e-Barashada

Deephaven Elementary School e-Learning Plan

Wuxuu dhaqan galay Abriil 6, 2020

Instruction for students in grades 4-5 will be delivered primarily through the use of iPads and the District’s Schoology program. Students in Grades K-3 Seesaw and other tools with home computers.  This does not mean that students will be on technology for the entire amount of time, but they should have a balance of time on Schoology and work on the assignments given without technology.

The District has extensive experience delivering online instruction through Tonka Online, Minnetonka High Schools e-learning program.

Ardayda iyo macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka fasalka ee ardayda ay ku haysan lahaayeen dugsiga oo waxay qorsheynayaan sidii ay ku qaadan lahaayeen fasaxyo isku mid ah, qado iyo guud ahaan maalinta dugsiga ay heli lahaayeen haddii dugsiga lagu jiro.

Frequently Asked Questions for Deephaven Families

Deephaven Elementary School is here to help if you are having trouble with e-learning. Please review the frequently asked questions below, which should answer most of your questions.

Coronarivus (COVID-19) Qorshe Jawaab

Ilaa daqiiqadaha cusboonaysiinta jawaabta ee iskuulada Dadweynaha Minnetonka ee coronavirus (COVID-19), e-Barashada iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo websaydhkeena gaarka ah.

Coronarivus (COVID-19) Qorshe Jawaab