Imaanshaha

Marka loo eego sharciga Gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah u xaadiraan dugsiga. Haddii ilmahaagu u daaho ama maqnaado maalintaa xanuun awgood, fasax, ama sabab kaleba, u wac xafiiska xaadiritaanka dugsiga sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Khadadka Imaanshaha iyo Skyward Online Access ayaa la heli karaa 24ka saacadood maalintii.

  • Sheeg magaca ilmaha, macalinka, iyo sababta daahitaanka ama maqnaanshaha. Fadlan ku dar dhererka maqnaanshaha haddii la yaqaan.
  • Aad ayey muhiim u tahay in haddii ilmahaagu ka daaho dugsiga in isaga ama iyadu aadaan xafiiska si ay u hubiyaan oo ay ku helaan kaadh.
  • Fadlan marwalba xafiiska soo hubso haddii aad booqaneyso dugsiga.

Abaalmarinta Abaalmarinta akadeemiyadeed ee Madaxweynaha

Xiriiryada

Saacadaha Imaanshaha Imaatinka
8 subaxnimo - 4 galabnimo

Si aad u soo sheegto maqnaansho, wac
952-401-5155

Diane Jelle, Kaaliyaha Xafiiska
952-401-5209


Kheyraadka