Warbaahinta

Taariikhaha Tijaabada

Ardaydu waxay qaadan doonaan qiimeynta MCA iyo NWEA guga.

Imtixaanada MCA

Qiimaynta Dhamaystiran ee Minnesota (MCA) waxaa amar ka haysta gobolka Minnesota. Qiimeyntani waxay ka caawineysaa dugsiyada iyo degmooyinku inay cabiraan horumarka ardayga ee heerarka tacliimeed ee gobolka. Ka baro wax badan oo ku saabsan MCA barta internetka ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota .

Taariikhaha imtixaanka MCA:

  • Abriil 12-13: Akhrinta MCA
  • Abriil 20-21: Xisaabta MCA
  • Abriil 26: Sayniska MCA (8) /Sayniska NWEA (6) /MAST (7)

Tijaabooyinka NWEA

Qiimeynta NWEA waa imtixaan degmo oo dhan laga qaado oo lagu qaado K-8 horaanta deyrta iyo Maajo kasta. Imtixaanadani waxay cabbirayaan waxa ilmahaagu hore u ogaa ee xisaabta iyo akhriska iyo waxa ilmahaagu weli u baahan yahay inuu barto. Sannad kasta, natiijooyinku waxay ka caawiyaan macallimiinta barista bartilmaameedka heerka waxbarasho ee "xaq-u-siman" ee ilmahaaga. Imtixaanada Maajo waxay qiimeeyaan koritaanka waxbarasho ee canug walba inta lagu jiro sanadka. Waxbadan ka baro qiimeynta NWEA .

Labada imtixaanba waa talaabooyin muhiim ah oo lagula xisaabtamayo shaqaalaha si loo cabiro horumarka ardayda inta ay ku sii socdaan barnaamijka tacliinta ee Minnetonka. Baro wax badan oo ku saabsan qiimaha imtixaanada caadiga ah .

Taariikhaha imtixaanka NWEA:

Imtixaanka akhriska ee NWEA waxa uu ka dhici doona fasalada Farshaxanka Luuqadda iyo Xisaabta NWEA waxa uu ka dhici doonaa fasalada Xisaabta.

  • May 9-11: Akhriska (6 & 7)
  • May 16 - 19: Xisaab (6 & 7)
mmw