Codsiyada Xogta

Iyadoo la raacayo Xeerka Dhaqanada Xogta ee Dowladda Minnesota iyo Siyaasadda Degmada 307, xubnaha bulshadu waxay soo gudbin karaan codsiyada xogta dadweynaha iyagoo iimayl u soo diraya Sarkaalka Dhaqanka Xogta. Marka ay hesho codsiga xogta degmadu waxay xaqiijin doontaa rasiidka waxayna bixin doontaa wakhti go'an oo lagu fulinayo.

Haddii aad u raadsato ujeeddada kormeerka oo keliya, degmadu kuma qiimayn doonto kharash.

Ardayda Dugsiga Hoose

Xiriir

Rasmiga ah u Hogaansanaanta Hababka Xogta
Wakiilka Dhammaan Xogta Dadweynaha

Ubax Anjie
Lataliyaha Guud & Agaasimaha Fulinta ee Khayraadka Shaqaalaha
952-401-5015

Hay’adda Mas’uulka ah
David Law
Kormeere
952-401-5000

Wakiilka Xogta Kheyraadka Aadanaha Amy Hillstrom Kaaliyaha Fulinta ee La-taliyaha Guud & Agaasimaha Fulinta ee Kheyraadka Aadanaha 952-401-5014

Wakiilka Xogta Ardayga Waxbarashada Gaarka ah Christine Breen Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah 952-401-5036