Imaanshaha

Sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah dugsiga u tagaan. Haddii ilmahaagu ka daaho ama ka maqnaan doono maalinta jirro, fasax, ama sabab kale awgood, wac xafiiska xaadirinta dugsiga ilmahaaga sida ugu dhakhsaha badan. Khadka tooska ah ee imaanshaha iyo gelitaanka khadka tooska ah ee Skyward ayaa diyaar ah 24 saacadood maalintii.

  • Sheeg magaca ilmaha, macalinka, iyo sababta daahitaanka ama maqnaanshaha. Fadlan ku dar muddada maqnaanshaha haddii la garanayo.
  • Aad bay muhiim u tahay in haddii ilmahaagu dugsiga ka soo daahaa uu isagu ama iyadu aado xafiiska si ay u soo hubiyaan oo ay u helaan kaar.
  • Fadlan had iyo jeer iska hubi xafiiska haddii aad booqanayso dugsiga.

Qaatayaasha Abaalmarinta Waxbarashada Madaxweynaha

Xiriirada

Saacadaha miiska xaadirka ah
8 subaxnimo - 4 galabnimo

Si aad u soo sheegto maqnaanshaha, wac
952-401-5155

Diane Jelle, Kaaliyaha Xafiiska
952-401-5209


Khayraadka