Gaadiidka

COVID-19 Cusboonaysiin

Sababo la xiriira xiritaanka dhismaha iskuulka ee faafitaanka COVID-19, waxaa jira 54 maalmood oo ka baxsan jadwalka iskuulka ee 173-maalmood ee aan dhiganeyn Iskuullada Dadweynaha Minnetonka. Taasi waa ku dhawaad 32% maalmaha loo qorsheeyay.

Sidaas darteed, Waaxda Gaadiidka ee Iskuullada Dadweynaha ee Minnetonka ayaa u qiranaysa $ 32 cunug kasta xisaabaadka waalidiinta ku bixisay $ 100 ilmo kasta adeegga baska sanad dugsiyeedka 2019-2020 illaa Revtrak.

Waaliddiinta bixisay $ 250 oo loogu talagay 3 arday ama kabadan, amaahdu waxay noqon doontaa $ 80.

Waalidiinta ku siisay jeeg ama lacag caddaan sanadkii la soo dhaafay dib ayaa loogu soo celin doonaa jeegga Xarunta Adeegga Degmada.

Haddii aadan ku arkeyn koonto xisaabtaada Revtrak ugu dambayn Juun 30, ama aad jeeg heshay, fadlan la xiriir Waaxda Gaadiidka ee ku taal transportation@minnetonkaschools.org

Ku Saabsan Gaadiidka

Dhammaan xubnaha bulshada waxay ka tirsan yihiin kooxda badbaadada basaska dugsiga waxayna ku sameyn karaan isbadal muhiim ah amniga ardayda markay fuulaan, raacaan ama ka baxaan basaska dugsiga. 

Adeegga baska waxaa la bixiyaa marka ugu horaysa, oo saldhig loo adeego. Si loo hubiyo in la raacdeeyo kaadhka baska lana qaybinayo ka hor bilowga dugsiga, diiwaangelinta waa in la dhammaystiraa illaa 9ka Juun

XUSUUSNOW : Goobaha joogsiga basku way isbadali karaan ikhtiyaarka degmada ee ku saleysan diiwaangelinta baska iyo baahiyaha deggeneyaasha deegaanka. Joogsiga baska isla lamana dammaanad qaado sannad ilaa sannad.

Joogsiga baska deg-degga ahi WAA KA BADAN laba mayl dugsiga

Sharciga gobolka Minnesota wuxuu u baahan yahay in degmo dugsiyeedyadu ay bixiyaan gaadiid — lacag la'aan - dhammaan ardayda deganeysa ee joogsiga basku deggan yahay wax ka badan laba mayl dugsiga ay dhigtaan.

Joogsiga baska degenaanshuhu waa LATI KARA laba mayl dugsiga

Degmadu waxay qiimeeysaa khidmadda gaadiidka baska ee ardayda dhigta joogsiga baska ay ka yar yihiin laba mayl dugsiga ay dhiganayaan.

Ujrada gaadiidka sanadlaha ah waa $ 100 oo leh ugu badnaan kharashka qoyskiiba $ 250 sanadkii. Fududeyn ahaan, qoysasku waxay sameyn karaan $ 50 dhigashada arday kasta marka loo eego wadarta khidmadda. Ikhtiyaarkan, dheelitirka harsan waxaa ku eg Oktoober 31 .

Ardayda isqoran

Degmadu ma siiso basas dheeraad ah ardayda diiwaangashan; si kastaba ha noqotee, waalidku waxay iska qori karaan baska degenaanshaha jira ee ilmahoodu la kulmi karaan oo ay fuuli karaan. Haddii joogsiga baska degenaanshaha uu ka yar yahay laba mayl dugsiga, qoysaska diiwaangashan ayaa la qiimeyn doonaa khidmadda gaadiidka baska (fiiri kor).

Meeleynta baska dugsiga hoose iyo dhexe

  • Meeleynta baska dugsiga hoose iyo dhexe waxaa loo diri doonaa dhamaadka bisha Ogosto.

Gaadiidka baska dugsiga sare

  • Qoysaska ardayda dhigata Dugsiga Sare ee Minnetonka waa inay codsadaan gaadiid bas sanad walba. Fadlan booqo bogga internetka ee Gaadiidka MHS si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.


Ujrada gaadiidka sanadlaha ah waa $ 100 oo leh ugu badnaan kharashka qoyskiiba $ 250 sanadkii. Waxaad ku samayn kartaa $ 50 dhigashada ardaygii aad ka bixin lahayd wadarta lacagta aad bixisay, iyadoo dheelitirka harsan uu ku eg yahay Oktoobar 31.

Haddii reerkaagu uqalmo Barnaamijka Qadada Iskuulka Lacagtiisa iyo Qiimaheeda, fadlan buuxi Foomka Ujrada Diiwaangelinta Baska
.

Haddii aadan ahayn qoyska aasaasiga ah oo aad ubaahantahay gaadiid kale, fadlan buuxi Codsiga Sannadlaha ah ee Xannaano-maalmeedka, Beddelka, ama Foomka Diiwaangelinta Diiwaangelinta Furan .

Ardayda isqorista furan ee u adeegsan doonta baska degmada waa inay buuxiyaan foomkaan sanad walba, taasoo muujineysa joogsiga baska gudaha xadka degmada uu ardeygu isticmaali doono.


Ka wada shaqeynta si ammaan ah oo raaxo leh

Xaq ayey u tahay in arday kasta loola dhaqmo hab macquul ah oo xushmad leh ha ahaato iskuulka dhexdiisa ama baska iskuulka. Markay carqaladeeyaan baska iskuulka waxay badanaa la xiriiraan anshax xumo ardayga. Arrimuhu waxay u dhici karaan natiijada ficillada hal arday, is-dhexgalka ardayda dhowr ah ama is-dhexgalka ardayda iyo darawalkiisa. Waxaan jecel nahay inaan ula dhaqano arimahan anshaxdarrada ah isla markiiba, kahor intaysan noqonin dhibaato aad u daran ama aynaan gaarin heerka kadeedka.

Sida caadiga ah, wadayaasha basaska iskuulka ayaa saxa ama soo sheega anshax xumo sida ugu dhaqsaha badan ka dib markii la arko. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara waqtiyo dhibaatooyin dhibaatooyin la xiriira dabeecadda ay dhacaan taas oo aan u fiicnayn ardayga, laakiin aan si dhib yar ugu caddeyn darawalka.

Fadlan ha ka labalabeyn inaad soo sheegto (oo aad ku dhiirigeliso cunuggaaga inuu ka warbixiyo) shilalka dhibaataynta oo laga yaabo inaysan ku soo dhicin anaga oo ah isgaarsiinta maalinlaha ah.

Iyada oo qayb ka ah kooxda gaadiidka dugsigaaga, waxaa naga go'an himilada ah in aan siino badbaado iyo rayn rayn dhammaan ardayda maalin kasta. Wadashaqeyntaada ayaa had iyo jeer lagu mahadiyey gacan ka geysashada gaaritaanka yoolkan.