Warbaahinta

Shaybaarka Waxbarashada

Haddii ilmahaagu qabo ogaanshaha ADHD oo laga xareeyay xafiiska caafimaadka MMW ama xafiiska caafimaadka dugsiga hoose ee ilmahaaga, Minnetonka Middle School West waxay siisaa Shaybaarka Waxbarashada ardayda ADHD. Shaybaarka Waxbarashadu waxa uu kulmaa ka hor iyo ka dib dugsiga. Caadi ahaan, ardaydu waxay tagaan shaybaarka waxbarashada 2 maalmood usbuucii hal saac.

Ardaydu waxay heli doonaan fahamka ADHD, waxay baran doonaan xeelado ka caawinaya inay maamulaan ADHD oo ay ka hirgeliyaan xeeladahaas shaybaarka waxbarashada. Ardaydu waxay si joogto ah u eegaan Schoology hawlahooda maqan waxayna u isticmaalaan shaybaadhka dhamaystirka shaqada iyo abaabulka. Waxbarashada ku saabsan ADHD waa aasaaska barnaamijka. Mawduucyada ay ka midka yihiin Ururka, Maareynta Waqtiga, Is-wacyigelinta, Dhiirigelinta, Dejinta Hadafka, Qorshaha Waxbarashada Shaqsiyeed iyo U doodista Shaqsiyeed ayaa laga dooday oo la xoojiyay.

Diiwaangelinta

Shaybaarka Waxbarashada MMW waxa uu gaadhay awoodda ugu badan ee xubnaha sannad dugsiyeedka 2022-2023 mana aqbalayo codsiyada wakhtigan.

Fadlan iimayl ku soo dir Reilly Woodruff reilly.woodruff@minnetonkaschools.org si loogu geliyo liiska sugitaanka.

mmw