Adeegyada Dugsiga Sare

Shaqada koorsada ee horumarsan waxaa laga bixiyaa MHS ardayda horumarkooda tacliimeed ama danaha ay u ogolaadaan loolan dheeraad ah Buug-yaraha Kooraska Diiwaanka Koobanka , raadi tilmaamahan:


Xiriir

Lataliyayaasha MHS
952-401-5811


U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno

Aynu wada hadalno


Xiriirinta La Xiriira


Kheyraadka