Qado Bilaash ah iyo Qiimo dhimis

Si aad u codsatid cuntada dugsiga oo bilaashka ah ama qiima dhimista ah iyo in laga caawiyo dugsigayaga inuu xaq u yeesho lacag dheeraad ah iyo qiimo dhimis, fadlan buuxi Arjiga Faa'iidooyinka Waxbarashada oo ku noqo Xarunta Adeegga Degmadda. Intaa waxaa u dheer, haddii aad xaq u leedahay cuntada dugsiga oo bilaashka ah ama qiime dhimista ah, waxaad sidoo kale xaq u leedahay gaadiidka baska oo bilaash ah. Si Adeegyada Nafaqada ay ula wadaagaan heerkaaga u qalmidda waaxda Gaadiidka, fadlan buuxi foomka isdiiwaangelinta Gaadiidka Baska.

DHAMMAAN SHAQAALAHA WAA IN AY DIIWAAN GELI KARA DUGSIGA SANADKA

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama aad u baahan tahay caawimaad, ka wac Waaxda Adeegyada Nafaqada ee 952-401-5034.

Codsiga Lacag Bilaash ah iyo Qiima dhimis Lucnh

Barnaamijyada Caafimaadka ee Minnesota

Qado?

Tilmaamaha loogu talagalay Dhameystirka Foomka Qadada Qadada bilaashka ah iyo Qiima dhimista

Codsiyada waxaa looga shaqeeyaa Xarunta Adeegga Degmada. Waxaan hiigsaneynaa inaan socodsiino codsiyada la helay isla maalintaas. Waxaad ku heli doontaa warqad boostada 10 maalmood gudahood oo ku saabsan xaaladdaada. Macaashkaagu wuxuu bilaabmayaa maalinta dalabkaaga laga baaraandego.

Fadlan ku soo celi dalabkaaga si toos ah:

Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka
Wadada 5621 County 101
Minnetonka, MN 55345
Fakis: 952-401-5092

Iskuulladayadu waxay bixiyaan cunto caafimaad leh maalin kasta. Qadada $ 2.85 ee Dugsiga Hoose, $ 2.95 Bartamaha, iyo $ 3.15 Ardayda Dugsiga Sare. Caruurtu waxay xaq u yeelan karaan cunnooyin bilaash ah ama cunto qiimo jaban. Cusub sanadkaan: Ardayda uqalma cuntada iskuulka qiimaha jaban ayaa heli doona qado bilaash ah.

Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan qadada lacag la'aanta ah iyo qiime dhimista: