Kahortagga Xoogsheegashada OLWEUS

Ardayda, shaqaalaha iyo macalimiinta Minnetonka waxay u shaqeeyaan si adag si ay u horumariyaan jawi bulsho iyo waxbarasho togan ee dugsiyadeena. La socodka joogtada ahi waxa ay si joogto ah u tustay in dugsiyada Minnetonka ay bixiyaan dhaqanka daryeelka iyo ixtiraamka ee lama huraanka u ah guusha ardayga. Si loo ilaaliyo deegaankaas, dugsiyada hoose ee Minnetonka waxay qaateen barnaamijka ka hortagga cagajuglaynta Olweus sanadkii 2010. Dunida oo dhan laga isticmaalo, barnaamijka Olweus (loogu dhawaaqo ol-va-us) wuxuu wax ka qabtaa cagajuglaynta dugsiga oo dhan wuxuuna siinayaa carruurta iyo dadka waaweyn luuqad guud oo loogu talagalay in lagu hagaajinta xidhiidhka asxaabta oo ka dhig dugsiyada kuwo nabdoon, meelo wanaagsan oo ardaydu wax ku bartaan kuna horumariyaan.

Barnaamijka Kahortagga Xoogsheegashada Olweus waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo xiriirka asxaabta iyo in laga dhigo dugsiyada kuwo nabdoon, meelo wanaagsan oo ardaydu ku bartaan oo ay horumariyaan. Hadafka barnaamijka waxaa ka mid ah:

  • yaraynta dhibaatooyinka cagajuglaynta jira ee ardayda dhexdooda
  • ka hortagga horumarinta dhibaatooyinka cagajuglaynta cusub
  • kasbashada xidhiidhka asxaabta ee dugsiga