Taageerada & Kheyraadka

Tonka Online waxay u heellan tahay xaqiijinta guusha ubadkaaga. Haddii aad raadinayso taageero tacliimeed, aad hayso su'aal ku saabsan shuruudaha barnaamijka ama aad la kulanto arrin tignoolajiyadeed, degmadu waxay halkan u joogtaa inay ku siiso caawimo.

Macalimiinta

Macallimiintaadu waxay heli doonaan inta lagu jiro maalinta dugsiga, saacadaha shaqada iyo email ahaan. Fadlan ka hubi macalin kasta si aad u hesho macluumaadka xiriirka.

Taageerada Waxbarashada

  • Taageerada la-taliyaha ee dhammaan heerarka fasalka
  • 1-ilaa-1 taageerada macalinka
  • Waqtiga MAST (Waqtiga Guusha Waxbarashada Minnetonka)

Taageerada Farsamada

Khayraadka Tignoolajiyada
Ka fiirso tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Codso Taageerada Farsamada

Miiska caawinta qoyska waa kheyraad marka aad dhibaatooyin la kulanto. Haddii aadan su'aalahaaga ku arag boggooda ama dukumentigan , fadlan ku soo dir emayl ahaan Webhelpdesk.TO@minnetonkaschools.org .

Ilaha Dheeraadka ah ee Waalidiinta

Dhammaan Qoysaska

Fasalada K-3 

Su'aalaha Guud & Taageerada

Xidhiidhka Fasalada K-8
Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan doorashada barnaamijka e-learning ee ardayda fasallada K-8 fadlan nagala soo xidhiidh iimaylka k-8.elearning@minnetonkaschools.org ama telefoon ahaan (952) 283-8126. 

Xidhiidhka Fasalada 9-12
Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan doorashada barnaamijka e-learning ee ardayda fasallada 9-12 fadlan nagala soo xiriir emaylka tonkaonline@minnetonkaschools.org ama telefoon ahaan (952) 401-4047.