Adeegyada nafaqada

Cun caqli badan

Hadafka Adeegyada Nafaqada ayaa ah in la bixiyo cunooyin soo jiidasho leh oo nafaqo leh qiimo jaban. Intii lagu jiray sanad-dugsiyeedkii 18-19, waxaan u adeegnay in ka badan 1,551,500 oo raashin ah.

Falsafadeena asaasiga ah:

  • Waxaan ku siin doonnaa kaalmo waxtar badan waxbarashada carruurta
  • Waxaan bari doonaa xulashooyin caafimaad qabta nolosha
  • Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo xulashooyin caafimaad leh oo carruurta baraya sida loo horumariyo caadooyinka cunnida ee caafimaadka leh, inta ay nool yihiin

Waxaan leenahay xasaasiyad


Bayaanka Takoor la'aanta USDA

Iyadoo la raacayo sharciga xuquuqda madaniga ah ee Federaalka iyo Waaxda Beeraha ee Mareykanka (USDA) xeerarka iyo siyaasadaha xuquuqda madaniga, USDA, Hay'adeeda, xafiisyadeeda, iyo shaqaalaheeda, iyo hay'adaha ka qeyb qaadanaya ama maamulaya barnaamijyada USDA waa ka mamnuuc takoorid ku saleysan midab, midab, asalka qaran, diinta, jinsiga, aqoonsiga jinsiga (oo ay kujirto muujinta jinsiga), jihada galmada, naafonimada, da'da, xaalada guurka, heerka qoyska / waalidka, dakhliga kasoo xarooda barnaamijka kaalmada bulshada, aaminsanaanta siyaasadeed, ama aargudasho ama aargoosi waxqabadyadii hore ee xuquuqda madaniga ah , barnaamij kasta ama hawl kasta oo ay qabato ama maalgeliso USDA (saldhigyada oo dhami ma khuseeyaan barnaamijyada oo dhan). Wax ka qabashada iyo xallinta cabashooyinka kama-dambaysta ah waxay ku kala duwan yihiin barnaamij ama dhacdo.

Dadka naafada ah ee u baahan qaab kale oo lagu wada xiriiro ee loogu talagalay macluumaadka barnaamijka (tusaale ahaan, farta indhoolayaasha, daabacaad ballaaran, cajalad maqal ah, Luqadda Calaamadaha ee Mareykanka, iwm.) Waa inay la xiriiraan Hay'adda mas'uulka ka ah ama Xarunta TARGET ee USDA (202) 720-2600 (codka iyo TTY) ama la xiriir USDA adoo u maraya Adeegga gudbinta ee Federaalka (800) 877-8339. Intaa waxaa sii dheer, macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luuqado aan ahayn Ingiriis.

Si aad u gudbiso cabashada takoorka barnaamijka, buuxi Foomka Dacwada Takoorka Barnaamijka USDA, AD-3027, oo laga helo khadka tooska ah ee loo gudbiyo Cabashada Takoorka Barnaamijka iyo xafiis kasta oo USDA ah ama u qor warqad ku socota USDA kuna qor warqadda dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. Si aad u codsato nuqul ka mid ah foomka cabashada, wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga oo dhameystiran ama warqad USDA adigoo: (1) boostada: Waaxda Beeraha Mareykanka, Xafiiska Kaaliyaha Xoghayaha Xuquuqda Rayidka, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410; (2) fakiska; (202) 690-7442; ama (3) emayl: program.intake@usda.gov .

USDA waa bixiye fursad loo siman yahay, loo shaqeeye, iyo deyn bixiye.