Fasalka toddobaad, Barashada Cilmiga Bulshada ayaa mar labaad lagu lamaaniyaa Farshaxanka Luqadda ee sannadka oo dhan. Ardaydu waxay dooran karaan inay qaataan koorsada Dhaqanka iyo Farshaxanka Isbaanishka ama Shiinaha, ama bilaabaan luqad cusub oo adduunka ah.

Rugta TalaalkaWelwelka Caafimaadka Xaaladaha Joogtada ah

Middle school years are a time of exploration and tremendous academic, social, emotional, and physical growth. In Minnetonka, our middle school teachers are experts in understanding and inspiring, and we've designed our Language Immersion model to specifically meet the needs of middle school students. While continuing to target language development, our middle schools also provide students with opportunities to expand friendships, access honors level classes taught in English (math, science, English Language Arts), participate in our rich music and fine arts program, and learn through project-based, hands-on experiences. All components are essential to early adolescent social and emotional development

Cinwaanka IX

Learn More


Taageerada Shaqaalaha Dugsiga
In 2015-16, students traveled to Spain after completing the middle school Spanish immersion program.

Taageerada Waalidka ee Dheeraadka ah

In 2015-16, students traveled to Spain after completing the middle school Spanish immersion program.

 

Golaha La-talinta Caafimaadka Maskaxda

In 2014-15, students traveled to China after completing the middle school Chinese immersion program.

Golaha La-talinta Caafimaadka Maskaxda

 

In 2014-15, students traveled to China after completing the middle school Chinese immersion program.