Talaalka

Dugsiyadeenu waxay ka qaybgalaan barnaamijka "No Shots, No School". Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay keenaan caddaynta tallaalka , ama dukumeenti ku habboon oo ardayga ka dhaafaya tallaalkaas, iyo xogta kale ee lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in ardaygu ka xoroobayo cudurrada faafa, iyadoo shuruud looga dhigayo diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu uu ka maqan yahay wax tallaal ah, fadlan ballan ka samee bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga si aad u dhammaystirto dhammaan tallaalada ka hor inta uusan dugsigu bilaaban.

YAA U BAAHAN TALLAAL, GOORMA?

Diiwaanka tallaalka ilmahaaga waa inuu ku jiraa faylka ka hor inta aanu ilmahaagu iman. Marka aad iska diiwaan geliso Xanaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaadka tallaalka, foom ka dhaafid caafimaad ama foom nootaayo ah oo aan caafimaad ahayn. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkaan Xafiiska Degmada markaad isdiiwaangeliso. Tallaalo dheeraad ah ama foom ka dhaafid ah oo la cusboonaysiiyay ayaa loo baahan yahay fasalka toddobaad.

TALADAAS OO LOO BAAHAN YAHAY

Badbaadada dhammaan carruurta, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay caddayn qoran oo ah in ilmahaaga laga tallaalay toddoba cudur: gawracatada, teetanada, xiiq-dheerta (DTP), jadeecada, qaamo-qashiirta, rubella (MMR) iyo dabaysha. Carruurta galaya xanaanada waa in sidoo kale laga tallaalaa varicella (chicken pox) iyo taxane saddex tallaal oo cagaarshow B ah. Markaad iska diiwaan geliso dugsiga barbaarinta, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaadka tallaalka, foom ka dhaafid caafimaad ama foom nootaayo ah oo aan caafimaad ahayn. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Degmada markaad isdiiwaangeliso; fadlan soo gudbi macluumaadka kahor Agoosto 1. Ardayda gelaysa fasalka toddobaad waxay sidoo kale u baahan yihiin xoojiye Tdap iyo tallaalka Meningococcal ama foom ka-dhaafitaan ah oo la cusboonaysiiyay haddii aan hore loo sheegin ka-dhaafitaankooda.

Soo dejiso hagaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhakhtarkaaga qoyska sababtoo ah xoojin dheeraad ah ayaa loo baahan karaa.

Ilmahaagu ma aadi karo dugsiga ilaa macluumaadka tallaalka la cusbooneysiiyo. Haddii ilmahaagu uu leeyahay sabab caafimaad oo aanu qaadan tallaalka, bayaan saxeexan oo dhakhtarkaaga ama rugtaada caafimaad ayaa loo baahan yahay. Qoysaska diida tallaalada waa inay keenaan foom diidmo nootaay ah. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiiska caafimaadka dugsigaaga.

NAGA GEGELIN OO KU SAABSAN ARIMAHA CAAFIMAADKA KALE

Haddii ilmahaagu qabo wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama shakhsi iyo/ama qorshe daryeel caafimaad oo degdeg ah, fadlan u sheeg xafiiska caafimaadka ilmahaaga macluumaadkaas.

Qalabka Caafimaadka

Xiriirinta waxtarka leh