Waxbarasho Guri

Sida uu qabo sharciga gobolka, waxaa nalooga baahan yahay in aan hubinno in dhammaan carruurta da'da-dugsiyeedka ku nool ee ku nool xudduudaha Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka wax la baro. Doorkeena aasaasiga ah waa inaan hubinno in dhammaan dugsiyada gurigu ay u hoggaansamaan sharciga gobolka iyo inaan bixinno macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo foomamka dugsi kasta oo guri si loogu hoggaansamo.

Su'aalaha gaarka ah ee dugsiga guriga iyo si aad u hubiso shuruudaha, booqo barta internetka ee Waaxda Waxbarashada Minnesota .

Waaxda Waxbarashada Minnesota ma laha awood ay ku baarto walaacyada dayaca waxbarashada ee arday kasta. Sida noocyada kale ee xadgudubka ama dayaca, wariyaasha qasabka ah waa in iyo kuwa kaleba laga yaabaa inay la xiriiraan adeega bulshada degmada halka uu ardaygu degan yahay si ay uga warbixiyaan.

Si aad u codsato baakidh in boostada lagu soo diro ama macluumaad dheeraad ah fadlan ku soo gudbi codsi iyada oo loo sii marayo Aynu wada hadalno .

Helitaanka Ilmaha

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxaa ka go'an inay helaan ilmo kasta oo deggan gudaha xudduudaha degmada ee leh naafo lagana yaabo inuu u baahan yahay adeegyada waxbarashada gaarka ah. Haddii aad ka welwelsan tahay horumarka waxbarashada, luqadda, hadalka ama horumarka bulsho/dareenka oo aad ka shakisan tahay in ilmahaagu uu naafo qabo, fadlan kala xidhiidh Waaxda Adeegyada Gaarka ah 952-401-5013.

Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah

Ilmaha guriga ku jira ee leh qorshaha hadda jira ee Barnaamijka Waxbarashada Gaarka ah (IEP) wuxuu heli karaa adeegyada waxbarashada gaarka ah iyada oo loo marayo isdiiwaangelinta wakhtiga la wadaago. La xidhiidh adeegyada waxbarashada gaarka ah ee arday guri wax ku barta.

Qoraalka Waxbarashada Gaarka ah ee Qoysaska Dugsiga Guriga

Fadlan booqo bogga internetka ee waxbarashada gaarka ah si aad macluumaad iyo macluumaad dheeraad ah u hesho.

Wixii su'aalo dheeraad ah, waxaad wici kartaa Waaxda Waxbarashada Minnesota 651-582-8200 ama booqo bogga internetka ee Dugsiga iyo Diiwaangelinta Gobolka.