Siyaasadaha

Joojinta: Ka qaybgalayaasha waa la ogaysiin doonaa haddii isbeddel ku yimaad taariikhda/ goobta fasalka, haddii fasalka la joojiyay ama haddii fasalka buuxa yahay. Waqtigan xaadirka ah, MCE waxay ku xaqiijisaa isdiiwaan gelinta iimaylka ka qaybgalayaasha kuwaas oo ciwaanadooda iimaylka la wadaaga MCE. Jeegaga lacagaha aan ku filnayn iyo kaararka deynta ee la diiday waxaa lagu dalaci doonaa $15 lacag ah.

Siyaasadda Lacag-celinta: Lacag-celin buuxda ayaa la bixiyaa marka MCE ay joojiso fasalka. Haddii aan si kale loo sheegin, lacag-celinta, ka yar $10 ujrada burinta, ayaa la bixin doonaa marka diiwaangelinta laga noqdo ugu yaraan 5 maalmood oo shaqo ka hor taariikhda bilawga fasalka. Lacag celinta qayb ahaan waa la tixgelin doonaa haddii dhaawac ama jirro halis ahi dhaco. Fiiro gaar ah: Minnetonka Preschool, ECFE, Explorers, Tour de Tonka, Aquatics iyo barnaamijyada kale ee la xusho (faahfaahinta waxaa lagu xusi doonaa sharaxaadda koorsada) waxay leeyihiin siyaasado lacag celin ah oo gooni ah.

Bayaanka U Hogaansanaanta: Dugsiga Degmada Minnetonka 276 wuxuu leeyahay siyaasad takoorid la'aan ku salaysan isir, midab, caqiido, diin, asal qaran, jinsi, da'da, naafanimada, xaaladda guurka ama xaaladda marka la eego kaalmada dadweynaha ee barnaamijyadeeda waxbarasho, waxqabadyada iyo shaqada dhaqamada.

Qarsoodinimada Xogta: Qarsoonaantaada ayaa muhiim noo ah. Macluumaadka diiwaangelinta ee aad siiso MCE waxa loo tixgaliyaa xog gaar ah marka loo eego sharciga gobolka iyo federaalka. Waxaanu u isticmaalnaa macluumaadka aad bixiso ujeedooyinka maaraynta hawsha iyo inaanu kula soo xidhiidhno hawlaha soo socda. Iyadoo laga yaabo inaad doorato inaad hayso macluumaadkan, waxaa jiri kara cawaaqib xaddidaya qaybinta macluumaadka ka qaybqaataha (tusaale, ma jiro liis kooxeed ama liiska fasalka). Helitaanka macluumaadka xiriirka waxay ku xaddidan tahay shakhsiyaadka ku lug leh hawsha.

Ka-dhaafitaanka Ka-qaybgalka: Waxaan halkan ku soo saarayaa ISD #276 Community Ed. iyo ururada kale, magaalooyinka ama shakhsiyaadka la xidhiidha barnaamijkan mas'uuliyad kasta oo dhaawac ama dhaawac ah oo aan ku socon karo natiijada ka qaybgalkayga. Xaaladda ka qaybqaadashada ilmo yar oo ka yar 18 sano jir, waalidka ama masuulka waa inuu ku heshiiyaa oo saxeexaa meesha ku habboon.

Oggolaanshaha Sawirka: Ilaa aad MCE qoraal ku ogeysiiso mooyaane, sawirada laga soo qaaday xiisadaha/barnaamijyada/hawlaha MCE waxa laga yaabaa in lagu daro daabacaadaha Dugsiyada Minnetonka, website-ka iyo warbaahinta bulshada.

Shahaadooyinka Hadiyada: Shahaadooyinka hadiyaddu waxay diyaar ku yihiin kordhin kasta oo dollar ah. Wac 952-401-6800 wixii macluumaad ah.

Aragtiyada lagu sheegay fasaladeenu waa kuwa soo jeedinta mana aha daruuri fikradaha degmada dugsi.

Dhismaha MCE