Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (ECSE)

Ku dhow-dhow rinjiyeynta aan la taaban karin ee midabka leh

Halka carruurta oo dhami ay ku koraan heerkooda, carruurta qaar baa dib u dhac ku yimaada korriimadooda. Xaalado caafimaad oo gaar ah ayaa sidoo kale saameyn kara horumarka carruurta. Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (ECSE) waxay siisaa adeegyo waxbarasho gaar ah, lacag la'aan, carruurta da'da dhalashada ilaa kindergartenka meelo kala duwan oo ay ku jiraan guriga, beesha iyo barnaamijyada carruurnimada hore ee ku salaysan dugsiga. Carruurtu waxay xaq u leeyihiin Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore iyada oo loo marayo qiimeynta waxbarashada gaarka ah.

Shaqaalaha barnaamijka ECSE waxay baadhaan, qiimeeyaan oo siiyaan dhexgalka hore ee carruurta yaryar, da'da dhalashada ilaa kindergarten, kuwaas oo muujiya daahitaanka korriinka ee qaybaha guud ee garashada, isgaarsiinta, dhaqdhaqaaqa, la qabsiga/is-caawinta, shucuurta bulshada iyo ama maqalka ama luminta aragga. . Barayaasha waxbarashada gaarka ah ee ilmanimada hore ee shatiga u haysta, dhakhaatiirta hadalka iyo luqadda, daaweeyayaasha jidhka iyo shaqada, iyo khabiiro kale oo tababaran waxay la shaqeeyaan waalidiinta iyo xirfadlayaasha carruurnimada hore si ay:

  • Ka caawi carruurta inay gaadhaan awoodooda qorshayaasha barnaamijka shakhsi ahaaneed (IFSP iyo IEP) ee loogu talagalay inay kor u qaadaan horumarka, iyadoo lagu salaynayo heerka shaqada iyo baahida la qiimeeyay ee ilmo kasta.
  • Taageer oo wax baro qoysaska si ay gacan uga geystaan kor u qaadida awoodaha oo ay kala shaqeeyaan caqabadaha carruurta leh baahiyaha gaarka ah.
  • Sii waalidiinta macluumaadka ku saabsan agabka bulshada ku saleysan ee caruurtooda.

Xiriir

Angie Kleinedler
Iskuduwaha ECSE
Angela.kleinedler@minnetonkaschools.org
952-401-6808

Xafiiska Weyn/Khadka Imaanshaha:
952-401-6806 (Telefoon)
952-401-4022 (Fakis)

Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
4584 Vine Hill Road
Deephaven, MN 55331