Koorsooyin Dheeraad ah (Fasalada 9-12)

Tonka Online waxa kale oo ay siisaa koorso dheeri ah oo loogu talagalay ardayda Dugsiga Sare. Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku qaadato ilaa kala badh xiisadahaaga internetka, markaad joogto degmadaada ama barnaamijkaaga. 

Haddii ardaygaagu ka diiwaangashan yahay Degmada Minnetonka Public School, uu dhigto dugsi kale oo dadweyne ama mid gaar loo leeyahay, ama uu guriga wax ku barto - dhammaan ardayda Minnesota waxay ka faa'iidaysan karaan koorsooyinka dheeriga ah ee Tonka Online.

Wax badan baro oo is diwaangeli