Siyaasadaha Tignoolajiyada

Helitaanka tignoolajiyada ee Degmada Dugsiga ee Minnetonka ayaa loo sameeyay ujeeddooyin waxbarasho. Isticmaalka teknooloojiyada elektiroonigga ah ee Degmada Iskuulka Minnetonka waa kheyraad qiimo leh oo bulshadeena ah. Dhammaan teknoolajiyada elektiroonigga ah waa in loo adeegsadaa taageerada barnaamijka waxbarashada degmada. Helitaankan waxa laga yaabaa in wakhti kasta lagala noqdo xadgudubka ama dhaqanka aan habboonayn ee la xidhiidha isticmaalka tignoolajiyada elektiroonigga ah.

Ku guuldareysiga in aad u hogaansanto Siyaasada Mamnuucida Xoogsheegashada ee Degmada (#514), Siyaasada Isticmaalka La Aqbali karo ee Tignoolajiyada Elektarooniga ah (#524), Website-ka iyo Siyaasada Intranetka (#526) ama tilmaamaha lagu sheegay dukumeentigan ee daryeelka iyo isticmaalka iPadka waxay keeni karaan luminta mudnaanta aad u leedahay in aad iPad-ka u qaadato guriga ama isticmaalka iPad-ka guud ahaan.

IPadku waa hantida Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka, natiijaduna waa la qabsan karaa oo dib loo eegi karaa wakhti kasta. Ardaygu waa in aanu wax rajo ah ka qabin asturnaanta alaabta laga helay iPadka.

Ardayda sawirada iPadka

Qaybtan

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska