Ogeysiisyada Sharciga ah

  • Qaababka Xayiraadaha . Faahfaahinta qorshaha iskuullada Minnetonka iyadoo la waafajinayo Waaxda Waxbarshada Minnesota iyo qawaaniinta qaanuun ee Gobolka Minnesota ee laxiriira haynta iyo xirnaanshaha.

  • Kala-takoor la'aanta Naafada Ardayga. Ujeeddada siyaasadani waa in laga ilaaliyo ardayda naafada ah takoorka ku saleysan naafanimada iyo in la aqoonsado oo la qiimeeyo bartayaasha, iyada oo ujeedadu tahay Qaybta 504 ee Sharciga Dhaqancelinta 1973 (Qaybta 504), ee u baahan adeegyo gaar ah, hoy, ama barnaamijyo si ardayda wax barataa noocan oo kale ah ay helaan waxbarasho dowladeed oo ku habboon oo bilaash ah.


Nala soo xiriir

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
Groveland, Dhismeyaasha Dhimirka, MHS
christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036