Caafimaadka

Liiska koorsada

Caafimaadka (Tonka Online)

Koorso: #THLTH1
Fasalka la bixiyay : 9-12, xagaaga kaliya
Dhibcaha : 0.5
Shuruudaha looga baahan yahay: Kooraskan waxaa loogu talagalay ardayda ka baxsan degmada oo keliya.

Sooyaalka lagu taliyay ee guusha :
Ardayda isdiiwaangelisa koorsadan waa in lagu dhiiri galiyo bilaha xagaaga oo dhan si ay u dhamaystiraan shaqadooda, oo ay muujiyaan xirfado waxbarasho oo xoogan.

Wax badan oo ku saabsan caafimaadka ka akhriso (Tonka Online)
cunto caafimaad leh iyo jaantus

Ladnaanta Minnetonka

arday iyo macalin oo hadlaya

Mareegta ladnaanta waxaa loo sameeyay waalidiintayada iyo bulshada dugsiga si ay u noqoto qalab lagu bixiyo macluumaadka iyo isku xidhka dhinacyada waxbarashada, bulshada, shucuurta iyo wanaaga akhlaaqda ee ardayga. Ilaha soo socdaa waxa ay bixinayaan dulmar ku saabsan wanaaga ardayga oo ay sharxayaan hababka dugsigeena u helida taageerada gudaha degmada iyo hay'adaha bulshada ee kala duwan ee halkaas ka jira kuwaas oo bixin kara taageerooyin dheeraad ah.

Booqo Mareegta Hagaha Fayo-qabka

Heerarka Waxbarashada

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u hoggaansamaan heerarka tacliimeed ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).

Eeg Heerarka Waxbarashada MDE