Foomamka

Baska Baska : Haddii aad jeceshahay in ilmahaagu baska guriga kula qaato saaxiib, fadlan buuxi foomkan oo u soo dir dugsiga ilmahaaga.