Gaadiidka

Ardayda dugsiga barbaarinta waxay ku raaxeystaan inay raacaan baska dugsiga jaalaha ah ee leh “carruurta waaweyn” dugsiga kahor iyo kadib. Basaska iskuulku waxay ardayda ku qaadaan garooyinka ardayda udhaxeysa soonaha iskuulka ee kadhaca baska baska una dhaw cinwaanka gurigooda. Joogsi kale ayaa loo diyaarin karaa xannaano-maalmeedka ama guri labaad. Waalidiinta u baahan xanaano maalmeedka ama guri labaad waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan “ Codsi Sannadle ah oo loogu talagalay Xannaano-maalmeedka / Gaadiidka Beddelka ah ”foomka.

Joogsiga basaska ee xaafadaada ayaa loo sameeyay in loogu adeego dhammaan carruurta. Joojinta guud ahaan waxay jirtay sannado badan oo la xaqiijiyay inay aamin tahay oo la gaari karo. Caawinta waalidka waa loo baahan yahay waana lagu ixtiraamayaa dhamaan meelaha basku istaago.

Ardayda ka diiwaangashan furan waxay xaq u leeyihiin inay baska ka raacaan meel kasta oo ku taal aagga imaanshaha dugsiga. Qoysaska ka codsanaya gaadiid joogsi hore waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan “ Codsi Sannadle ah oo Gaadiidka Beddelka ah ”Foomka. Qaar ka mid ah qoysaska isqorista furan ayaa si gaar ah qandaraas ugu qaata adeegga baska ka baxsan xuduudaha degmada. Qoysaska ama xaafadaha waxay si toos ah ula shaqeeyaan Gaadiidka Ardayga Koowaad ee qandaraasyada khaaska ah.

Ujrada Baska ee Ardayda

Sharciga gobolka Minnesota wuxuu farayaa Degmadu inay u fidiso adeegyo gaadiid dhammaan ardayda ku nool meel ka baxsan laba mayl masaafo u jirta dugsigooda. Caruurta ku nool xuduuda labada mayl u jirta, waxaa laga qaadaa khidmada adeega baska. Masaafada wada wadista waxaa lagu cabiraa barnaamijka kumbuyuutarka baska ee Degmada. Ujrada basaska waa $ 100 ilmo kasta oo ugu badan $ 250 qoyskiiba. Haddii gurigaagu ku yaallo aag laba mayl u jira, waxaa laguu soo diri doonaa ogeysiis gu'ga kadib diiwaangelinta. Kaararka baska waxaa boostada loo dirayaa Ogosto.

Foomamka diiwaangelinta gaadiidka iyo macluumaadka waxaa laga heli karaa boggayaga Gaadiidka .

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka