Caafimaadka

Liiska Koorsada

Caafimaadka (Tonka Online)

Koorso: # THLTH1
Fasalka la Bixiyay : 9-12, xagaaga oo keliya
Heerarka : 0.5
Shuruudaha: Koorsadani waxaa loogu talagalay ardayda ka baxsan degmada oo keliya.

Taariikhda Lagu Taliyay ee Guusha :
Ardayda iska diiwaangelisa koorsadan waa in lagu dhiirrigeliyaa bilaha xagaaga oo dhan si ay u dhammaystiraan shaqadooda, oo ay u soo bandhigaan xirfado waxbarasho oo adag.

Akhriso inbadan oo kusaabsan Caafimaadka (Tonka Online)
cuntooyinka caafimaadka leh iyo shaxda

Ku-Fiicnaanta Minnetonka

arday iyo macalin wada hadlaya

Websaydhka Fayo-qabka waxaa loo sameeyay waalidiinteena iyo bulshada dugsiga si ay aalad u siiso macluumaad iyo isku xirnaan xagga aagga ardayga tacliimeed, bulsho, shucuur iyo dhaqan wanaag. Kheyraadka soo socdaa waxay siinayaan dulmar guud wanaagga ardayda waxayna tilmaamayaan nidaamka dugsiyadeena ee ku saabsan helitaanka taageerooyinka ka jira gudaha degmada iyo wakaaladaha kala duwan ee bulshada ee halkaas jooga kuwaas oo bixin kara taageero dheeri ah

Booqo Websaydhka Hagaha Fiican

Heerarka Aqoonta

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u hoggaansamaan heerarka tacliimeed ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).

Arag heerarka tacliinta ee MDE