Imaanshaha

Imaanshaha

Marka loo eego sharciga Gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah u xaadiraan dugsiga. Fadlan dib u fiiri macluumaadka hoosta ku yaal si aad u hubiso in imaanshaha ardaygaaga loo qoray si habboon.

Daahitaannada

Muddada 1 (9:15 subax illaa 9:25 am): Haddii ardaygu warqad u leeyahay ama daahitaanku uu galay Skyward si uu uga cudur daarto Waqtiga 1 daaho, waxay u baahan doonaan inay ka galaan xafiiska xaadirinta. Dhamaan ardayda kale waa inay si toos ah u tabiyaan fasalkooda 1aad. Ardayda ayaa loo calaamadayn doonaa daahitaan haddii daahitaanku cudurdaar la'aan lahayn.

Soo daahay Iskuulka (9:25 am ama wixii ka dambeeya): Haddii ardaygu warqad qoraal ah ka haysto waalidkood / ilaaliyaha, ama daahitaanku wuxuu galay Skyward si uu uga cudur daarto imaatinka dambe, waxay u baahan doonaan inay ka galaan xafiiska xaadirinta oo fasalada lagu siiyo. Haddii waalidku / masuulku ka tago fariin teleefoon, e-mayl farriin ah, ama uusan la soo xidhiidhin xafiiska Xaadirinta, waalidku / ilaaliyaha waa inuu u raaciyaa ardayga xafiiska imaanshaha oo uu saxeexaa. Ardaygu wuxuu heli doonaa kaarka fasalka.

Ka tagida dugsiga goor hore

Ardeydu waxay u baahan doonaan inay ka keenaan qoraal waalidkood / mas'uulka ka hor Muddada 1aad qashinka inta ay ka baxayaan kafateeriyada (banaanka xafiiska weyn) ama waalidku / ilaaliyaha waa inuu geliyaa codsiga Skyward. Ardeydu waa inay iska diiwaangeliyaan xafiiska Imaanshaha ka hor intaysan ka tegin dhismaha. Haddii waalidku ama qofka masuulka ka ah uu ka tago fariin teleefoon, e-mayl farriin ah, ama uusan la soo xidhiidhin xafiiska Xaadirinta, waalidku / ilaaliyaha waa inuu ka diiwaangeliyaa ardayga xafiiska Xaadirinta. Fadlan la soco in ardayda loo sii dayn doono kaliya waalidka / mas'uulka ama shaqsiga ku taxan sida Xiriirka Degdega ah gudaha Skyward.

Maqnaanshaha: dhammaan xilliyada

Waalidku / ilaaliyeyaashu waa inay sameeyaan mid ka mid ah waxyaabaha soo socda maqnaanshaha cudurdaarka leh: gal maqnaanshaha Skyward, u dhaaf farriinta codka taleefanka Imaanshaha (952-401-5310) ama soo dir qoraal saxiixan. Fadlan la soco in maqnaanshaha cudurdaarka leh ay sabab u tahay fasax ama sababo qoys ahaaneed darteed, ay ku xaddidan yihiin shan maalmood oo dugsi sannad kasta.

mmw

Xiriiryada

Saacadaha Imaanshaha Imaatinka: 8 subaxnimo - 4 galabnimo

Lambarka taleefanka:

  • Si aad u soo sheegto maqnaansho: 952-401-5310
    AMA
  • Galitaanka Skyward

Kaaliyaha Xafiiska: Lisa Wombacher


 

Qeybtaan