Ikhtiyaarada Diiwaangelinta Dugsiga Sare Kadib (PSEO)

Ikhtiyaarada Diiwaangelinta Dugsiga Sare ka dib (PSEO) waa barnaamij u oggolaanaya ardayda fasallada 10, 11 iyo 12 inay kasbadaan buundooyinka dugsiga sare iyo kuliyada inta ay weli ku jiraan dugsiga sare iyagoo si guul leh u dhammaystiraya koorsooyinka aan diimaha lahayn ee machadyada dugsiga sare ka dambeeya ee xaqa u leh inay ka qaybqaataan.

Koorsooyin

Inta badan koorsooyinka PSEO waxaa lagu bixiyaa xerada machadka dugsiga sare kadib. Koorasyada qaarkood waxaa lagu bixiyaa online. Kulliyad kasta ama jaamacad kasta oo ka qaybqaata ayaa dejisa shuruudaha oggolaanshaha ee iska diiwaan gelinta koorsooyinka PSEO. Ardayda fasalada kow iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad waxay ku qaadan karaan koorsooyinka PSEO si joogto ah ama waqti dhiman. Ardayda fasalka tobnaad waxay xaq u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan PSEO si xaddidan. Ardaydu waa inay buuxiyaan deganaanshaha PSEO iyo shuruudaha u-qalmitaanka oo ay u hoggaansamaan xadka ka qaybgalka ee lagu qeexay Xeerarka Minnesota, qaybta 124D.09. Haddii degmo dugsiyeedku ay go'aamiso in ardaygu aanu ku socon wadadii uu ku qalin jabin lahaa, ardaygu ma sii wadi karo ka qaybqaadashada PSEO.

Taariikhaha Muhiimka ah

Marka la gaaro Maarso 1 ee sannad kasta, ama saddex toddobaad ka hor taariikhda ardaygu isu diiwaangeliyo koorsooyinka sannad dugsiyeedka soo socda, dugsiyadu waa inay siiyaan macluumaadka PSEO dhammaan ardayda fasallada 8-11 iyo qoysaskooda. Si degmada looga caawiyo qorsheynta, ardaygu waa inuu ku wargeliyaa degmada bisha Maajo 30 ee sannad kasta inay rabaan inay isku qoraan koorsooyinka dugsiga sare inta lagu jiro sannad dugsiyeedka soo socda (ee simistarka koowaad AMA labaad). Ku guuldareysiga in degmada lagu ogeysiiyo wakhtiga ayaa diidaya kartida ardaygu uga qayb qaadan karo PSEO sanadkaas. 

Ogeysiinta

Minnetonka waxay macluumaadkan ku saabsan PSEO ku siisaa mareegaha MHS ee ku jira Log Skipper Log iyo siminaarada la taliyayaasha waalidiinta iyo ardayda, ka hor intaan la diwaangelin sanad kasta.

Qiimaha

Ma jiro wax lacag ah oo laga qaado ardayda PSEO waxbarashada, buugaagta ama kharashka alaabta loo baahan yahay si ay uga qaybqaataan koorsada. Si kastaba ha ahaatee, ardaydu waxa laga yaabaa inay ku kacaan khidmadaha qalabka u noqda hantidooda marka koorsada ama barnaamijka la dhammeeyo, buugaagta aan dib loogu celin dugsiga sare sida waafaqsan siyaasadahooda, ama kharashka waxbarashada haddii aysan ogeysiin degmada May 30 iyo degmadu kama tanaasulayso shardiga taariikhdan.

Lacago ayaa diyaar u ah in lagu caawiyo bixinta kharashaadka gaadiidka ee ardayda u qalanta si ay uga qayb qaataan koorsooyinka PSEO ee xarumaha kuleejka. Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan lacagahan, gal PSEO Mileage Reimbursement Program .

Hawlaha

Diiwaangelinta koorsada PSEO kama mamnuucayso ardayga inuu ka qaybqaato waxqabadyada uu kafaalo qaado dugsiga sare. Dugsiyada Minnetonka waxay u oggolaan doonaan ardayda PSEO inay si macquul ah u helaan dhismaha dugsiga sare, kombayuutarrada iyo/ama agabka tignoolajiyada kale inta lagu jiro saacadaha dugsiga ee caadiga ah si ay uga qayb qaataan koorsooyinka PSEO, hadday tahay khadka ama xerada dhexdeeda.

Darajooyinka

Siyaasadda -miisaanka-miisaanka degmadayada waxa lagu daabacaa mareegaha internetka. Ardaydu waxay ku kasban karaan buundooyin miisaan leh Minnetonka AP iyo IB koorsooyinka iyo koorsooyinka ka sareeya AP iyo IB. Fadlan ka hubi Skipper Log wixii macluumaad ah ee ku saabsan koorsooyinka MHS.

Faahfaahin dheeraad ah

Dhammaan koorsooyinka lagu qaato barnaamijka PSEO waa inay buuxiyaan shuruudaha qalin-jabinta. Degmooyinku waa in ay qoraan buundooyinka ay ku kasbadeen PSEO saamiga lagu qeexay sharciga. Degmooyinku waxay awood u leeyihiin inay go'aansadaan maadada maadada iyo heerarka koorsada PSEO la kulmayso. Haddii uu jiro khilaaf u dhexeeya degmada iyo ardayga oo ku saabsan tirada buundooyinka la siiyay koorsada gaarka ah, ardaygu wuxuu racfaan uga qaadan karaa go'aanka guddiga guddoomiyaha. Go'aanka gudoomiyaha ee ku saabsan tirada dhibcaha ayaa noqon doona kama dambays.

Machadyada dugsiga sare ka dib ayaa looga baahan yahay inay u oggolaadaan ardayda PSEO inay iska diiwaangeliyaan koorsooyinka khadka tooska ah ee waafaqsan siyaasadda machadka ee ku saabsan diiwaangelinta ardayda dugsiga sare ka dib ee koorsooyinka khadka ah.

Ardayda fasalka tobnaad waxa laga yaabaa in ay bilawdaan hal koorsada Xirfadda iyo Farsamada (CTE) PSEO haddii ay helaan buundada aqoonta akhriska ee "kulan" ama "ka badin" fasalka 8aad ee MCA. Haddii fasalka 10aad ee qaadanaya koorsada CTE PSEO ay kasbadaan ugu yaraan darajada C fasalkaas, waxa laga yaabaa inay qaataan koorsooyin CTE PSEO dheeraad ah. Haddii ardaygu aanu ku qaadan MCA fasalka 8aad, qiimayn kale oo akhris ah oo ay aqbasho machadka dugsiga sare ka dambeeya waa la bedeli karaa. Ardayda naafada ah, waxaa jira ikhtiyaar kale oo ay ku muujiyaan aqoonta akhriska.

Si aad u hesho macluumaadka hadda ee ku saabsan barnaamijka PSEO, booqo bogga internetka ee Waaxda Waxbarashada Minnesota ee Xulashada Diiwaangelinta Dugsiga Sare (PSEO) .

Ardayda hagaajinaysa baabuur