Homebound

Dulmarka guud iyo Tilmaamaha

Sababaha Caafimaadka

Waxaan leenahay masuuliyada ah inaan u fidino barnaamij waxbarid ah ardayda aan awoodin inay ka xaadiraan fasalka fasalka sababtoo ah jirro siyaado ah ama dhaawac. Adeegyada waxbarashada waa in la siiyaa arday kasta oo:

 1. Waxaa laga reebay inay ka xaadiraan goobtooda dugsiga caadiga ah 15 maalmood oo isku xiga; ama
 2. Waxaa la saadaalinayaa inuu ka maqnaanayo goobta caadiga ah ee iskuulka muddo 15 maalmood oo iskuul ah sida ku xusan awooda meelaynta sida dhakhtar caafimaad, cilmi nafsi, maandhaye, garsoore, ama amar maxkamadeed oo kale oo loo magacaabay (cadeyn qoraal ah ayaa loo baahan yahay); ama
 3. Naafada ah oo u baahan waxbarasho gaar ah oo ay saadaalisay kooxda IEP inay ka maqnaan doonaan dugsiga caadiga ah 15 maalmood oo iskuul isku-dhafan.

(Xeerka Minnesota 3525.2325)

Tilmaanta-guriga waxaa la bixin karaa oo keliya inta lagu gudajiro muddada ardayda ka maqnaanayaan fasallada caadiga ah waana inay bixiyaan macallin shati leh. Marka loo eego Qeybta Ruqsadda ee Shaqaalaha Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, macallimiinta aan haysan liisanka caadiga ah ee keliya ee leh liisanka beddelaadda gaaban ma u qalmaan inay u shaqeeyaan sidii barayaal guri guri ah maahee haddii ay u leeyihiin macallinka guri-joogga ah ee caadiga ah.

Mar alla markay ardaydu ku noqdaan inay galaan fasalka caadiga ah ama sanad dugsiyeedku dhamaado, ma sii socon doono xubin ka noqoshada (xaadirista) maalmo oo dib looma qaban karo oo lagu sheegan lahaa tilmaamaha guriga gudihiisa saacado kasta oo aan loo jadwaleeyn muddadii aysan awoodin inay dhigtaan iskuul.

Hal saac oo barashada hal-guri ah waa in la bixiyaa maalin kasta oo xubinnimada lagu sheegto iyadoo la adeegsanayo tilmaamidda guri-ku-haynta. Hal saac oo barashada guriga ku xusan uma baahna inay dhacdo maalin kasta; wadarta saacadaha waxbarida waxay noqon karaan hal saac maalin kasta oo ardaygu ka maqnaado iskuulka (MARSS Manual, 2010).

Jadwalka macallimiinta guri-joogga ah waa in loo sameeyaa iyada oo la raacayo jadwalka ardayga iyo macallinka. Goobta tilmaamaha waxaa sidoo kale go'aamiya hagaha guriga iyo ardayga (iyo / ama waalidiinta hadba sida lagu dabaqi karo), badanaana waxay ka dhacaan meel dhexdhexaad ah sida maktabada dadweynaha. Waxbarida sidoo kale waa lagu qorsheyn karaa guriga ardayga haddii taasi ay aqbali karto labada dhinacba.

Ardayda Cusbitaalka la dhigay:

Tilmaanta tacliinta waxaa bixiya degmada ay isbitaalku ku yaallo iyada oo loo marayo hal-hal-hal, hagitaan kooxeed yar, ama iyada oo loo marayo qeybta waxbarashada ee barnaamijka isbitaalka.

Sababaha aan Caafimaadka ahayn:

Ardayda leh baahiyo waxbarasho gaar ah ayaa waliba mararka qaar lagu meeleeyaa xaalad guri-joog ahaan ah kooxdooda Barnaamijka Barnaamijka Waxbarashada Gaarka ah (IEP) haddii kooxdu go'aamiso inay ku jirto danta ugu wanaagsan ee ardayga. IEP ga ardayga waa in wax laga beddelaa si loogu muujiyo tilmaanta guriga. Hal saac oo hal-iyo-hal waxbarid ah ayaa la siiyaa maalin kasta ardayga uusan dhiganeyn dugsigiisa / teeda caadiga ah, haddii aysan si kale u qeexin kooxda IEP.

