Gaadiidka

COVID-19 Cusboonaysiin

La cusbooneysiiyay Janaayo 2021

Laga bilaabo Janaayo 19, 2021, xadeynta awooda fuushan ee K-5 waxaa laga tirtirayaa basaska iskuulka. Waxaa jiri doona kuraas xanniban xaga hore ee baska si loo ilaaliyo 6 fuudh masaafada udhaxeysa wadaha iyo dhamaan wadayaasha.

Fasallada 6-12 basaska ayaa sii wadi doona inay ku shaqeeyaan 50% karti waxayna raacayaan nidaamka nabadgelyada ee lagu qeexay Habraaca Loogu Jiro Baska

Macluumaadka hoose wuxuu khuseeyaa dhammaan wadayaasha:

Ardayda waa in la diiwaan geliyaa loona ogolaadaa inay raacaan basaska iskuulka

 • Rakaabka la oggolaaday ayaa loo oggolaan doonaa oo keliya inuu raaco maalmaha loogu talagalay.
 • Baasaboorka baska looma siin doono ardayda inay raacaan bas kasta oo kale wakhtigan. 
 • Kuraasta ayaa loo qoondeyn doonaa.

Ardayda iyo qoysasku waa inay sameeyaan shaashad is-caafimaad ka hor intaysan imaan dugsiga maalin kasta

 • Waalidiintu waxay u baahan yihiin inay sameeyaan is-qiimeyn caafimaad oo carruurtooda ka hor inta aan loo dirin dugsiga. Baadhitaanka astaamaha waa in la sameeyaa si loo hubiyo in ardaygu aanu qabin qufac, qandho, dhaxan, muruq xanuun, madax xanuun, neefta oo ku qabata ama neefsashadu dhib ku tahay, cunaha oo xanuuna, iyo dhadhan cusub ama ur.
 • Haddii ardaygaagu leeyahay astaamahan, guriga joog; baska ha fuulin.

Meesha basku istaago

 • Ardayda iyo qoysaska waa inay dhowraan masaafada lix-cagood oo u dhow ardayda oo dhan inta ay ku sugayaan joogsiga baska.
 • Ka fogow taabashada jirka ardayda kale ee joogsiga baska.
 • Diyaar u noqo inaad fuusho oo ka degto baska si habsami leh oo aad u ilaalineyso lix cagood oo ka fogaysiinta bulshada.

Nadaafadda iyo nabadgelyada basaska iskuulka

 • Dhammaan ardayda waa inay gacmaha iska dhaqaan kahor intaysan imaan goobta basku istaago.
 • Dhammaan ardayda marwalba waxaa looga baahan doonaa inay xirtaan maaskaro wajiga la ansaxiyay inta ay saaran yihiin oo ay raacayaan baska dugsiga Amarka Fulinta ee 20-81.

Taxaddarrada amniga ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ay qaadi doonaan sannad-dugsiyeedkan

 • Dhammaan basaska waxaa lagu nadiifin doonaa jeermis dilaha oo muddo dheer soconaya laba jeer maalintii, ka dib wadada subaxnimo iyo galab ee qandaraasleyaashayada basaska. 
 • Koofiyadaha hawo fidinta iyo daaqadaha baska ayaa qayb ahaan loo furi doonaa si loo helo hawo nadiif ah markay suurtagal tahay.

Su'aalo? Fadlan la xiriir Waaxda Gaadiidka ee transportation@minnetonkaschools.org

Ku Saabsan Gaadiidka

Dhammaan xubnaha bulshada waxay ka tirsan yihiin kooxda badbaadada basaska dugsiga waxayna ku sameyn karaan isbeddel muhiim ah amniga ardayda markay fuulaan, raacaan ama ka baxaan basaska dugsiga. 

Adeegga baska waxaa la bixiyaa marka ugu horaysa, oo marka ugu horreysa la adeegto. Si loo hubiyo in la raacdeeyo kaadhka baska lana qaybinayo ka hor bilowga dugsiga, diiwaangelinta waa in la dhammaystiraa illaa 9ka Juun

XUSUUSNOW : Goobaha joogsiga basku way isbadali karaan ikhtiyaarka degmada ee ku saleysan diiwaangelinta baska iyo baahiyaha deggeneyaasha deegaanka. Joogsiga baska isla lamana dammaanad qaado sannad ilaa sannad.

