Adeegyada Caafimaadka

Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay la shaqeeyaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada gudaha dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayga si loo gaaro guusha ardayga. Kalkaaliyaasha dugsiga ee shatiga leh (LSN) iyo xirfadlayaasha caafimaadka ayaa wada shaqeeya si ay u daboolaan baahiyaha caafimaadka jireed, bulsho iyo shucuureed ee ardayda, marka lagu daro horumarinta caafimaadka iyo badbaadada bulshada dugsiga oo dhan.

Xafiisyada caafimaadka dugsigeena waxa ka shaqeeya maalin kasta shaqaale caafimaad oo ka shaqeeya xirfadle caafimaad oo haysta taageerada kalkaalisada dugsiga ee dhismaha ama wicitaanka gudaha degmada.

Xirfadlayaasha Caafimaadka

 • Bixi daryeelka caadiga ah iyo gargaarka degdegga ah ardayda iyo shaqaalaha qaba cudurrada iyo dhaawacyada.
 • Sii daryeel ardayda qaba xaalado caafimaad oo daba-dheeraaday sida LSN u wakiishay.
 • Hayso dukumeentiga tallaallada iyo arrimaha kale ee caafimaadka oo qayb ka ah diiwaannada caafimaadka ardayga.
 • Dawooyinka u maamul sida LSN u wakiishay.
 • In uu gacan ka geysto la socodka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan walaacyada la is dhaafsado.
 • Lagu shahaado CPR iyo Gargaarka Degdegga ah ee la tababaray.

Kalkaaliyayaasha Dugsiga oo shati haysta

 • Iyada oo lala kaashanayo xirfad-yaqaannada caafimaadka, kor u qaad oo ilaali caafimaadka iyo fayo-qabka dhammaan ardayda.
 • Wakiilo oo kormeero daryeelka gargaarka degdega ah, maamulka daawaynta, iyo hababka caafimaadka.
 • Qiimee, qorshee oo dukumeenti loogu talagalay ardayda arrimaha caafimaadka qaba.
 • Bixi oo qorshee adeegyada tooska ah ee ardayda aadka u xanuunsan ama caafimaad ahaan jilicsan ee u baahan hababka caafimaadka.
 • Qorshee oo bixi aragga, maqalka iyo baarista scoliosis iyo tixraacyada.
 • Sii la tashi caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
 • Bixi tixraacyada ilaha bulshada.
 • Isku-dubbarid ka-hortagga iyo xakamaynta walaacyada la is-gaarsiin karo.
 • Waa kalkaaliyeyaal diiwaangashan oo haysta shahaado jaamacadeed oo shati u haysta caafimaadka dadweynaha iyo kalkaalisada dugsiga.