Warbaahinta

Shaybaarka Waxbarashada

Haddii ilmahaagu qabo ogaanshaha ADHD oo laga xareeyay xafiiska caafimaadka MMW ama xafiiska caafimaadka dugsiga hoose ee ilmahaaga, MMW waxay siisaa Shaybaarka Waxbarashada ardayda ADHD. Shaybaarka Waxbarashadu waxa uu kulmaa ka hor iyo ka dib dugsiga. Caadi ahaan, ardaydu waxay tagaan shaybaarka waxbarashada 2 maalmood usbuucii hal saac.

Ardaydu waxay heli doonaan fahamka ADHD, waxay baran doonaan xeelado ka caawinaya inay maamulaan ADHD, oo ay ka hirgeliyaan xeeladahaas shaybaarka waxbarashada. Ardaydu waxay si joogto ah u eegaan Schoology hawlahooda maqan waxayna u isticmaalaan shaybaadhka dhamaystirka shaqada iyo abaabulka. Waxbarashada ku saabsan ADHD waa aasaaska barnaamijka. Mawduucyada ay ka midka yihiin Ururka, Maareynta Waqtiga, Is-war-qabka, Dhiirigelinta, Dejinta Hadafka, Qorshaha Waxbarashada Shaqsiyeed, iyo U doodista Shaqsiyeed ayaa laga dooday oo la xoojiyay.

Diiwaangelinta

Shaybaarka Waxbarashadu wuu buuxaa sanad dugsiyeedka 2023-2024. Iimayl reilly.woodruff@minnetonkaschools.org si loo geliyo liiska sugitaanka.

mmw