Joogsiga baska deg-degga ahi WAA KA BADAN laba mayl dugsiga

Sharciga gobolka Minnesota wuxuu u baahan yahay in degmo dugsiyeedyadu ay bixiyaan gaadiid — lacag la'aan - dhammaan ardayda deganeyaasha ah ee joogsiga basku deggan yahay wax ka badan laba mayl dugsiga ay dhigtaan.

Joogsiga baska degenaanshuhu waa LATI KARA laba mayl dugsiga

Degmadu waxay qiimeeysaa khidmadda gaadiidka baska ee ardayda dhigta joogsiga baska ay ka yar yihiin laba mayl dugsiga ay dhiganayaan.

Ujrada gaadiidka sanadlaha ah waa $ 100 oo leh ugu badnaan kharashka qoyskiiba $ 250 sanadkii. Fududeyn ahaan, qoysasku waxay sameyn karaan $ 50 dhigashada arday kasta marka loo eego wadarta khidmadda. Ikhtiyaarkan, dheelitirka harsan waxaa ku eg bisha Oktoobar 31 .

Ardayda isqoran

Degmadu ma siiso basas dheeraad ah ardayda diiwaangashan; si kastaba ha noqotee, waalidku waxay iska qori karaan baska degenaanshaha jira ee ilmahoodu la kulmi karaan oo ay fuuli karaan. Haddii joogsiga baska degenaanshaha uu ka yar yahay laba mayl dugsiga, qoysaska diiwaangashan ayaa la qiimeyn doonaa khidmadda gaadiidka baska (fiiri kor).

Meeleynta baska dugsiga hoose iyo dhexe

 • Meeleynta baska dugsiga hoose iyo dhexe waxaa loo diri doonaa dhamaadka bisha Ogosto.

Shaqooyinka basaska dugsiga sare

Basaska ayaan hadda laga heli karin Dugsiga Sare ee Minnetonka.Ujrada gaadiidka sanadlaha ah waa $ 100 oo leh ugu badnaan kharashka qoyskiiba $ 250 sanadkii. Waxaad ku sameyn kartaa $ 50 dhigashada arday kasta tirada guud ee lacagta aad bixiso, iyadoo dheelitirka harsan uu ku eg yahay Oktoobar 31.

Haddii reerkaagu uqalmo Barnaamijka Qadada Iskuulka Lacagtiisa iyo Qiimaheeda, fadlan buuxi Foomka Ujrada Diiwaangelinta Baska
.

Haddii aadan ahayn qoyska aasaasiga ah oo aad ubaahantahay gaadiid kale, fadlan buuxi Codsiga Sannadlaha ah ee Xannaano-maalmeedka, Beddelka, ama Foomka Diiwaangelinta Diiwaangelinta Furan .

Ardayda isqorista furan ee u adeegsan doonta baska degmada waa inay buuxiyaan foomkaan sanad walba, taasoo muujineysa joogsiga baska gudaha xadka degmada uu ardeygu isticmaali doono.


Ka wada shaqeynta si ammaan ah oo raaxo leh

Xaq bay u leedahay in arday kasta laguula dhaqmo hab macquul ah oo xushmad leh ha ahaato iskuulka dhexdiisa ama baska iskuulka. Markay carqaladeeyaan baska iskuulka waxay badanaa la xiriiraan anshax xumo ardayga. Arrimuhu waxay u dhici karaan natiijada ficillada hal arday, is-dhexgalka ardayda dhowr ah ama is-dhexgalka ardayda iyo darawalkiisa. Waxaan jecel nahay inaan ula tacaalno arimahan anshaxdarrada ah isla markiiba, kahor intaysan noqonin dhibaato aad u daran ama aynaan gaarin heerka kadeedka.

Sida caadiga ah, wadayaasha basaska iskuulka ayaa saxay ama soo sheega anshax xumo sida ugu dhaqsaha badan ka dib markii la arko. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara waqtiyo dhibaatooyin dhibaatooyin la xiriira dabeecadda ay dhacaan taas oo aan u fiicnayn ardayga, laakiin aan si dhib yar ugu caddeyn darawalka.

Fadlan ha ka labalabeyn inaad soo sheegto (oo aad ku dhiirigeliso cunuggaaga inuu ka warbixiyo) shilalka dhibaataynta oo laga yaabo inaysan ku soo dhicin anaga oo ah xiriir maalinle ah.

Iyada oo qayb ka ah kooxda gaadiidka dugsigaaga, waxaa naga go'an himilada ah in aan siino badbaado iyo rayn rayn dhammaan ardayda maalin kasta. Wadashaqeyntaada ayaa had iyo jeer lagu mahadiyey gacan ka geysashada gaaritaanka yoolkan.