La-talin

Adeegyada Taageerada ee MMW waxay diirada saaraan heer sare ee ku saleeysan cunugga waxayna ka caawiyaan ardaydeena inay gaaraan heerar sare ee guusha ardayda Adeegyada taageerada waxaa ka mid ah la taliyayaasha hagista, xirfadlayaasha caafimaadka, khubarada nafaqada cuntada iyo shaqaalaha bulshada.

Mid kasta oo ka mid ah xirfadlayaashaani waxay u adeegaan kaalin muhiim ah horumarka tacliimeed iyo bulsho ee arday kasta.

mmw