Barnaamijka Barteyaalka Afka Ingiriisiga

ELL waa barnaamij loogu talagalay gobolka oo loogu talagalay in lagu bixiyo barashada luqadda Ingiriisiga ee tacliinta, baridda tusmada iyo taageerada tacliinta ardayda fasalada 9 -12aad ee ardayda buuxisa shuruudaha barnaamijka.

Liiska Koorsada

Ingiriisiga Horeeya I iyo II

Kooraska: # 1412, S1
Kooraska: # 1414, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (koorsada sanad dugsiyeedka)
Sharuudaha: Ingiriisiga maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha imtixaanka u qalmidda ee shaashadaha WIDA ama ACCESS ee ELs

Ingiriisiga horumarsan waxaa loogu talagalay ardayda EL ee u baahan taageero luqadeed qaarkood si ay uhelaan manhajka guud ee Luqadda Ingiriisiga ee guud. 

Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Ingiriisiga Advanced iyo I
Bilowga Ingiriisiga I iyo II

Koorso: # 1400, S1
Kooraska: # 1402, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay:
9-12
Dhibcaha: .5 (koorsada sanad dugsiyeedka)
Sharuudaha: Ingiriisiga maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha imtixaanka u qalmidda ee shaashadaha WIDA ama ACCESS ee ELs.

Bilaabashada Ingiriisiga ayaa ah meelaynta lagu taliyo ee meelaynta ardayda dhowaan timid Mareykanka iyo / ama soo koraya xirfadaha Ingiriisiga ee aasaasiga ah iyo aqoonta.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Bilaabida Ingiriisiga I iyo II
EL Daraasaadka Bulshada

Koorso: # 1424, EL Civics I
Koorsada: # 1426, EL Civics II
Koorso: # 1428, EL Taariikhda Mareykanka Taariikhda I
Koorso: # 1430, EL Taariikhda Mareykanka Taariikh II
Koorso: # 1432, EL Taariikhda Adduunka I
Koorsada: # 1434, EL Taariikhda Adduunka II
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (koorsada sanad dugsiyeedka)
Sharuudaha: Ingiriisiga maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha imtixaanka u qalmidda ee shaashadaha WIDA ama ACCESS ee ELs. 

Fasaladaani waxay ardayda siiyaan casharro bulsheed maadooyin iyagoo ka dhisaya xirfadaha luqadda Ingiriisiga ee meelaha dhagaysiga, hadalka, akhriska iyo qorista.

Ka akhriso inbadan oo kusaabsan barashada cilmiga bulshada ee EL
Ingiriisiga Dhexe iyo II

Kooraska: # 1406, S1
Kooraska: # 1408, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (koorsada sanad dugsiyeedka)
Sharuudaha: Ingiriisiga maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha imtixaanka u qalmidda ee shaashadaha WIDA ama ACCESS ee ELs.

Ingriiska Dhex-dhexaadka ah waxaa lagula talinayaa ardayda horey u soo bartay Ingiriisiga, laakiin ubaahan taakuleyn dheeraad ah iyo hagitaan si ay uga caawiyaan inay galaan manhajka luqadda ee caadiga ah.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri Ingiriisiga Dhexe iyo I
Sayniska iyo Taageerada Xisaabta

Koorso: # 1418, S1
Kooraska: # 1420, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (koorsada sanad dugsiyeedka)
Sharuudaha: Ingiriisiga maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha imtixaanka u qalmidda ee shaashadaha WIDA ama ACCESS ee ELs.

Fasalkani wuxuu ardayda siiyaa hagitaan dheeraad ah iyo taageero luqadeed xagga xisaabta iyo sayniska si looga caawiyo ardayda inay helaan aqoonta maadada inta ay baranayaan Ingiriisiga.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Taageerada Sayniska iyo Xisaabta
Ardayda midba midka kale wuu la hadlayaa