Adeegyada Caafimaadka

Minnetonka Middle School East waxay leedahay hal kalkaaliye caafimaad oo waqti-buuxa ah oo shaqaale ah, Hannah Coil. Waxay mas'uul ka tahay hirgelinta baaritaanka, hababka daaweynta iyo ka caawinta baahiyaha kale ee caafimaad. Harriette Chwialkowski waa xirfad yaqaan caafimaad oo ka tirsan xafiiska caafimaadka ee MME.

Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay iskaashi la yeeshaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ee ka dhex jira dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayda si loogu guuleysto ardayga. Kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee shatiga haysta (LSN) iyo xirfadlayaasha caafimaadka ayaa si wada jir ah u wada shaqeeya si ay ula kulmaan baahiyaha caafimaad ee jireed, bulsho, iyo shucuur ardayda, marka lagu daro kor u qaadida caafimaadka iyo badbaadada bulshada dugsiga oo dhan.

Xafiisyadayada caafimaadka dugsigeena waxaa ka shaqeeya maalin kasta arday xirfadlayaal ah oo adeegyada caafimaadka ah oo leh kalkaaliye caafimaad oo shati leh oo ka shaqeeya dugsiga dhismaha ama ka-wicitaanka degmada.

Xirfadlayaasha Caafimaadka

 • Sii daryeel caafimaad oo degdeg ah iyo gargaarka degdegga ah ardayda iyo shaqaalaha cudurrada iyo dhaawacyada qaba.
 • Daryeel loo fidiyo ardayda qaba xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada sida ay u igmatay LSN.
 • Joogtee dukumiintiyada talaalada iyo arrimaha kale ee caafimaadka iyada oo qayb ka ah diiwaanada caafimaadka ardayda.
 • U maamul dawooyinka sida ay u igmatay LSN.
 • Ka caawi la socodka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan walaacyada la is qaadsiin karo.
 • Ka aqoonsan yahay CPR iyo Gargaarka Koowaad ee tababbaran.

Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka ee shatiga haysta

 • Si wada jir ah ula shaqeynta xirfadlayaasha caafimaadka, kor u qaadida iyo ilaalinta caafimaadka iyo wanaaga ardayda oo dhan.
 • U wakiisho oo kormeerto daryeelka gargaarka degdegga ah, maamulka daawooyinka, iyo habraacyada caafimaadka.
 • Qiimeyn, qorsheyn iyo dokumenti u samee ardayda leh arrimaha caafimaadka.
 • La siiyo lana qorsheeyo adeegyada tooska ah ee ardayda jirran ama caafimaad ahaan jilicsan ee u baahan habraacyada caafimaadka.
 • Qorsheyso oo aad siiso aragga, maqalka iyo baaritaanka maqaarka iyo gudbinta.
 • Sii wadatashi caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
 • Bixi tixraacyo ilaha bulshada.
 • Isuduwidda kahortagga iyo xakamaynta tabashooyinka la is qaadsiiyo.
 • Ma yihiin kalkaaliyayaal caafimaad oo diiwaangashan oo haysta shahaadada jaamacadeed oo shati ka haysta caafimaadka dadweynaha iyo kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga.
Dugsiyadeenu waxay ka qayb galaan barnaamijka "No Shots, No School". Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay keenaan caddeyn tallaal , ama dukumentiyo habboon oo ka reebaya ardayga tallaalkaas, iyo xogta kale ee lagama maarmaanka u ah hubinta in ardaygu ka madax bannaan yahay cudurrada la is qaadsiiyo, iyadoo ay tahay xaalad isqoritaan. Haddii ilmahaagu ka maqanyahay wax tallaal ah, fadlan ballan la samee daryeel caafimaad bixiyahaaga si loo dhammaystiro dhammaan tallaallada ka hor intaan dugsigu bilaabmin.

YAA U BAAHAN TALLAALO, GOORMA?

Diiwaanka tallaalka ilmahaaga waa inuu ku jiraa faylka dugsiga ka hor inta aanu ilmahaagu iman. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-cafiska caafimaad ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso. Cusbooneysiinta ayaa looga baahan yahay fasalka Toddobaad.

WIXII TILMAAMO AH OO LOO BAAHAN YAHAY

Badbaadada carruurta oo dhan, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay caddeyn qoran oo ah in ilmahaaga laga tallaalay toddobo cudur: gawracato, teetanada, xiiq-dheerta (DTP), jadeecada, qaamo-qashi, rubella (MMR) iyo dabaysha. Caruurta galeysa Xanaanada waa in sidoo kale laga talaalaa cudurka busbuska (bus bus) iyo taxane ah seddex cirbadood oo cagaarshowga B ah. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-cafiska caafimaad ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso; fadlan soo gudbi macluumaadka kahor Ogosto 1.

Soo dejiso hagaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhaqtarka qoyskaaga maxaa yeelay waxaa loo baahan karaa waxyaabo kor u qaada.

Canugaaga ma dhigan karo iskuulka ilaa laga cusbooneysiiyo macluumaadka talaalka. Haddii ilmahaagu haysto sabab caafimaad oo uusan u qaadanaynin tallaallada, waxaa loo baahan yahay qoraal uu saxiixay dhakhtarkaaga ama rugta caafimaad. Qoysaska diida talaalka waa inay bixiyaan foomka goynta nootaayo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiiska caafimaadka dugsigaaga.

NAGU SOO JEEDA INAGAGA QABATO ARIMAHA KALE EE CAAFIMAAD

Haddii ilmahaagu qabo wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama shaqsi iyo / ama qorshooyin daryeel caafimaad oo degdeg ah, fadlan la socodsii xafiiska caafimaadka ilmahaaga macluumaadkaas.