Nidaamyada

Sida ugu dhakhsaha badan maamulaha, loo qoondeeyay dhismaha xiriiriyaha guriga, ama maamulaha kaysku markuu ogaado in loo baahan yahay waxbarida guriga gudeheeda sabab la xiriirta xanuun dheer ama go'aanka kooxda IEP, talaabooyinka soosocda waa in la raacaa. Ogsoonow in talaabooyinkani yihiin inay dhacaan ka hor maalinta 16aad maqnaanshaha:

 • Buuxi Codsiga Foomka Waxbaridda Qofka, oo ay ku jiraan macluumaadka macallinka / shaqaalaha. Fak ahaan u soo dir Kristin Laughlin oo ku taal Xarunta Adeegga Degmadda ee 952-401-5032. Foomka ayaa la saxeexi doonaa oo dib loogu celin doonaa dugsiga diiwaanka dhismaha.
 • La xiriir mid ka mid ah macallimiinta guri-ka-baratada ee barkadda hagidda guriga (ilaa ardayga guud ama macallin waxbarashadda khaaska ah la heli karo / diyaar u yahay inuu bixiyo tilmaamaha), iskuna-duwidda adeegyada. Fadlan sii baraha macluumaadka soo socda
  • Magaca ardayga iyo waalidka iyo taleefan lambarkooda (yaasha).
  • Dhererka la filayo ee tilmaanta guriga
  • Shaqaalaha la xiriir qofka iyo lambarka taleefanka / emaylka.
  • Magaca macallinka (magacyada) iyo taleefan lambar si looga doodo ama loo helo manhajka ardayga iyo shaqada-guriga, haddii ay ka duwan tahay qofka lala xiriirayo.
  • Wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan manhajka iyo soo qaadida shaqada guriga iwm.
 • U sheeg waalidiinta macallinka guriga u bixinaya magaca iyo macluumaadka xiriirka.
 • U ogeysii macallimiinta ardayga iyo xafiiska xaadirinta ardayga gurigiisa guriga sida ugu macquulsan.
 • La soco xaalada guri-ku-sheegga oo ogeysii macallinka guriga / baraha guriga, xafiiska xaadirinta iyo Bet Erickson ee DSC, marka ardaygu ku noqdo dugsiga ama isku qoro dugsi kale.
 • Macluumaadka baraha

Macallimiinta guri-joogga waa in lagala soo xiriiraa liiska macallimiinta guri-jooga illaa mid ka mid ah macallimiinta caadiga ah ee hadda jira iyo / ama macallimiinta waxbarashadda gaadhka ah la heli karo oo dhammaystirta tilmaamidda guriga-gudubka. Dhamaan macallimiinta guri-jooggu waxay u baahan yihiin inay lahaadaan feyl dhameystiran oo ay la leeyihiin degmada, oo ay ku jiraan baaritaanka asalka ka hor inta aan la shaqeyn degmada.

Ardayda waxbarashada gaarka ahi waxay u baahan doonaan macalin waxbarasho gaar ah oo shati leh, ugu yaraan qayb ka mid ah waxbarida, sida lagu faahfaahiyay IEP ardayga. Waqtiga waxbarashadan waxaa loo kala qaybin karaa inta udhaxeysa shatiga guud iyo macalinka waxbarashada gaarka ah, hadii loo baahdo.

Macallimiinta guri-joogga waxaa la siin doonaa nuqul tilmaamahan ah, marka lagu daro macluumaadka guud ee bixinta. Waraaqaha waqtiga ee tilmaanta guriga waxaa laga heli karaa Beth Erickson waana in loo soo celiyaa iyada si ay uga shaqeyso bixinta iyo bixinta. Heerka umeerin saacadlaha ah ee saacida guriga ah waxaa lagu qeexay Heshiiska Macallimiinta Minnetonka ee hadda jira.


Su'aalo / walaac

Su'aalaha guud ee ku saabsan waxbarida guriga iyo umeerinta guriga fadlan kala xiriir Kristin Laughlin taleefanka 952-401-5087 ama kristin.laughlin@minnetonkaschools.org

Su'aalaha la xiriira foomamka guriga-ka-baxa iyo / ama waraaqaha-saacaddaha fadlan kala xiriir Bet Erickson 952-401-5013 ama beth.erickson@minnetonkaschools.org .

Ama soo gudbi su'aalaha, faallooyinka ama bogaadin aynu wada hadalno . Qof ayaa ku jawaabi doona hal maalin shaqo gudaheeda.