Adeegyada Nafaqeynta

Cun si caqli badan!

Hadafka Adeegyada Nafaqadu waa in lagu bixiyo cunto soo jiidasho leh oo nafaqo leh qiimo jaban. Intii lagu jiray sannad dugsiyeedka 18-19, waxaanu bixinay in ka badan 1,551,500 oo cunto ah.

Falsafaddayada asaasiga ah:

 • Waxaan ku siin doonaa waxtar aad u faa'iido badan waxbarashada carruurteena
 • Waxaan bari doonaa doorashooyin caafimaad qaba oo nolosha ah
 • Waxaan bixinaa doorashooyin caafimaad oo kala duwan oo kala duwan kuwaas oo bara carruurta sida loo horumariyo caadooyinka cunto ee caafimaad qaba

Waxaan ka warqabnaa xasaasiyadda


Bayaanka Takoor la'aanta USDA

Iyadoo la raacayo sharciga xuquuqda madaniga ah ee federaalka iyo Waaxda Beeraha ee Maraykanka (USDA) xeerarka iyo siyaasadaha xuquuqaha madaniga ah, machadkan waxaa ka mamnuuc ah takoorida ku salaysan isir, midab, asal qaran, lab ama dheddig (ay ku jirto aqoonsiga jinsiga iyo nooca galmada), naafanimada, da'da, ama aargoosiga ama aargoosiga hawlihii hore ee xuquuqda madaniga ah.

Macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luqado aan Ingiriisi ahayn. Dadka naafada ah ee u baahan hab kale oo isgaarsiineed si ay u helaan macluumaadka barnaamijka (tusaale, Braille, far weyn, cajalad maqal ah, Luqadda Calaamadaha Mareykanka), waa in ay la xiriiraan gobolka mas'uulka ka ah ama hay'adda maxalliga ah ee maamusha barnaamijka ama Xarunta TARGET ee USDA (202) 720- 2600 (cod iyo TTY) ama kala xidhiidh USDA iyada oo loo marayo Adeegga Gudbinta Federaalka (800) 877-8339.

Si loo xareeyo cabashada barnaamijka takoorka, cabashada waa in uu buuxiyaa Foomka AD-3027, Foomka Cabashada Takoorka ee Barnaamijka USDA kaas oo laga heli karo onlayn: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Foomka Cabashada-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf , laga helo xafiis kasta oo USDA, adoo wacaya (866) 632-9992, ama adigoo warqad u qoraya USDA. Warqaddu waa inay ku jirtaa magaca qofka dacwoonaya, ciwaanka, teleefoonka, iyo sharraxaad qoraal ah oo ku saabsan falka takoorka ah ee lagu eedeeyay oo faahfaahsan si loogu wargaliyo Kaaliyaha Xoghayaha Xuquuqda Madaniga (ASCR) nooca iyo taariikhda xadgudubka xuquuqda madaniga ah ee lagu eedeeyay. Foomka AD-3027 ama warqadda la buuxiyay waa in loo gudbiyaa USDA iyadoo:

 1. boostada:
  Waaxda Beeraha ee Maraykanka
  Xafiiska Kaaliyaha Xoghayaha Xuquuqda Madaniga
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410; ama
 2. fakis:
  (833) 256-1665 ama (202) 690-7442; ama
 3. iimaylka:
  program.intake@usda.gov

 

Machadkani waa bixiye fursad loo siman yahay.

Cunto caafimaad leh