Caafimaadka

Liiska Koorsada

cunnooyin caafimaad leh iyo jaantus

Ku qanacsanaanta Minnetonka

ardayga iyo macalinka oo hadlaya

Websaydhka fayo-qabka waxaa loo sameeyay waalidiintayaga iyo bulshada iskuulka sidii aalad loogu bixiyo macluumaadka iyo isku xirnaanta aagga tacliinta ardayga, bulshada, shucuurta iyo wanaagsanaanta dhaqanka. Kheyraadka soo socdaa waxay bixiyaan guudmar guud oo ku saabsan wanaagsanaanta ardayga waxayna sharraxayaan habsocodyadayada iskuuladeena ee loogu talagalay helitaanka taageerooyinka degmada iyo wakaaladaha kala duwan ee kala duwan ee bulshada oo halkaas ka heli kara taageero dheeri ah.

Booqo Websaydhka Hagaha Fiican

Heerarka Tacliinta

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay u hogaansamaan heerarka waxbarasho ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada Minnesota (MDE).

Fiiri Heerarka Tacliineed ee MDE