Adeegyada Caafimaadka

Minnetonka Middle School East wuxuu leeyahay hal kalkaaliye caafimaad oo dugsiga oo dhan ah oo ay ku shaqeeyaan shaqaalaha, Jessica Giebenhain. Waxay mas'uul ka tahay hirgelinta baarista, nidaamyada daaweynta iyo ka caawinta baahiyaha kale ee caafimaad. Harriette Chwialkowski waa aqoonyahan khibrad caafimaad u leh xafiiska caafimaadka ee MME.

Kooxdayada Adeegyada Caafimaadku waxay iska kaashadaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ka dhexeysa dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayga guusha ardayga. Kalkaaliyayaasha caafimaad ee shatiga leh (LSN) iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ayaa wada shaqeeya si ay ula kulmaan baahiyaha caafimaad ee jirka, bulshada, iyo shucuurta ardayda, marka lagu daro kor u qaadista caafimaadka iyo amniga bulshada iskuulka oo dhan.

Xafiisyadayada caafimaad ee iskuulka waxaa shaqaalaysiiya arday kasta maalin kasta shaqaale caafimaad oo xirfadlayaal ah oo kalkaaliye caafimaad oo shati leh lehna xagga dhismaha ama ku soo wicitaanka degmada dhexdeeda.

Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka

 • Sii daryeel caafimaad oo deg-deg ah oo joogto ah ardayda iyo shaqaalaha cudurada iyo dhaawacyada.
 • Bixiyaan daryeel ardayda leh xaalado caafimaad oo raaga sida ay wakiishay LSN.
 • Hayso diiwaan gelinta talaalada iyo arimo kale oo caafimaad oo qayb ka ah diiwaanada caafimaadka ardayga.
 • Kala-shaqee dawooyinka sida ay u wakiishay LSN.
 • Ka caawi kormeerka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan waxyaabaha la kala qaadi karo.
 • Waxay ku qoran yihiin CPR iyo Gargaarka Koowaad.

Kalkaaliyeyaasha Iskuul ee shatiga leh

 • Iyada oo ay weheliso khabiir ku takhasusay caafimaadka, kobcinta iyo joogtaynta caafimaadka iyo samaqabka ardayda oo dhan.
 • Ergada iyo kormeerka daryeelka gargaarka degdegga ah, maamulka dawooyinka, iyo nidaamyada caafimaadka.
 • Qiimee, qorshee iyo dukumiinti loogu talagalay ardayda leh arrimo caafimaad.
 • Bixiyaan oo qorsheeyaan adeegyada tooska ah ee loogu talagalay ardayda sida joogtada ah u jiran ama caafimaad ahaan nugul ee u baahan nidaam caafimaad.
 • Qorshee oo siiya aragga, maqalka iyo scoliosis baarista iyo gudbinta.
 • Bixi la-talin caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
 • Bixi tixraacyo ilaha bulshada.
 • Isuduwaha ka hortagga iyo xakameynta walaacyada la isugudi karo.
 • Waxay ka qoran yihiin kalkaaliyeyaal shahaadada shahaadada jaamacadda haysta oo shati u leh caafimaadka guud iyo kalkaalinta dugsiga.
Dugsiyadeenu waxay ka qaybgalaan barnaamijka "Shots, No School" ". Dhammaan ardayda waxaa laga rabaa inay keenaan caddeyn tallaal , ama dukumiinti munaasib ah oo ka reebaya ardayga tallaalka noocaas ah, iyo macluumaadka kale ee lama huraanka ah si loo hubiyo inuu ardaygu ka madaxbanaan yahay cudur kasta oo la is qaadsiiyo, xaalad ahaan diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu maqanyahay wax tallaal ah, fadlan ballan ka samee daryeel caafimaad bixiyahaaga si loo dhammaystiro tallaalada kahor intuuna dugsigu bilaaban.

YAA U BAAHAN TALLAALADA, MARKA?

Diiwaanka tallaalka ilmahaaga waa inuu ku jiraa faylka dugsiga ka hor inta aanu ilmahaagu iman. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-dhaafitaanka caafimaadka ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso. Cusbooneysiinta ayaa looga baahan yahay fasalka Toddobaad.

WIXII TILMAAMO AH OO LOO BAAHAN YAHAY

Badbaadada carruurta oo dhan, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay caddeyn qoran oo ah in ilmahaaga laga tallaalay toddobo cudur: gawracato, teetanada, xiiq-dheerta (DTP), jadeecada, qaamo-qashi, rubella (MMR) iyo dabaysha. Caruurta galeysa Xanaanada waa in sidoo kale laga talaalaa cudurka busbuska (bus bus) iyo taxane ah seddex cirbadood oo cagaarshowga B ah. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-dhaafitaanka caafimaadka ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso; fadlan soo gudbi macluumaadka kahor Ogosto 1.

Soo dejiso hagaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhaqtarka qoyskaaga maxaa yeelay waxaa loo baahan karaa waxyaabo kor u qaada.

Canugaaga ma dhigan karo iskuulka ilaa laga cusbooneysiiyo macluumaadka talaalka. Haddii ilmahaagu haysto sabab caafimaad oo uusan u helin tallaalka, qoraal saxeexan oo ka soo baxay dhakhtarkaaga ama rugta caafimaadka ayaa loo baahan yahay. Qoysaska diida talaalka waa inay bixiyaan foomka goynta nootaayo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiiska caafimaadka dugsigaaga.

ISKU DIIWAANGALINTA CAAWIMAAD CAAFIMAAD KALE

Haddii ilmahaagu qabo wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama shaqsi iyo / ama qorshooyin daryeel caafimaad oo degdeg ah, fadlan la socodsii xafiiska caafimaadka ilmahaaga macluumaadkaas.