Liiska Liiska Qoyska ee Cusub

Hadaad ku cusubtahay Iskuullada Minnetonka (Qoyska deggan ama qoys ka diiwaangashan in la oggolyahay), waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waxa ku xiga ee la sameeyo. Hoos waxaan ka soo uruurinay liis aalado waxtar leh oo loogu talagalay waalidiinta ardayda ku cusub Minnetonka, ha ahaato xannaanada, dugsiga hoose, dugsiga dhexe ama dugsi sare.

Talaabooyinka Isqorista onlayn

Qoysaska deggan iyo qoysaska idman ee furitaanka diiwaangelinta ah waxay u baahan yihiin inay raacaan labadan tallaabo si ay uga diiwaangeliyaan khadka tooska ah:

 1. Diyaar u noqo inaad soo geliso caddeynta dhalashada cunuggaaga iyo caddeynta cinwaanka (biilka utility ama laysanka darawalka, tusaale ahaan) inta lagu jiro nidaamka diiwaangelinta onleenka. Skaanka ama sawir sawir ah ee dukumiintigaan waa la aqbali karaa.
 2. Halkan guji si aad uga diiwaangeliso khadka tooska ah haddii aad tahay qoys deggan ama haddii aad heshay farriin email ah oo caddaynaysa inaad tahay qoys ka-diiwaangashan furan oo la oggolaaday .

Xannaanada

 • Xulashada Dugsiga barbaarinta . Kheyraad aad u wanaagsan oo ay kujiraan macluumaadka xariirka ee dhamaan lixda iskuuladeena hoose, ikhtiyaarada barashada luqadeed iyo iskuxirka buuga yar ee xanaanada.
 • Gaadiidka . Macluumaadka xulashooyinka gaadiidka, bixinta khadka tooska ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xanaano maalmeedka, gaadiid kale ama diiwaangelinta furan.
 • My SSO . Kani waa hal xariis oo saxeexan oo kuu siinaya inaad si fudud marin ugu hesho aaladaha sirta ah ee lagu ilaaliyo password-ka ee waalidiinta iyo ardayda oo adeegsanaya hal isticmaale iyo isgarad.
 • Macluumaadka gelitaanka kombuyuutarka / teknolojiyadda - magaca ardayga ee loo yaqaan (loo yaqaan Aqoonsiga kale ee Skyward) iyo lambarka sirta ee ardayga (waxaa loo yaqaan keypad # gudaha Skyward).
 • Jadwalka-taariikhda-deg-degga ah . Jadwal muujinaya taariikho muhiim ah sanad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha ka baxsan.
 • Jadwalka taariikhda iskuulka . Kayd khadka internetka ah oo aad ka soo dejisan karto jadwallada jadwalka iskuulada gaarka loo leeyahay, ama iskuulo badan haddii aad leedahay hal arday wax kabadan.
 • Naadiga sahaminta . Tayada sare barnaamijyada daryeelka ilmaha dugsiga ka hor iyo ka dib ee carruurta da'doodu u dhaxayso saddex jir ilaa fasalka shanaad.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad caawimaad leh oo ka socda Adeegyada Nafaqada, oo ay ku jiraan menus, qiimeyn, ikhtiyaarro lacag la'aan ah iyo qiimo-dhimis iyo lacag-bixinno khadka tooska ah laga helo.
 • Buugyaraha waalidka / ardayga . Nuqul toos ah oo internetka ah oo ah Buug-yaraha Waalidka / Ardayga ee Iskuulka Dadweynaha Minnetonka.
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka deg-degga ah . Macluumaadka ku saabsan sida isbeddelada loogu sameeyo xiriirada degdegga ah, cinwaannada emaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada adoo adeegsanaya Helitaanka Qoyska.

Hoose

 • Buug-yaraha Hoose Nuqul kambuyuutar oo ka hadlaya xulashooyinka dugsiga hoose ayaa laga heli karaa.
 • Gaadiidka . Macluumaadka xulashooyinka gaadiidka, bixinta khadka tooska ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xanaano maalmeedka, gaadiid kale ama diiwaangelinta furan.
 • My SSO . Kani waa hal xariis oo saxeexan oo kuu siinaya inaad si fudud marin ugu hesho aaladaha sirta ah ee lagu ilaaliyo password-ka ee waalidiinta iyo ardayda oo adeegsanaya hal isticmaale iyo isgarad.
 • Macluumaadka gelitaanka kombuyuutarka / teknolojiyadda - magaca ardayga ee loo yaqaan (loo yaqaan Aqoonsiga kale ee Skyward) iyo lambarka sirta ee ardayga (waxaa loo yaqaan keypad # gudaha Skyward).
 • Jadwalka-taariikhda-deg-degga ah . Jadwal muujinaya taariikho muhiim ah sanad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha ka baxsan.
 • Jadwalka taariikhda iskuulka . Kayd khadka internetka ah oo aad ka soo dejisan karto jadwallada jadwalka iskuulada gaarka loo leeyahay, ama iskuulo badan haddii aad leedahay hal arday wax kabadan.
 • Naadiga sahaminta . Tayada sare barnaamijyada daryeelka ilmaha dugsiga ka hor iyo ka dib ee carruurta da'doodu u dhaxayso saddex jir ilaa fasalka shanaad.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad caawimaad leh oo ka socda Adeegyada Nafaqada, oo ay ku jiraan menus, qiimeyn, ikhtiyaarro lacag la'aan ah iyo qiimo-dhimis iyo lacag-bixinno khadka tooska ah laga helo.
 • Barnaamijka iPad iyo Caymiska . Macluumaadka ku saabsan caymiska ikhtiyaariga ee barnaamijka 1: 1 iPad (fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya).
 • Buugyaraha waalidka / ardayga . Nuqul toos ah oo internetka ah oo ah Buug-yaraha Waalidka / Ardayga ee Iskuulka Dadweynaha Minnetonka.
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka deg-degga ah . Macluumaadka ku saabsan sida isbeddelada loogu sameeyo xiriirada degdegga ah, cinwaannada emaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada adoo adeegsanaya Helitaanka Qoyska.

Dugsiga dhexe

 • Ballan ka qabso la-taliye dugsi si aad ugala hadasho mowduucyada ay ku jiraan jadwalka waxbarashada. Qoysaska MME, kala xiriir Diane Jelle taleefanka 952-401-5209 si aad ballan uga qabsato. Wixii ku saabsan MMW, kala xiriir Lisa Wombacher taleefanka 952-401-5311.
 • Isku qor koorsooyinka (Minnetonka Dugsiga Dhexe ee West kaliya). MME Ardayda waxay la xiriiraan Diane Jelle .
 • Buug-yaraha dugsiga dhexe. Nuqul kambuyuutar oo khadka tooska ah loogu talagalay iskuuladayada dhexe.
 • Gaadiidka . Macluumaadka xulashooyinka gaadiidka, bixinta khadka tooska ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xanaano maalmeedka, gaadiid kale ama diiwaangelinta furan.
 • My SSO . Kani waa hal xariis oo saxeexan oo kuu siinaya inaad si fudud marin ugu hesho aaladaha sirta ah ee lagu ilaaliyo password-ka ee waalidiinta iyo ardayda oo adeegsanaya hal isticmaale iyo isgarad.
 • Macluumaadka gelitaanka kombuyuutarka / teknolojiyadda - magaca ardayga ee loo yaqaan (loo yaqaan Aqoonsiga kale ee Skyward) iyo lambarka sirta ee ardayga (waxaa loo yaqaan keypad # gudaha Skyward).
 • Jadwalka-taariikhda-deg-degga ah . Jadwal muujinaya taariikho muhiim ah sanad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha ka baxsan.
 • Jadwalka taariikhda iskuulka . Kayd khadka internetka ah oo aad ka soo dejisan karto jadwallada jadwalka iskuulada gaarka loo leeyahay, ama iskuulo badan haddii aad leedahay hal arday wax kabadan.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad caawimaad leh oo ka socda Adeegyada Nafaqada, oo ay ku jiraan menus, qiimeyn, ikhtiyaarro lacag la'aan ah iyo qiimo-dhimis iyo lacag-bixinno khadka tooska ah laga helo.
 • Barnaamijka iPad iyo Caymiska . Macluumaadka ku saabsan caymiska ikhtiyaariga ee barnaamijka 1: 1 iPad.
 • Waxqabadka iyo Ciyaaraha fudud. Muuqaalka guud ee hawlaha iyo fursadaha cayaaraha ee labada Bariga Dugsiga Dhexe iyo Dugsiga West Dhexe .
 • Buugyaraha Ardayga. Nuqulo Online ee Waalidka / Ardayga Buugga Ka labada East Dugsiga Dhexe iyo Dugsiga West Dhexe .
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka deg-degga ah . Macluumaadka ku saabsan sida isbeddelada loogu sameeyo xiriirada degdegga ah, cinwaannada emaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada adoo adeegsanaya Helitaanka Qoyska.

