Adeegyada Nafaqada

Cun si caqli leh!

Hadafka Adeegyada Nafaqada ayaa ah in la bixiyo cuntooyin soo jiidasho leh oo nafaqo leh qiime qiimo jaban leh. Intii lagu jiray sanad dugsiyeedka 18-19, waxaan adeegnay wax kabadan 1,551,500 cunto.

Falsafadeena asaasiga ah:

  • Waxaan ku siin doonaa kaalin aad waxtar u leh waxbarashada carruurteenna
  • Waxaan bari doonaa xulashooyin caafimaad leh nolosha
  • Waxaan bixinaa dooroshooyin kala duwan oo caafimaad oo carruurta bara sida loo hor mariyo caadooyinka cunidda caafimaad qabka ah, cimri dhererka

Xasaasiyad ayaanu ka warhaynaa


Bayaanka Sinaan la'aanta USDA

Iyada oo la raacayo sharciga xuquuqda aadanaha ee Federaalka iyo Waaxda Beeraha ee Mareykanka (USDA) xeerarka iyo siyaasadaha xuquuqda madaniga, USDA, Hay'adaheeda, xafiisyadeeda, iyo shaqaalaha, iyo hay'adaha ka qeyb qaadanaya ama maamulaya barnaamijyada USDA waxaa laga mamnuucay takoorista ku saleysan midabka, midabka, asal qaran, diin, jinsi, aqoonsi jinsi (oo ay kujirto muujinta lamaanaha), hanuuninta galmada, naafo, da ', xaalad guur, qoys / xaalad waalidnimo, daqli laga soo qaatay barnaamij caawinaad dowladeed, aaminsanaan siyaasadeed, ama aargudasho ama aargoosi howlihii xuquuqul insaanka hore. , barnaamij kasta ama dhaqdhaqaaq kasta oo ay fuliso ama maal gasho USDA (saldhigyadoo dhan looma adeegsan karo dhammaan barnaamijyada). Daawooyinka iyo waqtiyada xereynta dacwada cabashada ayaa ku kala duwan barnaamij ama dhacdo.

Dadka naafada ah ee u baahan hab kale oo isgaadhsiin oo loogu talagalay macluumaadka barnaamijka (tusaale ahaan, Braille, far waaweyn, cajalad maqal ah, Luqadda Calaamadaha Mareykanka, iwm) waa inay la xiriiraan Hay'adda masuulka ka ah ama Xarunta TARGET ee USDA taleefanka (202) 720-2600 (codka iyo TTY) ama kala xiriir USDA iyada oo loo marayo Adeegga Relaynta Federaalka ee (800) 877-8339. Intaa waxaa sii dheer, macluumaadka barnaamijka waxaa lagu diyaarin karaa luqado aan Ingiriis ahayn.

Si aad u fayl garaysato cabasho takoorid barnaamij ah, buuxi Foomka Cabashada Takoorka Barnaamijka USDA, AD-3027, oo laga helo khadka tooska ah ee Internetka Sida loo fayl gareysto cabashada Barnaamijka Takoorida Barnaamijka iyo xafiis kasta oo ka tirsan USDA ama warqad u qor USDA kuna qor warqadda dhammaan macluumaadka. foomka lagu codsaday. Si aad u codsato nuqul ka mid ah foomka cabashada, wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga ama waraaqdaada oo dhammeystiran USDA adoo u diraya: (1) boostada: Waaxda Beeraha Mareykanka, Xafiiska Kaaliyaha Xoghayaha Xogta ee Xuquuqda Madaniga, 1400 Avenue Madax-bannaan, SW, Washington, DC 20250-9410; (2) fakis; (202) 690-7442; ama (3) emayl: program.intake@usda.gov .

USDA waa bixiye fursado loo wada siman yahay, loo shaqeeye, amaahiye.