Kheyraadka Waalidka

ardayda dugsiga barbaarinta oo ku ciyaaraya garoonka ciyaarta

xiriirada

Amanda Erisgen
Adeegyada Taageerada Ilmaha & Qoyska
952-401-6820

Linda Morantez
HUG/Booqdaha Guriga/Walidka Baraha
U Diyaargarowga/Scholarshipyada Dugsiga
952-401-6815

Kate Van Horne
Minnetonka Baarista Carruurnimada Hore
Taleefanka 952-401-6840
Fakis 952-401-6805