Tilmaamaha Caafimaadka iyo Badbaadada

Dugsiga Dadwaynaha ee Minnetonka waxaa ka go'an in ay siiso jawi badbaado leh oo caafimaad qaba shaqaale, arday, waalid iyo booqde kasta oo dhismayaashayada ah. Tilmaamahani waxay tilmaamayaan oo sharxaan hab-dhaqannada iyo borotokoollada si ay u caawiyaan hubinta in degmadu leedahay jawi waxbarasho oo badbaado leh oo caafimaad leh oo ay ka caawiso yaraynta gudbinta cudurrada faafa iyo jirrooyinka bulshada dugsiyadeena inta lagu jiro sannad dugsiyeedka 2023-2024.

Degmadu waxay tixgelisaa caafimaadka iyo badbaadada ardayda iyo shaqaalaha inay yihiin mudnaanta koowaad. Hoos waxaa ku yaal tilmaamaha hadda loo isticmaalo in lagu bixiyo deegaan ammaan ah oo dhammaan ah. 

Dhammaan shaqaalaha, ardayda, qoysaska iyo booqdayaasha waxa laga filayaa inay u hoggaansamaan oo raacaan tilmaamaha iyo hab-maamuuska ay degmadu dejisay ee caafimaadka iyo badbaadada bulshadeena. Hogaamiyayaasha goobta iyo kormeerayaashu waxay u hoggaansami doonaan qodobadan iyo taageerada shaqaalaha, haddii loo baahdo.  

* Xeerarka waa la cusboonaysiin karaa, iyadoo lagu salaynayo talooyinka Waaxda Caafimaadka Minnesota.

Qaabka Tilmaamaha

Ikhtiyaarka shakhsi ahaaneed

Dhammaan ardayda ku jirta Fasalada PreK-12 waxaa loo soo bandhigi doonaa waxbarasho shaqsi ah sanad dugsiyeedka 2023-24. Dugsiyada sare iyo kuwa dhexe waxay raaci doonaan jadwallada lixda-xilliyeed ee la isticmaalo kahor masiibada.  

TONKA ONLINE Ikhtiyaarka E-Learning

Dhammaan ardayda dhigata fasalada K-12 waxa la siinayaa ikhtiyaarka e-learning, marka laga reebo Immersion Language wakhtigan. Ardayda fasalada 9-12 waxay buuxin karaan dhammaan shuruudaha qalin-jabinta iyagoo adeegsanaya doorashadan onlaynka ah. 

Wax badan ka baro E-Learning

Tilmaamaha Caafimaadka iyo Badbaadada Guud

Degmadu waxay tixgelisaa caafimaadka iyo badbaadada ardayda iyo shaqaalaha inay yihiin mudnaanta koowaad. Hoos waxaa ku yaal tilmaamaha hadda jira ee aan dejinay si aan u siinno deegaan ammaan ah dhammaan.