Xafiiska Caafimaadka

Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay iskaashi la yeeshaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ee ka dhex jira dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayda si loogu guuleysto ardayga. Kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee shatiga haysta (LSN) iyo xirfadlayaasha caafimaadka ayaa si wada jir ah u wada shaqeeya si ay ula kulmaan baahiyaha caafimaad ee jireed, bulsho, iyo shucuur ardayda, marka lagu daro kor u qaadida caafimaadka iyo badbaadada bulshada dugsiga oo dhan.

Xafiisyadayada caafimaadka dugsigeena waxaa ka shaqeeya maalin kasta arday xirfadlayaal ah oo adeegyada caafimaadka ah oo leh kalkaaliye caafimaad oo shati leh oo ka shaqeeya dugsiga dhismaha ama ka-wicitaanka degmada.

Xirfadlayaasha Caafimaadka

 • Sii daryeel caafimaad oo degdeg ah iyo gargaarka degdegga ah ardayda iyo shaqaalaha cudurrada iyo dhaawacyada qaba.
 • Daryeel loo fidiyo ardayda qaba xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada sida ay u igmatay LSN.
 • Joogtee dukumiintiyada talaalada iyo arrimaha kale ee caafimaadka iyada oo qayb ka ah diiwaanada caafimaadka ardayda.
 • U maamul dawooyinka sida ay u igmatay LSN.
 • Ka caawi la socodka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan walaacyada la is qaadsiin karo.
 • Ka aqoonsan yahay CPR iyo Gargaarka Koowaad ee tababbaran.

Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka ee shatiga haysta

 • Si wada jir ah ula shaqeynta xirfadlayaasha caafimaadka, kor u qaadida iyo ilaalinta caafimaadka iyo wanaaga ardayda oo dhan.
 • U wakiisho oo kormeerto daryeelka gargaarka degdegga ah, maamulka daawooyinka, iyo habraacyada caafimaadka.
 • Qiimeyn, qorsheyn iyo dokumenti u samee ardayda leh arrimaha caafimaadka.
 • La siiyo lana qorsheeyo adeegyada tooska ah ee ardayda jirran ama caafimaad ahaan jilicsan ee u baahan habraacyada caafimaadka.
 • Qorsheyso oo aad siiso aragga, maqalka iyo baaritaanka maqaarka iyo gudbinta.
 • Sii wadatashi caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
 • Bixi tixraacyo ilaha bulshada.
 • Isuduwidda kahortagga iyo xakamaynta tabashooyinka la is qaadsiiyo.
 • Ma yihiin kalkaaliyayaal caafimaad oo diiwaangashan oo haysta shahaadada jaamacadeed oo shati ka haysta caafimaadka dadweynaha iyo kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga.
Dugsiyadeenu waxay ka qayb galaan barnaamijka "No Shots, No School". Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay keenaan caddeyn tallaal , ama dukumentiyo habboon oo ka reebaya ardayga tallaalkaas, iyo xogta kale ee lagama maarmaanka u ah hubinta in ardaygu ka madax bannaan yahay cudurrada la is qaadsiiyo, iyadoo ay tahay xaalad isqoritaan. Haddii ilmahaagu ka maqanyahay wax tallaal ah, fadlan ballan la samee daryeel caafimaad bixiyahaaga si loo dhammaystiro dhammaan tallaallada ka hor intaan dugsigu bilaabmin.

YAA U BAAHAN TALLAALO, GOORMA?

Diiwaanka tallaalka ilmahaaga waa inuu ku jiraa faylka ka hor inta aanu ilmahaagu iman. Markaad iska diiwaan geliso Xanaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaadka tallaalka, foom ka dhaafid caafimaad ama foom nootaayo ah oo aan dawo ahayn. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkaan Xafiiska Degmada markaad isdiiwaangeliso. Tallaalo dheeraad ah ama foom ka dhaafid ah oo la cusboonaysiiyay ayaa loo baahan yahay fasalka toddobaad.

WIXII TILMAAMO AH OO LOO BAAHAN YAHAY

Badbaadada dhammaan carruurta, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay caddayn qoran oo ah in ilmahaaga laga tallaalay toddoba cudur: gawracatada, teetanada, xiiq-dheerta (DTP), jadeecada, qaamo-qashiirta, rubella (MMR) iyo dabaysha. Carruurta galaya xanaanada waa in sidoo kale laga tallaalaa varicella (chicken pox) iyo taxane saddex tallaal oo cagaarshow B ah. Markaad iska diiwaan geliso dugsiga barbaarinta, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaadka tallaalka, foom ka dhaafid caafimaad ama foom nootaayo ah oo aan caafimaad ahayn. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkaan Xafiiska Degmada markaad isdiiwaangeliso; fadlan soo gudbi macluumaadka kahor Ogosto 1. Ardayda gelaysa fasalka toddobaad sidoo kale waxay u baahan yihiin xoojiye Tdap iyo tallaalka Meningococcal ama foom ka-dhaafitaan ah oo la cusboonaysiiyay haddii aan hore loo sheegin ka-dhaafitaankooda.

Soo dejiso hagaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhaqtarka qoyskaaga maxaa yeelay waxaa loo baahan karaa waxyaabo kor u qaada.

Canugaaga ma dhigan karo iskuulka ilaa laga cusbooneysiiyo macluumaadka talaalka. Haddii ilmahaagu haysto sabab caafimaad oo uusan u qaadanaynin tallaallada, waxaa loo baahan yahay qoraal uu saxiixay dhakhtarkaaga ama rugta caafimaad. Qoysaska diida talaalka waa inay bixiyaan foomka goynta nootaayo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiiska caafimaadka dugsigaaga.

NAGU SOO JEEDA INAGAGA QABATO ARIMAHA KALE EE CAAFIMAAD

Haddii ilmahaagu qabo wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama shaqsi iyo / ama qorshooyin daryeel caafimaad oo degdeg ah, fadlan la socodsii xafiiska caafimaadka ilmahaaga macluumaadkaas.

Qalabka Caafimaadka