Caawinta Shaqaalaha

Annaga oo idinka caawinayna adiga iyo qoyskaaga inaad la kulantaan caqabadaha nolosha, Barnaamijka Caawinta Shaqaallaha (EAP) wuxuu siiya shaqaalaha iyo xubnaha qoyskooda inay helaan adeegyo la-talin xirfadeed 24 saacadood maalintii, toddobada maalmood ee usbuuca iyada oo loo marayo VITAL WorkLife .

Taageeradan xirfadeed ee bilaashka ah iyo sirta ah waxaa lagu heli karaa adigoo wacaya 1-800-383-1908 .

Si kasta oo arrintu tahay adiga iyo xubnaha qoyskaaga, VITAL WorkLife Solutions ayaa ku caawin kara:

Shaqaalaha Minnetonka waxa laga yaabaa inay ka helaan ilaha shabakadda ee VITAL WorkLife iyagoo u maraya Single Sign-on ama wac 1-800-383-1908.

  • Magaca isticmaalaha: Minnetonka
  • Furaha: xubin

Fadlan kala xidhiidh Robyn Klinker xagga Khayraadka Aadanaha 952-401-5016 haddii aad wax su'aalo ah ka qabto adeeggan.