Warbaahinta

Shaybaarka barashada

Haddii ilmahaagu leeyahay baadhitaan ADHD ah oo laga xareeyay xafiiska caafimaadka ee MMW ama xafiiska caafimaadka dugsiga hoose ee ilmahaaga, Minnetonka Dugsiga Dhexe West wuxuu siiyaa Lab Lab waxbarasho ardayda leh ADHD. Shaybaarkaan waxaa lagu maalgaliyaa deeq LCTS iyo maaliyad degmo. Sheybaarka waxbarashadu wuxuu kulmaa iskuulka kahor iyo kadib. Caadi ahaan, ardaydu waxay aadaan sheybaarka barashada 2 maalmood usbuuciiba hal saac.

Ardaydu waxay heli doonaan fahmo ADHD, waxay bartaan istaraatiijiyooyinka ka caawinaya iyaga maareynta ADHD iyo hirgelinta xeeladahaas shaybaarka wax lagu barto. Ardadu waxay si joogto ah u hubiyaan Skyward iyo Schoology shaqadooda ka maqan waxayna u isticmaalaan shaybaar dhameystirka shaqada iyo abaabulka. Waxbarashada ku saabsan ADHD waa aasaaska barnaamijka. Mawduucyada sida Ururka, Maamulka Waqtiga, Is-Ogaanshaha, Dhiirigelinta, Dejinta Hadafka, Qorshaha Barashada Qofka iyo U-doodidda Qofka ayaa laga wada hadlay oo la xoojiyay.

mmw