Cinwaanka IX

Cinwaanka IX ee Wax ka Beddelka Waxbarashada ee 1972 (Cinwaanka IX), 20 USC §§ 1681 et seq., Iyo qawaaniintiisa fulineed, 34 CFR Qaybta 106, waxay mamnuuceen takoorka ku saleysan jinsi galinta barnaamijyada waxbarashada ama howlaha ay qabtaan kuwa qaata maaliyad Federaal ah. caawin. Dhibaataynta galmada ee ardayda, oo ay kujirto falalka rabshadaha galmada, waa nooc ka mid ah takoorista galmada ee ay mamnuucday Cinwaanka IX. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Cinwaanka IX waxaa laga heli karaa websaydhka Wasaaradda Waxbarashada ee Mareykanka:

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html .

Isuduwayaasha Cinwaanka IX

Dr. Michael Cyrus
Agaasimaha Fulinta ee Kheyraadka Aadanaha
952-401-5015
michael.cyrus@minnetonkaschools.org

Ted Schultz
Agaasimaha Waxqabadka Ardayda
952-401-5901
ted.schultz@minnetonkaschools.org