Qado bilaash ah iyo qiimo jaban

Si aad u codsato cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban ee dugsiga oo aan ka caawino dugsigeena u qalmo dhaqaale dheeraad ah iyo qiimo dhimis, fadlan buuxi Codsiga Faa'iidooyinka Waxbarashada oo ku soo celi Xarunta Adeegga Degmada. Intaa waxaa dheer, haddii aad u qalanto cunto bilaash ah ama qiimo jaban, waxaad sidoo kale xaq u leedahay gaadiid bas bilaash ah. Si ay Adeegyada Nafaqadu ula wadaagaan heerkaaga u-qalmitaanka Waaxda Gaadiidka, fadlan buuxi foomka diiwaangelinta khidmadda baska.

DHAMAAN KA QAYBAYAASHA WAA INAY DIB U CODSAADAAN DUGSIGA SANAD KASTA

Haddii aad qabtid su'aalo ama aad u baahan tahay caawimaad, wac Waaxda Adeegyada Nafaqada 952-401-5034.

Codsiga
Tilmaamaha
Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka MN
Faa'iidooyinka garaafka

Codsiyada waxaa lagu farsameeyaa Xarunta Adeegga Degmada. Waxaan hiigsaneynaa inaan ka shaqeyno codsiyada na soo gaaray isla maalintaas. Waxaad ku heli doontaa warqad boostada 10 maalmood oo shaqo gudahood oo ku saabsan xaaladdaada. Dheefahaagu waxay bilaabmayaan maalinta codsigaaga la habeeyo.

Fadlan codsigaaga si toos ah ugu soo celi:

Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka
5621 Waddada Degmada 101
Minnetonka, MN 55345
Fakis: 952-401-5092

In kasta oo hal Quraac iyo hal cunto oo Qado ah la siin doono ardayda maalin dugsiyeed kasta, buuxinta Codsiga Faa'iidooyinka Waxbarashada waxa laga yaabaa in qoyskaaga u qalmo qiimo dhimis kale sida: Kharashka Gaadiidka Baska oo laga dhaafo, Kharashka intarneedka oo la dhimay, ACT/IB la dhimay. / Kharashyada tijaabada AP iyo qiima dhimista taleefanka gacanta ee adeeg bixiyahaaga si aad u magacowdo dhowr. Degmadeenu waxay ka faa'iidaysanaysaa u-qalmitaankaaga sidoo kale! 

 

Su'aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan qadada bilaashka ah iyo kuwa qiimaha jaban: