Imaanshaha

Qeyb ka mid ah mas'uuliyada ilmahaaga arday ahaan waa inuu xaadiro dugsiga markasta oo isaga ama iyadu ay caafimaad qabaan. Dartiis waxbarashadda ilmahaaga, fadlan jadwal u samee safarada qoyska iyo ballamaha caafimaad ee ka baxsan waqtiga dugsiga haddii ay suurtagal tahayba. Maamulaha ayaa la xiriiri doona waalidiinta marka maqnaanshaha uu noqdo mid xad dhaaf ah.

Ka Warbixinta Maqnaanshaha Ardayga: 

Haddii ilmahaagu ka maqnaado dugsiga, fadlan qaado tallaabooyinka soo socda:

  1. Ka wac khadka xaadiritaanka 24 saac lambarka 952-401-5504, kahor bilowga dugsiga. Ka warbixi ilmaha magaciisa, darajadiisa, magaca macalinka, sababta maqnaanshaha iyo mudada maqnaanshaha. Wadashaqeyntaadu waxay naga caawineysaa inaan hubinno amniga iyo meesha uu ku sugan yahay mid kasta oo carruurteenna ah.
  2. Haddii aanaan kaa maqal oo ilmahaagu maqnaado, kalkaalisadeena caafimaad ama waaxda caafimaadka ayaa isku dayi doonta inay kugu soo wacaan guriga ama shaqada. Waxay fariin uga tagi kartaa.
  3. Haddii aad qorsheyneyso waxqabad qoys ama fasax, fadlan u buuxi codsi iimaylka ka hor dhacdada, si aad u hesho ugu badnaan sannadle ah oo ah 5 maalmood oo loo aqbalo maqnaansho cudurdaar ah.
  4. Haddii xaalad deg-deg ah oo waqti-gaaban oo qoys ahi timaaddo oo aanad diyaarin karin oggolaansho hore, maqnaanshaha cudur-daar looma haysto laakiin ma aha inuu keeno warbixin maqnaansho ah haddii ilmuhu si joogto ah u xaadiro dugsiga.
  5. Haddii arday yimaado dugsiga wixii ka dambeeya 8:40 subaxnimo, ardayga waxaa loo calaamadeeyay daahis subaxnimo waana inuu ku ekaadaa xafiiska si uu u helo kaarka fasalka.

Xeerarka Imaanshaha:

  • Dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay dhigtaan xaadiritaanka maalin kasta ee dhammaan ardayda iyo diiwaanka imaanshaha saacadlaha ah ee ardayda dugsiga sare. Xogtan waxaa loo gudbiyay gobolka iyada oo qayb ka ah sharciga Waxbarida Qasab ah.
  • Dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay waalidiinta ku wargeliyaan maqnaanshaha cudurdaarka leh iyo maqnaanshaha aan cudurdaarka lahayn. Sharcigu wuxuu tilmaamay in maqnaanshaha cudurdaarka ah ay ka mid yihiin sababo caafimaad iyo kuwa diin iyo sidoo kale dhameystirka shuruudaha Qalinjabinta Qalinjabinta.
  • Dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay sameeyaan warbixinno ku saabsan dayaca ilmaha iyo ama ka maqnaanshaha hay'adaha dawladda ee ardayda leh maqnaansho 9 ama kabadan oo aan cudurdaar lahayn sanadkiiba. Ujeedkeenu waa inaan si iskaashi leh ula shaqeyno qoysaska si aan u diiwaangelino sababaha maqnaanshaha ardayga. Waxaan ogsoonahay in qoysasku ay qiimeeyaan sababaha kale ee ka baxsan jirada iyo xaaladaha degdega ah, oo ay kujiraan fasaxyada iyo dabaaldegyada Si taas loo gaaro, waxaan sameynay hannaan u oggolaanaya wadar ahaan shan maalmood oo ah howlaha qoyska / fasaxyada in loo diiwaangeliyo maqnaansho cudurdaar ah iyadoo la siinayo waalidka / mas'uulka oo dhameystiraya foomka dugsiga ee ka codsanaya oggolaanshaha hore ee maamulaha maqnaanshaha noocaas ah.

Tirooyin Muhiim ah

Imaatinka : 952-401-5504

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5486 ( Tel)

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5506

(FAX)
Xafiiska Weyn: 952-401-5500
Gaadiidka: 952-470-5366

Saacado

  • Saacadaha Xafiiska: 7 am-4 pm
  • Fasalada K-5: 8:40 am-3: 20 pm