Kahortaga cagajuglaynta OLWEUS

Ardayda Minnetonka, shaqaalaha iyo macallimiintuba waxay si adag ugu shaqeeyaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen jawiga bulsho iyo waxbarasho togan ee dugsi walba. La socodka joogtada ah wuxuu si joogto ah u muujiyay in iskuulada Minnetonka ay bixiyaan dhaqanka daryeelka iyo xushmadda taas oo muhiim u ah guusha ardayga. Si looga caawiyo dayactirka deegaankaas, iskuulada hoose ee Minnetonka waxay qaateen barnaamijka kahortaga cagajuglaynta Olweus sanadkii 2010. Barnaamijkoo dhan ayaa laga isticmaalaa, Olweus (loogu dhawaaqo ol-va-us) wuxuu wax ka qabtaa xoogsheegashada iskuulka oo dhan wuxuuna siiyaa carruurta iyo dadka waaweyn luuqad caadi ah oo loogu talagalay in la wanaajiyo xiriirka asxaabta isla markaana laga dhigo iskuul aamin ah, meelo wanaagsan oo wanaagsan oo ay ardaydu wax ku bartaan oo ay ku horumariyaan.

Barnaamijka Ka-hortagga Xoog-sheegashada Olweus waxaa loo habeeyay inuu wanaajiyo xiriirka asxaabta isla markaana ka dhigo dugsiyo aamin ah, meelo wanaagsan oo wanaagsan oo loogu talagalay ardayda inay wax bartaan oo horumariyaan. Yoolalka barnaamijka waxaa ka mid ah:

  • yaraynta dhibaatooyinka hada jira ee ugaarsiga ardayda
  • ka hortagga horumarka dhibaatooyinka cusub ee xoogsheegashada
  • gaarista xiriirka asxaabta wanaagsan ee iskuulka