Qoraallada qoraalka ah

Ku dhawaad codsi kasta wuxuu u baahan doonaa nuqul rasmi ah oo shahaadadaada dugsiga sare ah. Dukumiintigaaga waxa ku jira:

  • Fasaladaada
  • Fasalada Semester-ka
  • Isugeynta celceliska buundada miisaanka iskucelceliska

U oggolow waqti ku filan oo aad ku shaqeyso - ugu yaraan hal toddobaad. U soo gudbi foomkaaga sii-deynta qoraalka ah emayl ahaan: beth.scanlan@minnetonkaschools.org

Si aad u buuxiso foomka sii deynta qoraalka, waxaad u baahan doontaa ugu yaraan:

  • Magaca Hay'adda
  • Cinwaanka Hay'adda
  • Saxiixa Waalidka / Mas'uulka

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir la-taliyahaaga MHS ama Bet Scanlan ( beth.scanlan@minnetonkaschools.org) , Kulliyadda iyo Xirfadda Xarunta.

Waxqabadka Ardayda

Xiriirinta Qoraallada