Waxbarashada Gaarka ah

Waxaan siinnaa barnaamij dhameystiran ardayda naafada ah. Waaxdayada waxbarashadda khaaska ah waxay u adeegtaa qiyaastii 1,300 oo caruur ah oo da'doodu tahay dhalasho ilaa dhalasho 21. Dhamaan dhismayaasha ku yaal Degmadeenna waxay bixiyaan adeegyo waxbarasho oo gaar ah. Iskuulada oo dhami waxay leeyihiin macallimiin waxbarasho gaar ah oo shati leh waxayna bixiyaan wax ka qabadyo faragalin ah, qiimeyn iyo hagitaan waxbarasho gaar ah.

Waxabarashada gaarka ahi waa tilmaamo gaar ah oo loogu talagalay ilmaha iyada oo aan wax lacag ah ugu fadhiyin waalidiinta. Tilmaanta waxaa loo habeeyay inay kaafiso baahiyaha gaarka ah ee ilmaha naafada ah. Caruurtu waa inay la kulmaan shuruudo cayiman oo ay dejisay Gobolka Minnesota iyo Dowladda Federaalka si ay u helaan adeegyada waxbarashada gaarka ah. Waxbarashada Khaaska ahi waa adeeg waxbarasho, maahan goob.

Waxaan bixinaa noocyo fara badan oo adeeg gaarsiis ah. Ardayda badankood waxay adeegyo ka helaan dugsiga deriskooda, iyo markay suurtagal tahay, fasalkooda caadiga ah. Moodooyinka adeega waxaa ku jira adeegyo ku saleysan guriga oo loogu talagalay dhallaanka iyo socod-baradka, 1: 1 tilmaamid, hagitaan kooxeed yar, hagitaan fasalka guud ee fasalka iyo hagista goobta ka baxsan sida ay go'aaminayaan kooxda qorshaha waxbarashada shaqsiyeed ee ardayga (IEP).

Adeegyada inta lagu gudajiro COVID-19

Adeegyada Taageerada Ardaydu waxay si dhow ula shaqeyn doonaan dib-u-fiirin ku saabsan e-barashada iyo saameynta gaarsiinta waxbarashada gaarka ah iyo adeegyada la xiriira. Intaa waxaa sii dheer, barayaashayaga gaarka ah ayaa si dhow ula shaqeynaya macallimiinta waxbarashada guud ee cunuggaaga si ay u taageeraan waxbarashada cunuggaaga inta ay ku jiraan koorsada waxbarashadooda guud iyo sidoo kale in ay jadwal u qabtaan tilmaamaha tooska ah si ay ula kulmaan daqiiqadaha adeegga IEP.

Waxbadan ka baro Waxqabadka Degmada ee COVID-19

Farriinta ku socota Qoysaska Waxbarashada Gaarka ah oo ku saabsan COVID-19

Himiladeena ee Adeegyada Taageerada Ardayda iyo Waxbarashada Gaarka ah

 • Masuuliyada dhamaan ardayda si ay u gaaraan awoodooda buuxda ayaa wada wadaagi doonta.
 • Rajo sare; tacliinta iyo dhaqanka, waxaa loo hayaa ardayda oo dhan.
 • Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa marin u helis manhajka aasaasiga ah.
 • Dhammaan ardayda waa xubno qiimo leh oo ka tirsan bulshada dugsiga iyo
 • Jawiga wanaagsan ayaa jira si loo bixiyo dareenka lahaanshaha dhammaan ardayda.

Waxaan si iskaashi leh ula shaqeyn doonnaa dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska, si aan u siino taageerooyinka iyo adeegyada ugu wanaagsan ee u suuragelin kara ardayda inay ku guuleystaan Deegaanka Xaddididda Naafada.

Caruurtu waxay uqalmi karaan adeegyada waxbarashada khaaska ah qaybaha naafanimada soosocda

Adeegyada La Xiriira

Degmo Dugsiyeedka Minnetonka wuxuu bixiyaa Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah oo ay ku jiraan adeegyo la xiriira haddii loo baahdo in lagu caawiyo ardayga ka-faa'iideysiga Tilmaanta gaarka ah.

 • Daaweynta Shaqada
 • Daaweynta Hadalka / Luqadda
 • Kobcinta Dhaqanka La -qabsiga Jirka
 • Daaweynta jirka
 • Maqal / Adag ee Maqalka, iyo Khabiirad maqalka waxbarasho
 • Isgaarsiinta Agmentative
 • Teknolojiyada Caawinta
 • Jireed / Caafimaad Kale oo Naafan
 • Himilada, Hanuuninta iyo Dhaqdhaqaaqa
 • Adeegyada Bulshada iyo Adeegyada Caafimaadka
 • Gaadiidka

Helitaanka iyo Aqoonsiga Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah

Nidaamka aqoonsiga degmada waxaa loo soo saaray iyadoo loo eegayo baahida loo qabo midab takoor maaddaama Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka aysan takoorin xagga waxbarashada ku saleysan midabka, midabka, caqiidada, diinta, asalka qaran, jinsi, da ', guurka, xaaladda, ee ku saabsan kaalmada bulshada, jihada galmada, ama naafanimada.

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay soo saareen nidaamyo loogu talagalay in lagu garto ardayda naafada ah laga bilaabo dhalashada, ardayda naafada ah ee dhigta iskuulada dadweynaha iyo kuwa aan dowliga ahayn, iyo ardayda naafada ah ee iskuulka dhigata oo aan dhigan dugsi kasta.

Adeegyada faragelinta dhallaanka iyo socod-baradka sida uu dhigayo Xeerka Mareykanka, cinwaanka 20, cutubka 33, qaybta 1431 et seq., Iyo Shuruucda Federaalka, cinwaanka 34, qaybta 303, waxaa laga heli karaa Iskuullada Minnetonka ee loogu talagalay carruurta dhalashada illaa laba sano jirka ah ee la kulma shuruudaha la qeexay.

Iskuullada Dadweynaha Minnetonka Wadarta Qorshaha Waxbarashada Gaarka ah (TSES)

Dukumintigaani wuxuu u adeegayaa sida Nidaamka Guud ee Nidaamka Waxbarashada Gaarka ah ee loogu talagalay Iskuullada Dadweynaha Minnetonka si waafaqsan Xeerarka Minnesota 3525.1100. Qorshahan waxaa kale oo ku jira dammaanad qaadista shuruudaha federaalka ee la xiriira mas'uuliyadaha waxbarashadda khaaska ah ee degmooyinka laga helo Xeerka Mareykanka, cinwaanka 20, cutubka 33aad, qodobbada 1400 et seq., Iyo Shuruucda Federaalka, cinwaanka 34, qeybta 300.

Soo dejiso qorshaha


Nala soo xiriir

Christine Breen

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036

Kristin Laughlin

Kristin Laughlin
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
Email Kristin Laughlin
952-401-5045

Angie Kleinedler

Angie Kleinedler
Isuduwaha Adeegyada ECSE iyo Iskuxirka
Email Angie Kleinedler
952-401-6808

Annie Lumbar Bendson

Annie Lumbar Bendson
Isuduwaha Adeegyada Caafimaadka Degmada
E-mayl Email Annie Lumbar Bendson 
952-401-5992


Tusaha Shaqaalaha