Imaanshaha

Sida uu qabo sharciga Gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah u xaadiraan dugsiga. Haddii ilmahaagu daaho ama ka maqnaado maalinta xanuun dartiis, fasax, ama sabab kale, wac xafiiska xaadiritaanka dugsiga ilmahaaga sida ugu dhakhsaha badan. Khadka taleefanka xaadiritaanka iyo helitaanka Skyward Online ayaa la heli karaa 24 saacadood maalintii.

  • Sheeg magaca ilmaha, macalinka, iyo sababta daahitaanka ama maqnaanshaha. Fadlan ku dar dhererka maqnaanshaha haddii la yaqaan.
  • Aad ayey muhiim u tahay in haddii ilmahaagu yimaado daahi dugsiga inuu isagu ama iyadu aado xafiiska si loo hubiyo loona helo kaarka.
  • Fadlan markasta ka hubso xafiiska haddii aad booqanayso dugsiga.

Qaatayaasha Abaalmarinta Tacliinta ee Madaxweynaha

Xiriirada

Saacadaha Miiska Imaanshaha
8 subaxnimo - 4 galabnimo

Si aad u soo sheegto maqnaanshaha, wac
952-401-5155

Diane Jelle, Kaaliyaha Xafiiska
952-401-5209


Kheyraadka