Deeqaha waxbarasho ee MCE

Waxbarashada Beesha Minnetonka waxay siisaa deeqo waxbarasho oo loogu talagalay dhalinyarada kuwaas oo loo isticmaali karo kobcinta, madadaalada iyo barnaamijyada muusikada.

Ka-reebitaanka: Sahamiyeyaasha, Dugsiga ka-hor & ECFE. Ka eeg macluumaadka xagga hoose ee boggan barnaamijyadan.

Si loo helo deeq waxbarasho, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha deeqda waxbarasho ee hoose.
Waxaad ku buuxin kartaa foomka codsiga guriga adigoo isticmaalaya isku xirka hoose, ama qof ahaan waxaad ka heli kartaa Minnetonka Community Ed Center (4584 Vine Hill Road).
Foomka waxaa lagu soo celin karaa email ahaan ( community.ed@minnetonkaschools.org ) ama waxaa lagu dejin karaa Minnetonka Community Ed Center. Marka la helo, xubin ka tirsan shaqaalaha MCE ayaa kula soo xiriiri doonta tillaabooyinka xiga.
Su'aalo? Fadlan wac 952-401-6801.
 

Preschool, ECFE & Macluumaadka Deeqaha-waxbarasho