Guri-joog

Dulmar iyo Tilmaamo

Sababaha Caafimaadka

Anaga waxa mas'uul ka ah in aanu siino barnaamij wax barasho ardayda aan awoodin in ay fasalka ku xaadiraan dugsiga sababo la xidhiidha jirro ama dhaawac dheer. Adeegyada waxbarashada waa in la siiyaa arday kasta oo:

 1. Laga hor istaagay inay tagaan goobtooda dugsiga caadiga ah 15 maalmood oo isku xigta; ama
 2. La saadaaliyay in uu ka maqnaan doono goobta caadiga ah ee dugsiga 15 maalmood oo isku xigta oo dugsiyeedka sida uu qabo maamulka meelaynta sida dhakhtarka caafimaadka, cilmi-nafsiga, dhakhtarka maskaxda, garsooraha, ama hay'ad kale oo maxkamad magacawday (xaqiijin qoran ayaa loo baahan yahay); ama
 3. Caafimaadka naafada ka ah oo u baahan waxbarasho gaar ah oo ay saadaaliyeen kooxda IEP inay ka maqnaadaan goobta caadiga ah ee dugsiga 15 maalmood oo dugsi oo kala go'an

(Xeerka Minnesota 3525.2325)

Waxbarashada guriga waxaa la bixin karaa oo keliya inta lagu jiro xilliga ay ardaydu ka maqan yihiin fasallada caadiga ah waana in uu bixiyaa macallin shati haysta. Marka loo eego Waaxda Shatiga Shaqsiyeedka Shaqaalaha ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, macallimiinta aan haysan shatiga caadiga ah oo haysta shatiga beddelka wicitaanka gaaban uma qalmaan inay u shaqeeyaan sidii macalimiin guri-joog ah ilaa ay u kaydsanayaan macallinka caadiga ah ee guriga.

Marka ardaydu ku soo noqdaan si ay u xaadiraan fasalka caadiga ah ama sannad dugsiyeedku dhammaado, maalmo dheeraad ah oo ka mid ahaanshaha ( imaanshaha) lama samayn karo oo lagu sheegan karo waxbaridda guriga (Buugga MARSS, 2010) Marka ardaydu ku soo noqdaan dugsiga wakhti buuxa ma heli karaan waxbarashada guriga Saacad kasta oo aan la ballansanayn muddadii ay awoodi waayeen inay dugsiga tagaan.

Hal saac oo ah hal-hal waxbarid guri-guri ah waa in la bixiyaa maalin kasta oo xubinimo ah oo la sheego iyada oo loo marayo tilmaamaha guriga. Halka saac ee waxbarashada guriga looma baahna inay dhacdo maalin kasta; wadarta saacadaha waxbarashadu waxay noqon karaan hal saac maalintii maalin kasta oo ardaygu ka maqan yahay dugsiga (Buugga MARSS, 2010).

Jadwalka macalimiinta guriga ku soo wajahan waa in loo horumariyaa si waafaqsan jadwalka ardayga iyo macalinka. Goobta wax lagu dhigayo waxaa sidoo kale go'aamiya macalinka guriga ku socda iyo ardayga (iyo/ama waalidka sida ay khuseyso), inta badana waxay ka dhacdaa meel dhexdhexaad ah sida maktabadda dadweynaha. Wax-barashada waxa kale oo laga yaabaa in lagu jadwaleeyo guriga ardayga haddii taasi ay aqbali karaan labada dhinacba.

Ardayda Cisbitaalka La Dhigay:

Waxbarashada tacliinta waxaa bixiya degmada uu cisbitaalku ku yaalo iyada oo loo marayo hal-hal, waxbarid koox yar, ama qayb waxbarasho oo barnaamijka isbitaalka ah.

Sababaha Aan Caafimaad ahayn:

Ardayda leh baahiyaha waxbarashada gaarka ah ayaa sidoo kale mararka qaar lagu meeleeyaa xaalada guriga ee kooxdooda Barnaamijka Waxbarashada Gaarka ah (IEP) haddii kooxdu ay go'aansato inay tahay danta ugu fiican ee ardayga. IEP-ga ardayga waa in wax laga beddelo si uu u muujiyo waxbarida guriga. Hal saac oo barid hal-hal ah ayaa la bixiyaa maalin kasta ardaygu ma aadayo dugsigiisa caadiga ah, ilaa si kale ay u sheegaan kooxda IEP.

