Kooxda Taageerada Ardayga (SST)

Dugsiyada Minnetonka waxay taageeraan habab kala duwan oo taageero ah oo taageero ah PK – Dugsiga Sare. Ardaydu waxay nidaamka taageerada ku helayaan habka kooxda Taageerada Ardayga (SST). Xog badan ayaa dib loo eegaa marka la tixgelinayo baahida fayoobida ardayga, kuwaana waxaa ku jiri kara waxqabadka tacliinta, tixraacyada akhlaaqda iyo edebta, booqashooyinka qolka caafimaadka, baahiyaha daryeelka caafimaadka, deegaamaynta Qaybta 504 , iyo u gudbinta waxbarashada gaarka ah, oo ay la socoto fikradda qoyska ama walaac la muujiyay.

Dugsi kastaa wuxuu leeyahay Kooxda Taageerada Ardayga (SST) Kooxda Taageerada Ardayga waxay si joogto ah u kulmaan agagaarka tacliineed iyo bulsho, shucuureed, iyo wanaagga habdhaqanka ardayda. SST waxay gaartaa go'aamo ku saabsan taageerooyinka faragelinta ee heerka sare ah. Kooxdu waxay ka kooban tahay shaqaalaha taageerada dhismaha iyo hoggaanka dhismaha, oo ay la socdaan macallimiinta asaasiga ah iyo bixiyeyaasha kale ee adeegga la xiriira. Dad dheeraad ah ayaa lagu keenaa hadba sida loo baahdo. Waalidiinta waa lala socodsiiyaa lagana la tashadaa baahiyaha iyo go'aamada ardayga. SST waxay si joogto ah ugu kulmaan dhismo kasta.

Buug-yaraha Kooxda Taageerada Ardayga

Tilmaamaha muhiimka ah ee fayo-qabka ardaygu inta badan waa imaanshaha, hab-dhaqanka, waxqabadka jireed iyo tacliineed. Kooxda Adeegyada Taageerada Ardayga waxay isticmaalaan xogo kala duwan si ay ula socdaan baahiyaha ardayga ee dhinaca korriinka tacliinta iyo guusha, oo ay la socoto baahiyaha bulsho, shucuureed, dabeecad iyo jir.

Nidaamka Taageerada
Nidaamka Taageerada ee Tiered (TSS) ama Nidaamyada Taageerada ee Tiered Multi Tiered (MTSS) waa dallad qaabdhismeed ay ku jiraan Ka jawaabista Faragelinta (RTI) iyo taageerooyinka u horseeda wanaagga ardayga. Arday kastaa wuxuu fasalka dhexdiisa ku helaa waxbarid iyo taageero, oo loo yaqaan Tier One ama Taageerada Caalamiga ah. Ardayda qaar waxay u baahan yihiin waxbarid dheeri ah, oo loo yaqaan Tier Two, iyo koox yar oo arday ah ayaa hela faragelinta iyo taageerada ugu degdegga badan, oo loo yaqaan Tier Three. Nidaamkan heerka sare ah waxaa loo isticmaalaa taageerooyinka tacliimeed iyo sidoo kale taageerada habdhaqanka iyo faragelinta.

Garaafka Xogta Ladnaanta Joogtada ah

Ladnaanta Ardayga