Imaanshaha

Imaanshaha

Sida uu qabo sharciga Gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah u xaadiraan dugsiga. Fadlan dib u eeg macluumaadka hoose si aad u hubiso in imaanshaha ardaygaaga si habboon loo diiwaangeliyey.

Tardies

Muddada 1 (9:15 subaxnimo ilaa 9:25 subaxnimo): Haddii ardaygu haysto warqad ama daahitaan lagu galay Skyward si looga cudurdaarto daahitaanka Muddada 1, waxay u baahan doonaan inay iska xaadiriyaan xafiiska xaadiritaanka. Dhammaan ardayda kale waa inay si toos ah uga warbixiyaan fasalkooda Muddada 1. Ardayda waxaa loo calaamadin doonaa daahitaan haddii daahida aan cudur daar la helin.

Waqtiga Dugsiga (9:25 am ama dambe): Haddii ardaygu haysto warqad saxeexan oo ka socota waalidkood / ilaaliye, ama daahitaan lagu soo galay Skyward si loogu cudurdaarto imaatinka xilli dambe, waxay u baahan doonaan inay soo galaan xafiiska xaadiritaanka oo aad u hesho kaarka fasalka. Haddii waalidka / masuulka uu ka tagay farriin taleefan, fariin e-mayl, ama uusan la xiriirin Xafiiska Imaanshaha, waalidka / mas'uulka waa inuu u raaco ardayga Xafiiska Imaanshaha oo uu saxeexo. Ardaygu wuxuu heli doonaa warqad fasalka.

Ka tagida dugsiga goor hore

Ardaydu waxay u baahan doonaan inay la yimaadaan warqad saxiix ah oo ka timid waalidkood / ilaaliyehooda kahor Muddada 1 ee qashin qubka markay ka baxayaan maqaaxida (bannaanka xafiiska weyn) ama waalidka / mas'uulka waa inuu galiyaa codsiga Skyward. Ardaydu waa inay ka baxaan xafiiska xaadiritaanka ka hor intaysan ka bixin dhismaha. Haddii waalidka / masuulka uu ka tagay farriin taleefan, fariin emayl, ama uusan la xiriirin Xafiiska Imaanshaha, waalidka / mas'uulka waa inuu ka-baxo ardayga Xafiiska Imaanshaha. Fadlan la soco in ardayda loo sii deyn doono kaliya waalid / ilaaliye ama shaqsi ku qoran liiska Xiriirka Degdegga ah ee ka jira Skyward.

Maqnaanshaha: dhammaan muddooyinka

Waalidka / wakiiladu waa inay sameeyaan mid ka mid ah kuwan soo socda maqnaanshaha cudurdaarka ah: geli maqnaanshaha Skyward, ku dhaaf fariin cod ah Khadka Imaanshaha (952-401-5310) ama u dir warqad saxeexan. Fadlan ogow maqnaanshaha cudurdaarka leh ee fasaxa dartiis ama sababo qoys ahaaneed awgood, waxay ku eg yihiin shan maalmood oo dugsiyeed sanadkiiba.

mmw

Xiriirada

Saacadaha Miiska Imaanshaha: 8 subaxnimo - 4 galabnimo

Lambarka taleefanka:

  • Si loo soo sheego maqnaanshaha: 952-401-5310
    AMA
  • Ka soo gal Skyward

Kaaliyaha Xafiiska: Lisa Wombacher


 

Qeybtaan