Adeegyada Caafimaadka

Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay la shaqeeyaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada gudaha dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayga si loo gaaro guusha ardayga. Kalkaaliyaasha dugsiga ee shatiga leh (LSN) iyo xirfadlayaasha caafimaadka ayaa wada shaqeeya si ay u daboolaan baahiyaha caafimaadka jireed, bulsho iyo shucuureed ee ardayda, marka lagu daro horumarinta caafimaadka iyo badbaadada bulshada dugsiga oo dhan.

Xafiisyada caafimaadka dugsigeena waxa ka shaqeeya maalin kasta shaqaale caafimaad oo ka shaqeeya xirfadle caafimaad oo haysta taageerada kalkaalisada dugsiga ee dhismaha ama wicitaanka gudaha degmada.

Xirfadlayaasha Caafimaadka

 • Bixi daryeelka caadiga ah iyo gargaarka degdegga ah ardayda iyo shaqaalaha qaba cudurrada iyo dhaawacyada.
 • Sii daryeel ardayda qaba xaalado caafimaad oo daba-dheeraaday sida LSN u wakiishay.
 • Hayso dukumeentiga tallaallada iyo arrimaha kale ee caafimaadka oo qayb ka ah diiwaannada caafimaadka ardayga.
 • Dawooyinka u maamul sida LSN u wakiishay.
 • In uu gacan ka geysto la socodka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan walaacyada la is dhaafsado.
 • Lagu shahaado CPR iyo Gargaarka Degdegga ah ee la tababaray.

Kalkaaliyayaasha Dugsiga oo shati haysta

 • Iyada oo lala kaashanayo xirfad-yaqaannada caafimaadka, kor u qaad oo ilaali caafimaadka iyo fayo-qabka dhammaan ardayda.
 • Wakiilo oo kormeero daryeelka gargaarka degdega ah, maamulka daawaynta, iyo hababka caafimaadka.
 • Qiimee, qorshee oo dukumeenti loogu talagalay ardayda arrimaha caafimaadka qaba.
 • Bixi oo qorshee adeegyada tooska ah ee ardayda aadka u xanuunsan ama caafimaad ahaan jilicsan ee u baahan hababka caafimaadka.
 • Qorshee oo bixi aragga, maqalka iyo baarista scoliosis iyo tixraacyada.
 • Sii la tashi caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
 • Bixi tixraacyada ilaha bulshada.
 • Isku-dubbarid ka-hortagga iyo xakamaynta walaacyada la is-gaarsiin karo.
 • Waa kalkaaliyeyaal diiwaangashan oo haysta shahaado jaamacadeed oo shati u haysta caafimaadka dadweynaha iyo kalkaalisada dugsiga.


Dugsiyadeenu waxay ka qaybgalaan barnaamijka "No Shots, No School". Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay keenaan caddaynta tallaalka , ama dukumeenti ku habboon oo ardayga ka dhaafaya tallaalkaas, iyo xogta kale ee lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in ardaygu ka xoroobayo cudurrada faafa, iyadoo shuruud looga dhigayo diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu uu ka maqan yahay wax tallaal ah, fadlan ballan ka samee bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga si aad u dhammaystirto dhammaan tallaalada ka hor inta uusan dugsigu bilaaban.

YAA U BAAHAN TALLAAL, GOORMA?

Diiwaanka tallaalka ilmahaaga waa inuu ku jiraa faylka ka hor inta aanu ilmahaagu iman. Marka aad iska diiwaan geliso Xanaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaadka tallaalka, foom ka dhaafid caafimaad ama foom nootaayo ah oo aan caafimaad ahayn. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkaan Xafiiska Degmada markaad isdiiwaangeliso. Tallaalo dheeraad ah ama foom ka dhaafid ah oo la cusboonaysiiyay ayaa loo baahan yahay fasalka toddobaad.

TALADAAS OO LOO BAAHAN YAHAY

Badbaadada dhammaan carruurta, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay caddayn qoran oo ah in ilmahaaga laga tallaalay toddoba cudur: gawracatada, teetanada, xiiq-dheerta (DTP), jadeecada, qaamo-qashiirta, rubella (MMR) iyo dabaysha. Carruurta galaya xanaanada waa in sidoo kale laga tallaalaa varicella (chicken pox) iyo taxane saddex tallaal oo cagaarshow B ah. Markaad iska diiwaan geliso dugsiga barbaarinta, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaadka tallaalka, foom ka dhaafid caafimaad ama foom nootaayo ah oo aan caafimaad ahayn. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Degmada markaad isdiiwaangeliso; fadlan soo gudbi macluumaadka kahor Agoosto 1. Ardayda gelaysa fasalka toddobaad waxay sidoo kale u baahan yihiin xoojiye Tdap iyo tallaalka Meningococcal ama foom ka-dhaafitaan ah oo la cusboonaysiiyay haddii aan hore loo sheegin ka-dhaafitaankooda.

Soo dejiso hagaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhakhtarkaaga qoyska sababtoo ah xoojin dheeraad ah ayaa loo baahan karaa.

Ilmahaagu ma aadi karo dugsiga ilaa macluumaadka tallaalka la cusbooneysiiyo. Haddii ilmahaagu uu leeyahay sabab caafimaad oo aanu qaadan tallaalka, bayaan saxeexan oo dhakhtarkaaga ama rugtaada caafimaad ayaa loo baahan yahay. Qoysaska diida tallaalada waa inay keenaan foom diidmo nootaay ah. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiiska caafimaadka dugsigaaga.

NAGA GEGELIN OO KU SAABSAN ARIMAHA CAAFIMAADKA KALE

Haddii ilmahaagu qabo wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama shakhsi iyo/ama qorshe daryeel caafimaad oo degdeg ah, fadlan u sheeg xafiiska caafimaadka ilmahaaga macluumaadkaas.

Qalabka Caafimaadka