Imaanshaha

Qayb ka mid ah mas'uuliyadda cunuggaaga arday ahaan waa inuu tago dugsiga mar kasta oo isaga ama iyadu ay caafimaad qabaan. Ilmahaaga waxbarashadiisa awgeed, fadlan u qorshee safarada qoyska iyo ballamaha caafimaadka ka baxsan wakhtiga dugsiga haddii ay suurtogal tahay. Maamuluhu wuxuu la xiriiri doonaa waalidiinta marka maqnaanshaha uu noqdo mid xad dhaaf ah.

Ka warbixinta Maqnaanshaha Ardayga: 

Haddii ilmahaagu ka maqan yahay dugsiga, fadlan qaado tallaabooyinka soo socda:

  1. Ka wac khadka xaadirinta 24 saac 952-401-5504, ka hor bilowga dugsiga. U sheeg magaca ilmaha, fasalka, magaca macalinka, sababta maqnaanshaha iyo dhererka maqnaanshaha. Wadashaqeyntaadu waxay naga caawinaysaa inaan hubinno badbaadada iyo halka uu ku sugan yahay mid kasta oo carruurteena ah.
  2. Haddii aanaan war kaa maqlin oo ilmahaagu maqan yahay, kalkaalisadayada ama kalkaalisada caafimaadka ayaa isku dayi doona inay kugu soo wacaan guriga ama shaqada. Waxa laga yaabaa inay farriin ka tagto.
  3. Haddii aad qorshaynayso hawl qoys ama fasax, fadlan buuxi iimaylka codsiga maamulaha ka hor dhacdada, si aad u hesho ilaa wadarta guud ee 5 maalmood sannadkiiba sida maqnaansho cudurdaar leh.
  4. Haddi ay timaado xaalad degdeg ah qoyska oo waqti gaaban ah oo aadan diyaarin karin ogolaansho ka hor, maqnaanshiyaha waa cudurdaar la'aan laakiin waa in uusan keenin warbixinta maqnaanshaha waase in ilmuhu si joogto ah u aado dugsiga.
  5. Haddii ardaygu yimaado dugsiga wixii ka dambeeya 8:40 subaxnimo, ardaygu waxa lagu calaamadeeyay daahid subaxdii waana in uu istaagaa xafiiska si uu u helo baas fasalka.

Siyaasadaha xaadirista:

  • Dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay xafidaan xaadiritaanka maalinlaha ah ee dhammaan ardayda iyo diiwaanka imaanshaha saacadda ee ardayda dugsiga sare. Xogtan waxaa loo gudbiyaa gobolka iyada oo qayb ka ah sharciga waxbarashada khasabka ah.
  • Dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay waalidiinta ku wargeliyaan maqnaanshaha cudur daarka iyo maqnaanshaha aan cudurdaarka lahayn. Sharcigu wuxuu tilmaamay in maqnaanshaha cudurdaarka leh ay ku jiraan sababo caafimaad iyo diin iyo sidoo kale dhamaystirka shuruudaha Xeerka Qalinjebinta.
  • Dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay soo gudbiyaan warbixin ku saabsan dayaca ilmaha iyo ama ka baaqashada hay'adaha dawladda ee ardayda qaba 9 ama in ka badan oo maqnaansho la'aan ah sannadkii. Ujeedadayadu waa inaan si wada jir ah ula shaqayno qoysaska si aan u diiwaangelino sababaha maqnaanshaha ardayga. Waxaan ognahay in qoysasku ay qiimeeyaan sababaha kale ee ka baxsan jirada iyo xaaladaha degdegga ah, oo ay ku jiraan fasaxyada iyo dabaaldegyada. Si taas loo gaaro, waxaan dejinay hanaan lagu oggolaanayo in ilaa shan maalmood oo hawlo/fasaxa qoyska ah loo diiwaan geliyo maqnaansho cudurdaar leh haddii waalidka/mas'uulka uu buuxiyo foom dugsi oo ka codsanaya oggolaansho ka hor maamulaha maqnaanshahaas.

Tirooyinka Muhiimka ah

Imaanshaha: 952-401-5504

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5486 ( Tel)

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5506

(FAX)
Xafiiska Guud: 952-401-5500
Gaadiidka: 952-470-5366

Saacadaha

  • Saacadaha Xafiiska: 7 subaxnimo-4 galabnimo
  • Fasalada K-5: 8:40 subaxnimo-3:20 galabnimo

carruurta fasalka