Habka Qiimaynta Qaybta 504

Tallaabada 1

Waalidiinta, macalimiinta, ardayda, shaqaalaha dugsiga, iyo/ama wakaaladaha bulshada ayaa laga yaabaa inay sameeyaan tixraac qiimaynta 504. Shaqaalaha dhismaha 504 waxay siinayaan waalidiinta Ogeysiinta Ilaalinta Nidaamka iyo Qaybta 504 U Gudbinta Ardayga .

Tallaabada 2

Ka dib marka gudbinta la helo oo dib loo eego, Kooxda 504 waxay ogeysiinaysaa waalidka/masuulka falalkan soo socda ee dugsigu qaadi doono:

  • Ku sii wad barnaamijyada hadda socda
  • Hirgelinta faragelinta lagu taliyay
  • Samee qiimeyn 504
  • Tixraac qiimaynta waxbarashada gaarka ah
  • Codso macluumaad dheeraad ah ama caddayn

Tallaabada 3

Haddii qiimeynta 504 la soo jeediyo, dugsigu wuxuu bixin doonaa foomka Oggolaanshaha Qiimaynta . Qiimayntu ma socon karto iyada oo aan ogolaansho la saxeexin.

Tallaabada 4 

Ka dib markii la helo oggolaansho saxeexan, shaqaalaha dugsigu waxay dhammaystiraan Qiimaynta Kooban iyo Go'aaminta u-qalmitaanka wakhtiga ku habboon*. Go'aaminta u-qalmitaanka waxa laga yaabaa inay noqoto mid ka mid ah kuwan soo socda:

  • Ardaygu ma laha naafo, sida lagu qeexay qaybta 504
  • Ardaygu wuxuu xaq u leeyahay ilaalinta sida hoos timaada Qaybta 504, laakiin hadda uma baahna isbeddel barnaamijka (Qorshaha 504)
  • Ardaygu wuxuu u qalmaa ilaalinta sida hoos timaada Qaybta 504 IYO baahiyaha barnaamijka isbeddelka (Qorshaha 504) si loo hubiyo takoor la'aan

Tallaabada 5 

Waalidka(iinta) ama ilaaliyaha(iinta) waxa lasiiyaa Qiimaynta Kooban iyo Go'aaminta Xaq u yeelashada iyo Qorshaha 504, halka ay khusayso. Xusuusin: Inkastoo aan loo baahnayn kulan kooxeed, waalidka/masuulka ayaa codsan kara kulan.

Foomamka Dheeraadka ah

Oggolaanshaha Siideynta Macluumaadka

Su'aalo, ama walaac

Haddii ay dhacaan khilaafaadyo ku saabsan qiimaynta Qaybta 504, u-qalmitaanka, ama adeegyada, fadlan la xidhiidh fududeeyaha 504 ee ilmahaaga (oo leh xidhiidhinta macluumaadka xidhiidhka ee bogga internetka). Tixraac nidaamka dhawristaada iyo borotokoolka Cabashada wixii macluumaad dheeraad ah.

Fadlan Ogow: Xeerarka 504 ma bixiyaan waqti go'an oo lagu dhammaystirayo qiimaynta ardayda. OCR waxay isticmaashaa tilmaamaha gobolka si ay u go'aamiso in qiimaynta lagu sameeyay waqti ku haboon, taas oo caadiyan ah 30 ilaa 45 maalmood ka dib gudbinta.


Xiriir

Had iyo jeer la xidhiidh isku xidhaha dugsiga 504 marka hore. Waxaad ka heli kartaa macluumaadka xiriirka halkan . Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa maamulaha dugsigaaga.

Christine Breen
christine.breen@minnetonkaschools.org

Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno