Warbaahinta

Taariikhaha Imtixaanka

Ardaydu waxay qaadan doonaan qiimaynta MCA iyo NWEA gu'gan.

Imtixaanada MCA

Qiimaynta Comprehensive Minnesota (MCA) waxaa waajibiyay gobolka Minnesota. Qiimayntani waxa ay caawisaa dugsiyada iyo degmooyinka in ay cabbiraan horumarka ardayda ee xagga heerarka waxbarasho ee gobolka. Baro wax badan oo ku saabsan MCA-ga websaydka Waaxda Waxbarashada ee Minnesota .

Taariikhaha imtixaanka MCA:

  • Akhriska MCA - Abriil 19 & 20
  • Xisaabta MCA - Abriil 26 & 27
  • Sayniska MCA (fasalka 8aad kaliya) - Maajo 3
  • Sayniska NWEA (Fasalka 6 oo keliya) Maajo 3
  • Akhrinta NWEA (Fasalada 6 & 7) Maajo 9-11
  • Xisaab NWEA (Fasalada 6 & 7) May 16-19

Imtixaanada NWEA

Qiimaynta NWEA waa imtixaan degmada oo dhan ah oo la bixiyo K-8 horraanta dayrta iyo May kasta. Tijaabooyinku waxay cabbiraan waxa ilmahaagu hore u yaqaan ee xisaabta iyo akhriska iyo waxa ilmahaagu weli u baahan yahay inuu barto. Sannad kasta, natiijadu waxay ka caawisaa macallimiinta inay beegsadaan waxbaridda ilaa heerka waxbarasho ee "caadada-saxda ah" ee ilmahaaga. Imtixaanada bisha Maajo ayaa lagu qiimeeyaa kobaca waxbarasho ee ilmo kasta inta lagu jiro sanadka. Wax badan ka baro qiimaynta NWEA .

Labada imtixaanba waa qiyaasaha xisaabtanka muhiimka ah ee shaqaaluhu si ay u cabbiraan horumarka ardaydu markay sii wataan barnaamijka tacliineed ee Minnetonka. Wax badan ka baro qiimaha imtixaannada caadiga ah .

Taariikhaha imtixaanka NWEA:

Imtixaanka akhriska ee NWEA waxa uu ka dhici doonaa fasalada Farshaxanka Luqadda iyo Xisaabta NWEA waxa uu ka dhici doonaa fasallada Xisaabta.

  • Dhawaan imaanaya
mmw