Bandhig Bulsho

Ujeedada siyaasadani waa in la qeexo waxa laga filayo guddiga latalinta barida & barashada.

Siyaasadda 216 - Guddiga La-Tashiga iyo Barista (PDF)

Ujeeddada siyaasaddan ayaa ah in la qeexo waxa laga filayo Guddiga Dugsiga ee Tallaabooyinka Guusha iyo in la siiyo kormeeraha guud hage ku saabsan hirgelinta iyo adeegsiga joogtada ah ee Tallaabooyinka Guusha.

Siyaasadda 217 - Tallaabooyinka Guusha (PDF)

Ujeedada siyaasadani waa in la qeexo waxa laga filayo guddiga La-talinta ee Caymiska Gaarka ah iyo habraaca howlihiisa.

Siyaasada 218 - Guddiga La-tashiga Ceymiska (PDF)


Maamulka

Siyaasadda 304 - Dib-u-fiirinta Waxqabadka Kormeeraha Guud (PDF)

Siyaasada 307 - Helitaanka iyo Faafinta Xogta Waxbarshada (PDF)

Iskuulka Minnetonka waxaa ka go'an jawiga waxbarasho kaas oo ardayda oo dhan loola dhaqmo si xushmad iyo sharaf leh. Shaqaale walba oo degmo waa inuu siiyaa ardayda hagis ku habboon, fahmitaanka iyo jihada, iyadoo la ilaalinayo heerka xirfadda, iyo in lagu dhaqmo heerarka aqlaaqda la aqbalo.

Siyaasada 423 - Xiriirka Ardayga Shaqaalaha (PDF)

Michael.Cyrus@minnetonkaschools.org

Siyaasada 427 - Dhibaataynta iyo Rabshadaha (PDF)

Siyaasada 428 - Goob Shaqo Sharaf leh (PDF)

Siyaasada 429 - Caleemaha Maqnaanshaha Bix la'aan - Awoodda Sharciga (PDF)

Siyaasada 430 - Macallimiinta keydka ah (PDF)

Siyaasada 431 - Mushaharka Mushaharka - Qayb ahaan Qaybta ama Badalka

Siyaasada 432 - Buugyaraha Taakulaynta Shaqaalaha ee Sirta ah (PDF)

Siyaasada 433 - Nepotism (PDF)

Siyaasadda 434 - Xadka Xadka Shaqooyinka ee Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah (PDF)

Siyaasadda 440 - Buug-gacmeedka loogu talagalay Shaqaalaha Minnetonka Tacliinta Bulshada (PDF)

Siyaasada 444 - Hawlgabnimada iyo Shaqaalaha Muddada Dheer (PDF)

Siyaasadda 450 - Heerka Sare ee Barista (PDF)

Siyaasada 451 - Barnaamijka Hagaajinta Barista (PDF)

Siyaasada 452 - Kormeerka Maamulka ee Macalimiinta (PDF)

Siyaasadda 453 - Bedelka Macallimiinta iyo Maamulayaasha (PDF)

Waxbarashada bulshada (furitaanka daaqad / tab cusub)

Siyaasada 543 - Dhaqanka Nabdoon ee Ardayda (PDF)

Siyaasadda 545 - Barnaamijka Adeegga Caafimaadka (PDF)

Siyaasadda 546 - Nidaamka Safarka ee Daraasadda Safarka (PDF)

Siyaasada 547 - Isticmaalka Kiimikada Ardayga (PDF)

Nidaamka 550 - Barnaamijka Beddelka Ardayga Caalamiga ah (PDF)

Siyaasadda 601 - Manhajka Degmada, Waxbaridda iyo Qiimeynta (PDF)

Siyaasadda 603 - Dib-u-fiirinta iyo Hagaajinta Barnaamijka Waxbarista iyo Manhajka (PDF)

Siyaasadda 604 - Barnaamijka Waxbaridda ee loo dhan yahay (PDF)

Siyaasadda 606 - Dib-u-eegista Maaddada, Xulashada iyo Adeegsiga (PDF)

Siyaasada 607 - Mawduucyada muranka iyo agabka iyo barnaamijka dugsiga (PDF)

Siyaasadda 809 - Magacaabista Iskuullada iyo Goobaha (PDF)

Siyaasada 810 - COVID-19 Policy Covering Policy (PDF)

Sheeko la Wadaag

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka /

Degmo /

Hogaaminta /

Guddiga iskuulka /

Buildings and Sites

School Community Relations