Imaanshaha

Imaanshaha

Sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah dugsiga u tagaan. Fadlan dib u eeg macluumaadka hoose si aad u hubiso in imaanshaha ardaygaaga si sax ah loo duubay.

Daahitaan

Muddada 1 (9:15 subaxnimo ilaa 9:25 subaxnimo): Haddii ardaygu haysto qoraal ama daahitaanka la geliyey Skyward si looga cudur daaro muddada 1 daahid, waxay u baahan doonaan inay saxeexaan xafiiska xaadirinta. Dhammaan ardayda kale waa inay si toos ah uga warbixiyaan fasalka 1-aad. Ardayda waxaa lagu calaamadayn doonaa daahitaan haddi aan laga cudur daaran.

Daahitaanka Dugsiga (9:25 subaxnimo ama ka dib): Haddii ardaygu haysto qoraal saxeexan oo ka yimi waalidkood/masuulka, ama daahitaanka la geliyey Skyward si loogu cudur daaro imaatinka daahitaanka, waxay u baahan doonaan inay saxeexaan xafiiska xaadirinta oo hel baas fasalka. Haddii waalidka/masuulka ay kaga tageen fariin taleefoon, fariin iimayl ah, ama aysan la xiriirin Xafiiska Xaadirka, waalidka/masuulka waa in uu ardayga u kaxeeyaa Xafiiska Imaanshaha oo uu saxiixo. Ardaygu waxa uu heli doonaa kaarka fasalka.

Ka bixida dugsiga goor hore

Ardaydu waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan warqad saxeexan oo ka timid waalidkooda/masuulkooda ka hor inta aan la gaarin xilliga 1 ee qashinka marka ay ka soo baxayaan maqaaxida (ka baxsan xafiiska weyn) ama waalidka/mas'uulka waa in uu codsiga galaa Skyward. Ardaydu waa inay ka soo baxaan Xafiiska Xaadirka ka hor inta aanay ka bixin dhismaha. Haddii waalidka/masuulka ay ka tageen fariin taleefoon, fariin iimayl ah, ama aysan la xiriirin Xafiiska Xaadirka, waalidka/mas'uulka waa in ay saxiixaan ardayga xafiiska xaadirinta. Fadlan ogow in ardayda kaliya loo sii dayn doono waalidka/masuulka ama shakhsiga ku qoran yahay Xiriir degdeg ah gudaha Skyward.

Maqnaanshaha: dhammaan xilliyada

Waalidka/masuulka waa inay sameeyaan mid ka mid ah kuwan soo socda maqnaansho cudurdaareed: Geli maqnaanshaha Skyward, ku dhaaf fariin cod ah Khadka Taleefanka (952-401-5310) ama soo diraan qoraal saxeexan. Fadlan ogow in maqnaanshiyaha cudurdaarka leh ee fasaxa ama sababo gaar ah awgeed, ay ku kooban tahay shan maalmood oo dugsi sannadkii.

mmw

Xiriirada

Saacadaha miiska xaadirka ah: 8 subaxnimo-4 galabnimo

Lambarka taleefanka:

  • Si aad uga warbixiso maqnaanshaha: 952-401-5310
    AMA
  • Ka soo gal Skyward

Kaaliyaha Xafiiska: Lisa Wombacher


 

Qaybtan