Gawaarida Ardayda

COVID-19 Cusboonaysiin

Muddada moodeelada waxbarasho ee isku-dhafka ah ee MHS, ma bixin doonno lacag ujroo ardayda si ay gawaarida ugu dhigtaan jaamacadda; si kastaba ha noqotee, waxaan adeegsan doonnaa hanaan oggolaansho si aan u ogaano cidda baarkinkeena ku jirta. Si aad u hesho rukhsad muddada waxbarashadda isku-dhafka ah, fadlan buuxi foomkan.

Foomka Gawaarida Barashada e-Learning / Hybrid

Macluumaadka ku saabsan sida loo qaado ruqsadaada e-barashada / iskuul dhigashada baarkinka baarkinka ayaa dhowaan imaan doonta iyadoo lagala soo xiriirayo dugsiga sare.

Waqtiga furitaanka buuxa ee MHS, waxaan maareyn doonnaa nidaamka xulashada oggolaanshaha ee ku saleysan nidaamka mudnaanta barkadda ee lagu sharxay hoosta. Fadlan sii wad isticmaalka foomka arji dhigashada si aad u codsato rukhsad dhigashada baabuurta ee marka dugsigu si buuxda u furan yahay. Tani waxay noqon kartaa waqti kasta inta lagu jiro bisha Sebtember, oo wax kharash ah lama ururin doono waqtigan. Khidmadda waxaa lagu saleynayaa iyada oo lagu saleynayo marka aan si buuxda ugu laabanno dugsiga. Xiriir dheeraad ah ayaa imaan doona kahor furitaanka buuxa ee dugsiga oo leh faahfaahin dheeraad ah.

Dalbashada Oggolaanshaha Baarkinka ee MHS Marka dib loo furo

In kasta oo aanan ogeyn goorta / haddii MHS ay si buuxda u furmi doonto sannad dugsiyeedka 2020-2021, waxaan rabnaa inaan sii wadno nidaamka xulashada oggolaanshaha baarkinka ee nidaamka mudnaanta barkadda hoosta lagu sharxay. Fadlan sii wad isticmaalka foomka arji dhigashada si aad u codsato rukhsad dhigashada baabuurta ee marka dugsigu si buuxda u furan yahay. Tani waxay noqon kartaa waqti kasta inta lagu jiro bisha Sebtember, oo wax kharash ah lama ururin doono waqtigan. Khidmadda waxaa lagu saleynayaa iyada oo lagu saleynayo marka aan si buuxda ugu laabanno dugsiga. Xiriir dheeraad ah ayaa imaan doona kahor furitaanka buuxa ee dugsiga oo leh faahfaahin dheeraad ah.

Oggolaanshaha baarkinka waxaa kaliya la siiyaa ardayda fasalada 11 iyo 12 waxaana lagu bixin doonaa iyadoo lagu saleynayo tirada darawallada shatiga leh ee gawaarida xamuulka qaada. Haddii loo oggolaado rukhsadda baarkinka, ardayda waxaa lagula soo xiriiri doonaa emaylka dugsiga waqtiyada qaybinta iyo goobaha.

Xusuusin : Si aad u buuxiso foomkan waxaad u baahan doontaa cinwaan iimeyl oo ansax ah, macluumaadka darawalka (oo ay ku jiraan Lambarka Aqoonsiga Ardayga ee darawallada oo dhan), iyo macluumaadka gawaarida (Samee, Qaabka, Midabka, Sanadka, oo ay kujiraan Taarikada Gawaarida Dhammaan baabuurta). Waa inaad soo gudbisaa hal codsi hal ogolaansho . Fadlan la hadal lamaanahaaga ogolaanshaha si aad u hubiso in nuqulada aan la soo gudbin. Codsiyada nuqulada ah waxay sababi karaan dib u dhac ku yimaada oggolaanshaha ruqsaddaada.

Bilaabo Arjiga Ogolaashaha Baarkinka

Liiska-hubinta ee dalabka ruqsada dhigashada waa sidan soo socota:

  • Buuxi arjiga ogolaanshaha baarkinka.
  • Fiiri emaylka dugsiga si aad u ogaatid in laguu oggolaaday rukhsadda baarkinka
  • Dib u eegis xeerarka Baarkinka oo dhammaystir Su'aalaha Baarkinka .
  • Ku bixi khidmadda rukhsadda baarkinkaaga Skyward (Khidmadda Khidmadda), ka dib marka baabuurkaaga la oggolaado.
  • Ku bixi dhammaan khidmadaha u sarreeya Skyward (Maamulka Khidmadda), ama qorsheyso inaad la soo qaadato agab maalmo qaybinta rukhsadda in laga qaado ganaaxaas haddii ay quseyso.
  • Dhammeystir saacadaha kasta oo lagu haayo.

Codsigaaga waa in la soo gudbiyo oo la oggolaadaa kahor intaadan bixin lacagta.

Fadlan la soco, arday kasta oo hela ogolaanshaha baarkinka ma heli doono kursi baska dugsiga.

Oggolaanshaha baarkinka waxaa loo hayn doonaa ardayda heysata saacadaha xarigga, ama ajuurada aan la bixin iyo ganaaxyada. Ruqsadaha ayaa la siidaayaa marka la dhammaystiro saacadaha xarigga iyo / ama bixinta khidmadaha iyo ganaaxyada.

Hubso inaad keento laysankaaga darawalnimada maalmaha rukhsadaha ruqsada iyo jeeg ama lacag haddii aadan lacag ku bixin internetka. Xusuusnow qof walboo lagu aqoonsado dalabka ogolaanshaha waa inuu tusaa liisanka darawalkiisa kahor inta aan ruqsadda la siinin.

Dhamaan darawalada waxaa laga filayaa inay taxadarka u isticmaalaan dugsiga sare iyo dhigashada meelaha ku habboon. Ganaaxa baarkinka waxaa lagu bixin karaa xafiiska Bursar ee ku yaal Dugsiga Sare ee Minnetonka ama kaarka amaahda adoo isticmaalaya Skyward (Khidmada Lacagta).