Caafimaadka Maskaxda

Shaqaalaha Dugsiga Dhexe ayaa loo heli karaa inay ku taageeraan ardayda iyo qoysaska su'aalaha ama walaacyada caafimaadka maskaxda. Haddii aad su'aalo qabtid ama aad wajaheyso waqtiyo adag, ha ka waaban inaad soo wacdid ama joojiso Xafiiska Hanuunka.

Kheyraadka internetka iyo bulshada ee loogu talagalay ardayda iyo qoysaska:

mmw

Qeybtan


Khadka Tooska ah ee Qalalaasaha

  • Adeegyada Caafimaadka Maskaxda ee Xanuunka daran (hore u ahaa Xarunta Kahortaga Dhibaatooyinka): 612-873-3161
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Mobilada ee Carver / Scott County: 952-442-7601
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Mobilada ee Degmada - Henripin: 612-348-2233
  • Khadka Tooska Is-dilka: 612-873-2222 (maxalli ah); 1-800-273-8255 (qaran)