Baaritaanka Carruurnimada Hore (da'da 3-5)

Ballamaha baadhista carruurnimada hore waxa la sii dayn doonaa bil kasta inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka (Sebtembar-May). Haddii aad rabto in lagugu soo ogeysiiyo iimayl xusuusin ah marka ballamaha cusub la helo, fadlan u dir xafiiska baadhista kate.vanhorne@minnetonkaschools.org .

Baarista Carruurnimada Hore waxa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'da dugsiga ka hor (da'doodu tahay saddex ilaa shan), ka hor intaysan gelin dugsiga dadweynaha. Waxa laga yaabaa inaad baadhistaada ka hesho Minnetonka Community Education (fiiri tilmaamaha hoose) ama waxaad noo soo diri kartaa natiijada baadhista oo dhammays tiran haddii aad meel kale hore ugu soo dhamaystirtay mid ilmahaaga.

Waa hubin bilaash ah oo sahlan oo ku saabsan sida ilmahaagu u korayo iyo u kobcayo, waxaana loo qaabeeyey in lagu daro ciyaaraha madadaalada kuwaas oo qiimayn doona meelo badan oo caafimaadka iyo horumarka ilmahaaga ah, oo ay ku jiraan:

  • Aragga, maqalka iyo koritaanka jirka
  • Taariikhda caafimaadka iyo tallaalka
  • Horumar bulsho iyo shucuureed
  • Ganaax iyo awood dhaqdhaqaaqa guud
  • Kobcinta garashada
  • Hadalka, luqadda iyo hadalka
  • Baarista waxay taageertaa u diyaarsanaanta ubadkaaga ee xanaanada waxayna kor u qaadaa natiijooyinka korriinka togan. Baadhitaanka waxa kale oo laga yaabaa in uu horseedo u gudbin fursadaha waxbarashada hore. Baaritaanku maaha imtixaan gelitaanka xanaanada. Wixii macluumaad dheeraad ah, eeg Xeerka Minnesota halkan .

Carruur ku sugan garoonka ciyaarta oo dhoola cadeynaya
Goobta Baarista Carruurnimada Hore:

18707 Old Excelsior Blvd
Minnetonka, MN 55345 ( khariidad )

La xidhiidh:

Kate Van Horne
Minnetonka Kaaliyaha Xafiiska Baarista Carruurnimada Hore
Taleefanka 952-401-6840
Fakis 952-401-6805