Foomamka

Baska Baska : Haddii aad jeclaan lahayd in ilmahaagu baska u raaco saaxiibkiis, fadlan buuxi foomkan oo u dir ilmahaaga dugsiga.