Warbaahinta

Barashada Shaybaarka

Haddii ilmahaagu qabo baaritaanka ADHD ee laga xareeyay xafiiska caafimaadka MMW ama xafiiska caafimaadka dugsiga hoose ee canuggaaga, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka ee Galbeed wuxuu u fidiyaa Shaybaar Barasho ardayda qaba ADHD. Shaybaarkaan waxaa lagu maalgeliyaa iyada oo loo marayo deeqda LCTS iyo maalgelinta degmada. Shaybaarka Barashada ayaa kulmaya kahor iyo kadib dugsiga. Caadi ahaan, ardaydu waxay dhigtaan shaybaarka barashada 2 maalmood usbuucii hal saac.

Ardaydu waxay heli doonaan fahamka ADHD, waxay baran doonaan istaraatiijiyado ka caawiya inay maareeyaan ADHD-kooda isla markaana ku hirgeliyaan xeeladahaas shaybaarka waxbarashada. Ardaydu waxay si joogto ah u hubiyaan Skyward iyo Schoology shaqooyinkooda maqan waxayna u isticmaalaan sheybaarka dhameystirka shaqada iyo abaabulka. Waxbarashada ku saabsan ADHD waxay aasaas u tahay barnaamijka. Mowduucyada sida Abaabulka, Maareynta Waqtiga, Is-baraarujinta, Dhiirigelinta, Dejinta yoolka, Qorshaha Barashada Shakhsiyeed iyo U-doodista Shakhsiyeed ayaa laga wada hadlay oo la xoojiyay.

mmw