Hababka

Isla marka maamulaha, qofka la xidhiidha guriga loo qoondeeyey, ama maareeyaha kiisku uu ogaado in loo baahan yahay waxbaridda guriga sababtoo ah jirro fidsan ama go'aanka kooxda IEP, tillaabooyinka soo socda waa in la raaco. Ogsoonow in talaabooyinkan ay tahay inay dhacaan ka hor maalinta 16aad ee maqnaanshaha:

 • Buuxi Codsiga Waxbarashada Shakhsi ahaaneed, oo ay ku jiraan macluumaadka macalinka/shaqaalaha. Fakis ugu dir Kristin Laughlin Xarunta Adeegga Degmada 952-401-5032. Foomka waa la saxeexi doonaa oo fakis ayaa lagu soo celin doonaa dugsiga si loo diiwaan geliyo.
 • La xiriir mid ka mid ah macallimiinta guriga ku soo wajahan oo ka socda barkadda macallinka guriga (haddii aan ardayga la heli karin macallinkiisa guud ama waxbarashada gaarka ah), oo isku duwo adeegyada. Fadlan sii macalinka macluumaadka soo socda
  • Magaca ardayga iyo waalidka iyo lambarka taleefoonkooda.
  • Dhererka la filayo ee edbinta guriga.
  • Qofka lala xidhiidhayo shaqaalaha iyo lambarka telefoonka / iimaylka.
  • Magaca macalinka iyo lambarka taleefanka si aad uga wada hadasho ama u hesho manhajka ardayga iyo shaqada guriga, haddii uu ka duwan yahay qofka xiriirka ah.
  • Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan manhajka iyo shaqo-guri soo-dejinta iwm.
 • Ogeysii waalidiinta magaca macalinka guriga u socda iyo macluumaadka xiriirka.
 • Ogeysii macalimiinta ardayga iyo xafiiska imaanshaha heerka ardaygu ku sugan yahay guriga sida ay khuseyso.
 • La soco xaalada guriga oo ogaysii macalinka guriga/macallinka guriga, xafiiska xaadirinta iyo Beth Erickson ee DSC, marka ardaygu ku soo laabto dugsiga ama uu iska diiwaan geliyo dugsi kale.
 • Macluumaadka Macallinka

Macallimiinta ku xiran guriga waa in lagala soo xiriiraa liiska macalinka guriga ku xiran ilaa mid ka mid ah macalinka caadiga ah iyo/ama waxbarashada gaarka ah ee ardayga la heli karo si uu u dhamaystiro waxbarashada guriga. Dhammaan macallimiinta guriga ku soo wajahan waxay u baahan yihiin inay haystaan fayl dhammaystiran oo leh degmada, kaasoo ay ku jiraan hubinta taariikhda ka hor intaan lala shaqayn degmada.

Ardayda waxbarashada gaarka ah waxay u baahan doonaan macalin shati haysta, ugu yaraan qayb ka mid ah waxbarashada, sida lagu faahfaahiyay IEP-ga ardayga. Waqtigan wax-barashada waxaa loo qaybin karaa macalinka shatiga leh iyo macalinka waxbarashada gaarka ah, haddii loo baahdo.

Macallimiinta guriga ku soo wajahan waxaa la siin doonaa nuqul ka mid ah tilmaamahan, marka lagu daro macluumaadka guud ee lacag bixinta. Waraaqaha waqtiga ee wax dhigista guriga waxa laga heli karaa Beth Erickson waana in lagu soo celiyaa habaynteeda iyo lacag bixinta. Qiimaha umeerinta guriga ee saacadiiba waxaa lagu qeexaa Heshiiska Sare ee Ururka Macallimiinta Minnetonka.


Su'aalo / walaac

Su'aalaha guud ee ku saabsan wax-barida guriga, fadlan kala xidhiidh Annie Lumbar Bendson 952-401-5992 ama annie.lumbarbendson@minnetonkaschools.org

Waxa kale oo aad ku soo gudbin kartaa su'aalo, faallooyin ama bogaadin iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno . Qof ayaa ku jawaabi doona hal maalin shaqo gudaheed.