Qadada Bilaashka ah iyo Qiima dhimista

Si aad u dalbato cuntada bilaashka ah ama qiimaha sicirka ee dugsiga oo aad uga caawiso dugsigeena uqalma lacag dheeri ah oo waxbarasho iyo qiimo dhimis, fadlan buuxi Arjiga Faa'iidooyinka Waxbarshada kuna noqo Xarunta Adeegga Degmada. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad xaq u leedahay cuntada iskuulka ee bilaashka ah ama qiimaha jaban, waxaad sidoo kale xaq u leedahay gaadiidka baska oo bilaash ah. Si Adeegyada Nafaqada ay ula wadaagaan Waaxda Gaadiidka xaaladdaada u-qalmitaanka, fadlan buuxi foomka diiwaangelinta Khidmadda Basaska.

DHAMMAAN KA QAYBQAADAYAASHA WAA IN AY SII SAMEEYAAN SANNAD ISKUUL

Haddii aad su'aalo qabtid ama aad u baahan tahay caawimaad, ka wac Waaxda Adeegyada Nafaqada 952-401-5034.

Codsiga Bilaashka ah iyo Qiima dhimista Lucnh

Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka ee Minnesota

Maxaa Loo Sameeyay Qado?

Tilmaamaha Dhamaystirka Foomka Qadada Bilaashka ah iyo Qiima dhimista ah

Codsiyada waxaa laga baaraandegaa Xarunta Adeegga Degmada. Waxaan higsaneynaa inaan ka shaqeyno codsiyada la helay isla maalintaas. Waxaad warqad ku heli doontaa boostada 10 maalmood oo shaqo gudahood oo ku saabsan xaaladdaada. Macaashkaagu wuxuu bilaabmayaa maalinta codsigaaga la hawlgalinayo.

Fadlan si toos ah ugu soo celi arjigaaga:

Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka
5621 Wadada Degmada 101
Minnetonka, MN 55345
Fakis: 952-401-5092

Dugsiyadeenu waxay bixiyaan cunto caafimaad leh maalin kasta. Qadada waxay ku kacaysaa $ 2.85 Dugsiga Hoose, $ 2.95 Dhexe, iyo $ 3.15 Ardayda Dugsiga Sare. Carruurtu waxay xaq u yeelan karaan cunnooyin bilaash ah ama raashin qiimo jaban. Sannadkan cusub: Ardayda uqalma cunnada iskuulka qiimo jaban waxaa looheli doonaa qado bilaash ah.

Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee quseeya qadooyinka bilaashka ah iyo kuwa qiimaha jaban: