Xafiiska Caafimaadka

Xafiiska Caafimaadka wuxuu ku yaal dabaqa koowaad ee dhammaan Adeegyada Taageerada Ardayda.

Ardayda xanuunsata inta lagu jiro maalinta dugsiga waa inay u xaadiraan Xafiiska Caafimaadka. Ardayda soo sheegta inay ku bixiyeen waqtiga laynka lama siin doono maqnaansho cudurdaar leh. Qeybta Caafimaadka ee Caafimaadka ayaa go aansan doonta hadii ardaygu sii joogo iskuulka ama uu aado guriga. Haddii la go'aamiyo inuu ardaygu aad u jiran yahay inuu dugsiga sii joogo, caafimaadka caafimaadku wuxuu la xiriiri doonaa waalidka / mas'uulka ama qofka lala xiriirinayo xaaladaha degdegga ah. Ardaydu waa inay lahaadaan lambar nambarka xaaladaha deg-degga ah oo ay ku jiraan feylka Xafiiska Caafimaadka.

Xusuusin: Dhamaan daawooyinka (warqadda dhakhtarku qoro iyo kan miiska laga soo iibsado) waa inay kujiraan warqad dhakhtar iyo ogolaansho waalidnimo Ardeydu waa inay ka baxaan oo ay daawooyinka oo dhan ku qaataan xafiiska caafimaadka.Kooxdayada Adeegyada Caafimaadku waxay iska kaashadaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ka dhexeysa dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayga guusha ardayga. Kalkaaliyayaasha caafimaad ee shatiga leh (LSN) iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ayaa wada shaqeeya si ay ula kulmaan baahiyaha caafimaad ee jirka, bulshada, iyo shucuurta ardayda, marka lagu daro kor u qaadista caafimaadka iyo amniga bulshada iskuulka oo dhan.

Xafiisyadayada caafimaad ee iskuulka waxaa shaqaalaysiiya arday kasta maalin kasta shaqaale caafimaad oo xirfadlayaal ah oo kalkaaliye caafimaad oo shati leh lehna xagga dhismaha ama ku soo wicitaanka degmada dhexdeeda.

Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka

 • Sii daryeel caafimaad oo deg-deg ah oo joogto ah ardayda iyo shaqaalaha cudurada iyo dhaawacyada.
 • Bixiyaan daryeel ardayda leh xaalado caafimaad oo raaga sida ay wakiishay LSN.
 • Hayso diiwaan gelinta talaalada iyo arimo kale oo caafimaad oo qayb ka ah diiwaanada caafimaadka ardayga.
 • Kala-shaqee dawooyinka sida ay u wakiishay LSN.
 • Ka caawi kormeerka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan waxyaabaha la kala qaadi karo.
 • Waxay ku qoran yihiin CPR iyo Gargaarka Koowaad.

Kalkaaliyeyaasha Iskuul ee shatiga leh

 • Iyada oo ay weheliso khabiir ku takhasusay caafimaadka, kobcinta iyo joogtaynta caafimaadka iyo samaqabka ardayda oo dhan.
 • Ergada iyo kormeerka daryeelka gargaarka degdegga ah, maamulka dawooyinka, iyo nidaamyada caafimaadka.
 • Qiimee, qorshee iyo dukumiinti loogu talagalay ardayda leh arrimo caafimaad.
 • Bixiyaan oo qorsheeyaan adeegyada tooska ah ee loogu talagalay ardayda sida joogtada ah u jiran ama caafimaad ahaan nugul ee u baahan nidaam caafimaad.
 • Qorshee oo siiya aragga, maqalka iyo scoliosis baarista iyo gudbinta.
 • Bixi la-talin caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
 • Bixi tixraacyo ilaha bulshada.
 • Isuduwaha ka hortagga iyo xakameynta walaacyada la isugudi karo.
 • Waxay ka qoran yihiin kalkaaliyeyaal shahaadada shahaadada jaamacadda haysta oo shati u leh caafimaadka guud iyo kalkaalinta dugsiga.
Dugsiyadeenu waxay ka qaybgalaan barnaamijka "Shots, No School" ". Dhammaan ardayda waxaa laga rabaa inay keenaan caddeyn tallaal , ama dukumiinti munaasib ah oo ka reebaya ardayga tallaalka noocaas ah, iyo macluumaadka kale ee lama huraanka ah si loo hubiyo inuu ardaygu ka madaxbanaan yahay cudur kasta oo la is qaadsiiyo, xaalad ahaan diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu maqanyahay wax tallaal ah, fadlan ballan ka samee daryeel caafimaad bixiyahaaga si loo dhammaystiro tallaalada kahor intuuna dugsigu bilaaban.

YAA U BAAHAN TALLAALADA, MARKA?

Caruurtu waxay u baahan yihiin talaalada Xanaanada, iyadoo cusboonaysiinta looga baahan yahay fasalka toddobaad. Soo dejiso tilmaamaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhakhtarka qoyskaaga maadaama loo baahan karo xoojin dheeraad ah.

 

Caredox Logo

 

Waxaan u isticmaalnaa CareDox si aan u soo aruurino talaalka iyo macluumaadka caafimaadka si elektiroonig ah, oo aan uga badbaadino waalidiinta howlaha soo noqnoqda ee buuxinta foomam badan. CareDox waa nidaam qarsoodi ah, nidaamka ku saleysan daruuriga oo si buuxda FERPA iyo HIPAA u hogaansan, taasoo macnaheedu yahay inay ilaalin gaar ah leedahay si loo dammaanad qaado amniga ardayda xasaasiga ah iyo xogta caafimaadka qoyska. CareDox sidoo kale waa bixiye la oggolaaday oo maareynta diiwaannada talaalka ee ay bixiso Waaxda Caafimaadka ee MN.

 

DIIWAAN GALINTA MADAXWEYNAHA

Markay tahay waqtigii la bixin lahaa ama la cusboonaysiin lahaa tallaalka ilmahaaga iyo diiwaannada caafimaadka degdegga ah, waxaad ka heli doontaa emayl CareDox, nidaamka diiwaannada ku saleysan daruuraha, oo leh xiriiriye shaqsiyeed si aad u dhammaystirto diiwaanka ilmahaaga. Fadlan waqti sii si aad u dhammaystirto dalabka.

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay u isticmaalayaan CareDox inay ku soo aruuriyaan talaalka iyo macluumaadka caafimaadka qaab elektiroonig ah, ayna ka badbaadiyaan waalidiinta howlaha soo noqnoqda ee buuxinta foomam badan. CareDox waa nidaam qarsoodi ah, nidaamka ku saleysan daruuriga oo si buuxda FERPA (sharciga qarsoodiga federaalka ah) iyo HIPPA (sharciga macluumaadka caafimaadka federaaliga) u hoggaansan yahay, taasoo la micno ah inay ilaalin gaar ah u leedahay si loo dammaanad qaado amniga ardayda xasaasiga ah iyo xogta caafimaadka qoyska.

QIIMAYNTA QOYSKAAGA

CareDox sidoo kale waa duubista talaalka la qaadan karo. Markii aad koonto sameysato, adiga ayaa iskaaga ah weligaa. Waad sii wadan kartaa marin u helka, cusbooneysiinta iyo adeegsiga diiwaanka tallaalka cunuggaaga. Marka xeryaha xagaaga, daryeelka ilmaha, iyo nashaadaad kaleba ay codsadaan macluumaad caafimaad mustaqbalka, waxaad gali kartaa CareDox oo aad abuuri kartaa PDF aad la wadaagto sida aad u bahan tahay. Hadana haddii aad iska beddesho iskuulada, CareDox-kaaga wuxuu kuu noqon karaa mid kuu furan. Waxay ku keydisaa dhammaan diiwaannada tallaalka canuggaaga hal meel ku habboon oo adiga iyo ubadkaaguba aad u heli kartaan illaa qaangaarnimada. Waxaan rajeyneynaa inaad kuheshay nidaamkan mid si fudud loo isticmaali karo iyo ilo ku habboon qoyskaaga.

SI LOO BADBAADIYO WAKHTI, WAA INAAD HALIS KU SAMEEYSA MACLUUMAADKA

Markaad gashid adoo adeegsanaya isku xirka aaminka ah ee ka yimaada CareDox, waxaad arki doontaa inaan ku soo buuxinay goobo badan oo macluumaad ah oo aad ku bixisay foomamka diiwaangelinta dugsigaaga. Fadlan si taxaddar leh u eeg si aad u hubiso in dhammaan macluumaadka ay sax yihiin, haddii aad khalad ku hesho macluumaadka, fadlan cusboonaysii.

Isdhaafsiga CareDox ee diiwaanka talaalka Minnesota. Haddii ilmahaagu laga tallaalay Minnesota, bixiyaha daryeelka caafimaadku wuxuu u badan yahay inuu ka diiwaan geliyo talaaladaas diiwaanka gobolka. Taariikhaha iyo qaddarada tallaalladaas waxaa lagu soosaarin doonaa CareDox. Fadlan laba jeer hubi si aad u hubiso in diiwaannadaadu ay isbarbar dhigaan dhammaan diiwaannada ku jira CareDox, oo ku dar wixii tallaallo aan dhammaystirnayn.

ISKU DIIWAANGALINTA CAAWIMAAD CAAFIMAAD KALE

Haddii ilmahaagu leeyahay wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama qorshooyin daryeel caafimaad oo shaqsiyeed, waxaa jira meel CareDox ka mid ah oo bixinaysa macluumaad faahfaahsan. Xitaa waad iskaan-gaabin kartaa oo aad iskudubi kartaa dukumenti ama PDF si aad u hesho macluumaad faahfaahsan.