Dugsi Guri

Iyada oo la raacayo sharciga gobolka, waxaa nalooga baahan yahay inaan hubinno in dhammaan carruurta da'da dugsiga ku nool xadka u dhexeeya Degmooyinka Iskuullada Dadweynaha Minnetonka in la baro. Doorkeena ugu horeeya waa inaan hubnaa in dhamaan iskuulada guryuhu ay u hogaansamaan sharciga gobolka iyo inay siiyaan macluumaadka iyo foomamka lagama maarmaanka u ah iskuul kasta oo guri loo raaco.

Su'aalaha dugsiga gaarka ah ee guriga iyo inaad hubiso shuruudaha, booqo websaydhka Waaxda Waxbarashada ee Minnisota.

Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ma leh awood ay ku baaraan walaaca ku saabsan dayacaadda waxbarasho ee arday kasta. Sida noocyada kale ee xadgudubka ama dayaca, wariyeyaasha qasabka ah waa inay iyo kuwa kaleba waxay la xiriiri karaan adeegyada bulshada ee degmada halkaas oo ardaygu deggan yahay si ay uga warbixiyaan.

Si aad u codsatid xirmo in boostada laguugu soo diro ama wixii macluumaad dheeri ah fadlan la xiriir xiriiriyaha iskuulkeena guriga adoo wacaya 952-401-5066 beverly.klesk@minnetonkaschools.org ama soo gudbi codsi via Let Talk .

Helitaanka Ilmaha

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxaa ka go'an inay soo raadiyaan ilmo kasta oo ku nool xuduudaha degmada ee naafada ah oo ubaahnaan kara adeegyo waxbarasho gaar ah. Haddii aad ka welwelsan tahay horumarka cunuggaaga, waxbarashadiisa, luqadda, shaxdiisa ama horumarka bulsheed / shucuureed oo aad ka shakisan tahay in cunuggaagu qabo naafo, fadlan kala xiriir Waaxda Adeegyada Gaarka ah 952-401-5013.

Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah

Cunug iskuul guri ah oo hada leh Barnaamijka Waxbarshada Gaarka ah (IEP) wuxuu ku heli karaa adeegyada waxbarashada khaaska ah isqorista waqtiga-wadaagga ah. La xiriir adeegyada waxbarashadda gaarka ah ee ardayda guriga-ku-tiirsan.

Xusuus-qorka Waxbarashada Gaarka ah ee Qoysaska Dugsiga Dugsi

Fadlan booqo bogga Websaydhka Gaarka ah ee Waxbarashada Gaarka ah si aad u hesho macluumaad iyo ilo dheeraad ah.

Su'aalaha dheeraadka ah, waxaad u wacdaa Waaxda Waxbarashada Minnesota 651-582-8200 ama booqo bogga websaydhka Dugsiyada iyo Diiwaangelinta Diiwaangelinta ee Gobolka.