Diiwaangelinta Hore

Gobolka Minnesota, carruurta waxaa looga baahan yahay inay noqdaan shan sano jir markay tahay ama ka hor bisha Sebtember 1 si ay u galaan xanaanada. Sharciga Minnesota wuxuu kaloo siinayaa degmo dugsiyeedka qaar dabacsanaan xagga go'aaminta habraacyada diiwaangelinta hore ee carruurta leh dhalashooyinka deyrta. Degmadda Iskuulka Minnetonka, tixgalinta hore ee diiwaangelinta ayaa loo heli karaa carruurta leh dhalashooyinka dhalashada inta u dhaxaysa Sebtember 2 iyo Oktoobar 31.

Ardayda Isqorista Hore uma qalmaan barnaamijka RSK.

Isku qorista hore waa go'aan weyn qoysaska badankood. Xulashada hore waxaa loogu tala galay carruurta leh dhalashooyinka deyrta ee dhacey diyaarka u ah inay ku guuleystaan sidii ardayda dardar gelisay heerka fasalada oo dhan fasalada K-12. Madaama guusha cunuggaaga dugsiga uu aad muhiim noogu yahay, waxaan ku dhiirigelineynaa tixgalinta taxaddarka labada faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada doorashada hore. Waxaan sugeynaa inaan la kulanno baahiyaha waxbarasho ee ubadkaaga.

Talaabooyinka diiwaangelinta hore

Waaliddiinta, buuxi oo soo gudbi Codsiga Diiwaangelinta Xanaanada Hore illaa iyo Maarso 15.
IYO
Macallimiinta, ayaa buuxiya oo soo gudbiya foomka Su'aalaha Is diiwaangelinta Dugsiga Hore ee Iskuulada ilaa Maarso 15.

Hadaad dalbatid Diiwaangelinta Early IYO Open Enrollment , waa inaad buuxisaa oo aad soo gudbisaa Foomka Is-qoritaanka Furan inta ka horreysa Janawari 15.

Baadhitaanka iyo qiimaynta

  1. Baaris horudhac ah ayaa waxaa qaadaya macallinka xanaanada degmada iyo Isku-duwaha Isqorista Hore. Si loo buuxiyo shuruudaha horudhaca ah ee isqorista hore ee xanaanada, natiijada baaritaanka cunugga waa inuu muujiyaa ka sarreysaa celcelis ahaan bulsheed iyo caadifad ahaaneed, karti uu si qancin leh ula kulmo waxyaabaha laga filayo xanaanada, iyo awooda horumarka ilaa darajada koowaad sanadka dambe.
  2. Haddii la buuxiyo shuruudaha u-qalmitaanka hore, cunugga waxaa lagu martiqaadi doonaa qiimeynta degmadu oggolaatay ee ay maamusho cilmi-nafsi yaqaanka iskuulka. Si loo buuxiyo shuruudaha caqliga ee isqorista hore ee xanaanada, qiimeynta ilmaha waa inay muujisaa karti garasho sareysa (IQ of 130 ama wixii ka sareeya). Khabiirka cilmi-nafsiga wuxuu warbixin iyo talooyin siin doonaa Isku-duwaha Isqorista Hore.

Go'aanka guddiga

  • Koox khubaro ah oo ka kooban Isuduwaha Diiwaan Gelinta Hore, Isuduwaha Adeegyada Suurtogalnimada Sare, Kuxigeenka Kormeeraha Tacliinta, macalinka dugsiga barbaarinta caruurta, macalin cilmi nafsiga degmada, iyo maamulaha iskuulka uu canuggu dhigan doono waxay gaari doonaan go'aanka meeleynta ilmo kasta.
  • Go'aanka Guddigu wuxuu noqon doonaa kama dambeys. Go'aanka waxaa si dhakhso leh loogu wargalin doonaa waalidiinta Isuduwaha Diiwaangelinta Bilowga, ugu dambeyn Abriil 30 ka hor diiwaangelinta la rajeynayo.
  • Nuqulo ka mid ah macluumaadka la soo uruuriyay iyo go'aanka Guddiga Diiwaangelinta Hore ayaa la heli doonaa markii la codsado. Deganeyaasha hada jira ee ka maqnaanaya waqtiga kama dambaysta ah ee 15-ka Maarso waxaa la rajeynayaa inay u diraan carruurta da'da ku habboon xanaanada, ilaa ay jiraan duruufo dib u dhac ah.

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan nidaamkan iyo / ama hore u qorista dugsiga barbaarinta, fadlan ha ka labalabeyn inaad wacdo maamulaha iskuulka kuu dhow ama Joan Larson taleefanka 952-401-6950.

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka

Xiriirka Diiwaangelinta Hore

Joan Larson
Isuduwaha Diiwaangelinta Hore
joan.larson@minnetonkaschools.org


Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .


Ku gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

Aynu wada hadalno