Dugsi sare

 • Ballan ka qabso la-taliye dugsi si aad ugala hadasho mowduucyada ay ku jiraan jadwalka waxbarashada. Si aad ballan uga sameysato ballan la xiriir Tyler Strom taleefanka 952-401-5811.
 • Buug-yaraha dugsiga sare. Nuqul ka mid ah khadka tooska ah ee buugyaraha loogu talagalay Minnetonka Dugsiga Sare.
 • Gaadiidka . Macluumaadka xulashooyinka gaadiidka, bixinta khadka tooska ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xanaano maalmeedka, gaadiid kale ama diiwaangelinta furan.
 • My SSO . Kani waa hal xariis oo saxeexan oo kuu siinaya inaad si fudud marin ugu hesho aaladaha sirta ah ee lagu ilaaliyo password-ka ee waalidiinta iyo ardayda oo adeegsanaya hal isticmaale iyo isgarad.
 • Macluumaadka gelitaanka kombuyuutarka / teknolojiyadda - magaca ardayga ee loo yaqaan (loo yaqaan Aqoonsiga kale ee Skyward) iyo lambarka sirta ee ardayga (waxaa loo yaqaan keypad # gudaha Skyward).
 • Jadwalka-taariikhda-deg-degga ah . Jadwal muujinaya taariikho muhiim ah sanad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha ka baxsan.
 • Jadwalka taariikhda iskuulka . Kayd khadka internetka ah oo aad ka soo dejisan karto jadwallada jadwalka iskuulada gaarka loo leeyahay, ama iskuulo badan haddii aad leedahay hal arday wax kabadan.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad caawimaad leh oo ka socda Adeegyada Nafaqada, oo ay ku jiraan menus, qiimeyn, ikhtiyaarro lacag la'aan ah iyo qiimo-dhimis iyo lacag-bixinno khadka tooska ah laga helo.
 • Barnaamijka iPad iyo Caymiska . Macluumaadka ku saabsan caymiska ikhtiyaariga ee barnaamijka 1: 1 iPad.
 • Ruqsadaha dhigashada Guudmarka siyaasadaha baarkinka MHS, oo ay ku jiraan xulashooyinka oggolaanshaha, macluumaadka dalabka iyo xad-gudubyada baarkinka.
 • Waxqabadka iyo Ciyaaraha fudud. Xiriirinta iyo macluumaadka howlaha MHS-ka manhajka ka baxsan iyo ciyaaraha fudud , oo ay ku jiraan xiriirada diiwaangelinta.
 • Buugga Ardayga ee MHS . Nuqul toos ah oo ah Buug-gacmeedka Ardayga ee MHS.
 • Maareynta Lacagta . Dukumiinti faahfaahsan (oo leh shaashad-shaashad) tilmaanta tilmaamaha bixinta khidmadaha khadka tooska ah.
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka deg-degga ah . Macluumaadka ku saabsan sida isbeddelada loogu sameeyo xiriirada degdegga ah, cinwaannada emaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada adoo adeegsanaya Helitaanka Qoyska.
 • Diiwaangelinta Dugsiga Sare . Baro sida looga diiwaangeliyo ardaygaaga koorsooyinka ama hel liistada kulamada macluumaadka diiwaangelinta soo socota.
Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka

Jihada

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .


Khariiddada Xuduudaha Degmada

Guriga aad ka fiirsaneyso majiro xuduuda Degmada Minnetonka?

Gali cinwaanka Khariidadda Degmada si aad u xaqiijiso degmada iyo dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee loo qoondeeyay.