Tallaalada

Dugsiyadeenu waxay ka qaybgalaan barnaamijka "Shots, No School" ". Dhammaan ardayda waxaa laga rabaa inay keenaan caddeyn tallaal , ama dukumiinti munaasib ah oo ka reebaya ardayga tallaalka noocaas ah, iyo macluumaadka kale ee lama huraanka ah si loo hubiyo inuu ardaygu ka madaxbanaan yahay cudur kasta oo la is qaadsiiyo, xaalad ahaan diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu maqanyahay wax tallaal ah, fadlan ballan ka samee daryeel caafimaad bixiyahaaga si loo dhammaystiro tallaalada kahor intuuna dugsigu bilaaban.

YAA U BAAHAN TALLAALADA, MARKA?

Diiwaanka tallaalka ilmahaaga waa inuu ku jiraa faylka dugsiga ka hor inta aanu ilmahaagu iman. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-dhaafitaanka caafimaadka ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso. Cusbooneysiinta ayaa looga baahan yahay fasalka Toddobaad.

WIXII TILMAAMO AH OO LOO BAAHAN YAHAY

Badbaadada carruurta oo dhan, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay caddeyn qoran oo ah in ilmahaaga laga tallaalay toddobo cudur: gawracato, teetanada, xiiq-dheerta (DTP), jadeecada, qaamo-qashi, rubella (MMR) iyo dabaysha. Caruurta galeysa Xanaanada waa in sidoo kale laga talaalaa cudurka busbuska (bus bus) iyo taxane ah seddex cirbadood oo cagaarshowga B ah. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-dhaafitaanka caafimaadka ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso; fadlan soo gudbi macluumaadka kahor Ogosto 1.

Soo dejiso hagaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhaqtarka qoyskaaga maxaa yeelay waxaa loo baahan karaa waxyaabo kor u qaada.

Canugaaga ma dhigan karo iskuulka ilaa laga cusbooneysiiyo macluumaadka talaalka. Haddii ilmahaagu haysto sabab caafimaad oo uusan u helin tallaalka, qoraal saxeexan oo ka soo baxay dhakhtarkaaga ama rugta caafimaadka ayaa loo baahan yahay. Qoysaska diida talaalka waa inay bixiyaan foomka goynta nootaayo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiiska caafimaadka dugsigaaga.

ISKU DIIWAANGALINTA CAAWIMAAD CAAFIMAAD KALE

Haddii ilmahaagu qabo wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama shaqsi iyo / ama qorshooyin daryeel caafimaad oo degdeg ah, fadlan la socodsii xafiiska caafimaadka ilmahaaga macluumaadkaas.