Qaybta 504aad

Ku saabsan qaybta 504

504 infographic

Qaybta 504 ee Sharciga Dhaqancelinta ee 1973 waa sharci ka-hortagga takoorka kaas oo loogu talagalay inuu si siman u helo barnaamijyada waxbarashada, adeegyada, iyo nashaadka ardayda qaba naafanimada jireed ama maskaxeed.

Marka ardaygu leeyahay dhaawac jidheed ama maskaxeed oo xaddidaya dhaqdhaqaaqa weyn ee nolosha degmada waxaa looga baahan yahay inay u simiso goobta ciyaarta si ay uga hortagto takoorka oo ay u siiso helitaanka sida facooda caadiga ah. Ardayga maskaxda iyo/ama naafada jidheed ee ku sii socota dugsiga iyada oo aan la beddelin iyo/ama habayn, ama leh wax ka beddel iyo/ama dejin uu heli karo arday kasta waxay u qalmi doontaa ilaalinta takoor-la'aanta ee hoos timaada Qaybta 504, laakiin ma lahaan doonto Qorshe 504 ah oo qoran.

 

Xiriir

La xidhiidh dugsigaaga 504 fududeeyaha. Waxaad ka heli kartaa macluumaadka xiriirka ee bidixda. Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa maamulaha dugsigaaga.

Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno